Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2022 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Powiatu Wysokomazowieckiego. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2022 rok został ustalony w wysokości 4.575 zł. Odpłatność w takiej wysokości dotyczy 78 mieszkańców, a pozostałych 45 finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 3.277 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Dochody Domu Pomocy Społecznej na 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości
5.084.350 zł. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszonej przez mieszkańców i ośrodki pomocy społecznej oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach cieszy się dużym zainteresowaniem, posiada 120 miejsc i wszystkie są wykorzystane. W bieżącym roku zmarło 2 mieszkańców. Zdarzają się sytuacje wymagające pilnego umieszczenia osoby, wówczas w Domu okresowo przebywa więcej pensjonariuszy. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Poza niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańcy posiadają wiele chorób współistniejących. Przeważająca większość mieszkańców, to osoby starsze i schorowane.
Z tego względu działalność Domu koncentruje się na zapewnieniu podopiecznym właściwej opieki, leczenia i rehabilitacji. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, opiekę pielęgniarską, leczenie w poradniach specjalistycznych oraz rehabilitację leczniczą. W bieżącym roku odbyło się 25 hospitalizacji. Mieszkańcy skorzystali z 262 konsultacji w 23 różnych poradniach specjalistycznych (zdrowia psychicznego,  chirurgiczna, stomatologiczna, urazowo-ortopedyczna, pulmonologiczna, diabetologiczna, okulistyczna, dermatologiczna, urologiczna, chirurgii stomatologicznej, ginekologiczna, neurologiczna, laryngologiczna, psychologiczna, kardiologiczna, chirurgii naczyń, neurochirurgiczna,  endokrynologiczna, alergologiczna, chirurgii szczękowo-twarzowej,  leczenia ran przewlekłych, anestezjologiczna, rehabilitacji). Mieszkańcom zapewniono niezbędną diagnostykę laboratoryjną oraz w pracowniach: RTG, USG, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Do wszystkich poradni specjalistycznych i na badania mieszkańcy dowożeni byli pojazdami Domu.  Do stanów zagrożenia zdrowia lub życia 19 razy wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego i 12 razy Nocną i Świąteczną Opiekę Lekarską. Mieszkańcy mają zapewniony niezbędny sprzęt ortopedyczny i różnorodny sprzęt do rehabilitacji leczniczej.  W bieżącym roku zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie
z PFRON zakupu elektrycznych wózków inwalidzkich dla dwóch mieszkanek naszego Domu.

Systematycznie prowadzone są działania mające na celu podnoszenie sprawności fizycznej oraz poprawę aktywności i samodzielności mieszkańców. Nasi podopieczni korzystali z rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Krzyżewie oraz z rehabilitacji prowadzonej przez fizjoterapeutę w naszej pracowni rehabilitacji. Mieszkańcy korzystają
z różnych dostępnych form aktywności ruchowej. Mają do dyspozycji dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń, a w sezonie letnim duży zewnętrzny basen kąpielowy, co umożliwia wdrażanie nowych form aktywności i usprawnienia mieszkańców. Ładnie zagospodarowane otoczenie Domu stwarza dobre warunki do spacerów i ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Od 2016 r. przy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach działa Stowarzyszenie „Dar Serca”, które prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej, działalności integracyjnej oraz wspierania rozwoju placówki i podnoszenia jakości życia Mieszkańców. Stowarzyszenie pozyskało środki
i zorganizowało turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych naszego Domu. Dzięki Stowarzyszeniu, sześciu mieszkańców naszego Domu uczestniczyło w 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym w Bukowinie Tatrzańskiej. Obecnie przygotowywany jest wniosek na kolejny turnus rehabilitacyjny.

Mieszkańcom nieposiadającym środków finansowych Dom finansuje zakup leków,
a także pokrywa opłatę ryczałtową za leki i ponosi częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. W bieżącym roku na ten cel przeznaczono kwotę 43 tys. zł.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia potrzeby opiekuńcze, wspomagające i bytowe, mając na uwadze stałe podnoszenie jakości życia swoich podopiecznych. Personel organizuje czas wolny aby uatrakcyjnić pobyt w placówce. Prowadzone są różnorodne formy zajęć aby podopieczni mieli możliwość udziału w takich zajęciach, które ich interesują i na które pozwala stan zdrowia. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia na świeżym powietrzu i opieka nad zwierzętami. Oprócz papug, królików, ryb w stawie, dwóch psów i kilku kotów, są jeszcze trzy kucyki. Opiekę nad zwierzętami sprawują mieszkańcy pod nadzorem pracowników. Jednak najbardziej  mieszkańców cieszą organizowane im imprezy i wszelkiego rodzaju wyjazdy. Najwięcej radości sprawiają podopiecznym organizowane na podwórku zabawy, każdorazowo zakończone grillowaniem pod wiatą i smacznym poczęstunkiem. Dlatego w sezonie letnim bardzo często przygotowywane są mieszkańcom poczęstunki na podwórku: dania z grilla, ciasto, owoce, wata cukrowa, popcorn i inne smakołyki.

Mieszkańcy, których stan zdrowia na to pozwala, uczestniczą w organizowanych wycieczkach i wyjazdach na różne imprezy. W roku bieżącym mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach byli na wycieczkach w Kudowie-Zdrój, Busko-Zdrój, Krynicy Morskiej i Świeradów-Zdrój. Ponadto byli w Domu Gościnnym w Dzięciołówce, w kinie Helios w Białymstoku, w Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim, na Turnieju Sportowym w Łomży oraz na imprezach organizowanych na terenie Ciechanowca. Uczestniczyli
w Powiatowym Konkursie „Kwiaty”. Praca plastyczna naszego Mieszkańca zdobyła III miejsce w kategorii Placówki Rewalidacyjno-Wychowawcze. W wycieczkach i wyjazdach wzięło udział 50 mieszkańców.

Poza działalnością opiekuńczą i wspomagającą, równie ważne są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Wszystkie usługi bytowe zapewnione są na wysokim poziomie. Mieszkańcy mają bardzo dobre warunki mieszkaniowe, odpowiednio kaloryczne
i urozmaicone wyżywienie, wymagany asortyment odzieży, czystość i porządek w obiekcie,
a ponadto estetyczne i ładnie zagospodarowane otoczenie Domu.

Uwzględniając wzrost cen artykułów spożywczych oraz konieczność zapewnienia odpowiedniego wyżywienia, w bieżącym roku na zakup żywności przeznaczono kwotę
540 tys. zł.  Na dzień dzisiejszy średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 12,03 zł.

Dom zobowiązany jest zapewnić mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych odzież oraz rzeczy codziennego użytku. W bieżącym roku zakupiono odzież i obuwie za kwotę 12.500 zł oraz pościel i ręczniki za kwotę 5.100 zł. Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz systematyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń
i urządzeń, zwłaszcza w okresie zagrożenia rozprzestrzenianiem się  wirusa  Covid-19.
W bieżącym roku na środki czystości wydatkowano kwotę 70 tys. zł.

Bieżąca eksploatacja budynku wymusza konieczność przeprowadzania dalszych remontów i modernizacji. Mając na uwadze standardy świadczonych usług i sprawne zaplecze techniczne, kontynuowano prace modernizacyjne. W bieżącym roku wykonano następujące prace remontowe i konserwacyjne:

– wyremontowano 17 pokoi mieszkalnych (gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian oraz wymiana okładzin podłogowych) i zakupiono niezbędne wyposażenie (łóżka, szafy, komody, stoły, stoliki nocne, krzesła),

– wyremontowano 3 łazienki mieszkańców,

– odnowiono dwa pokoje administracyjne,

– przeprowadzono modernizację systemu anten z przystosowaniem instalacji telewizyjnej w budynku do odbioru sygnału cyfrowego,

– przeprowadzono modernizację amfiteatru, wykonano nowe zadaszenie i oświetlenie,

– przeprowadzono remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych (obudowano bloczkami betonowymi, ułożono płytki na podjeździe i zamontowano nowe oświetlenie),

– wykonano pomieszczenie dla kucyków i szopę na siano,

– zakupiono nową hafciarkę do znakowania i podpisywania ubrań mieszkańców,

– wymieniono filtry w centralach wentylacyjnych,

– wykonano instalację do podłączenia światłowodu, co umożliwi udostępnianie Internetu dla mieszkańców (oddzielna sieć Wi-Fi),

– zakupiono 736 m2  kostki brukowej i 600 mb obrzeża,

– wymieniono okna w 4 domkach wypoczynkowych,

– zlecono wykonanie audytu oczyszczalni ścieków i operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Nurzec.

Z uwagi na duże potrzeby transportowe związane z przewozami mieszkańców  podjęto działania w celu zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Uzyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 120 tys. zł. Z uwagi, że w ogłoszonym zamówieniu publicznym nie złożono żadnej oferty, zostanie ogłoszony kolejny przetarg z terminem dostawy pojazdu w przyszłym roku.

Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawują pracownicy Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, w którym zatrudnionych jest  56 osób na 55 etatach.  Z tej liczby zatrudnionych 6 osób przebywa na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich. Osoby te nie wliczają się do wskaźnika zatrudnienia. Dom nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia, ponieważ od pewnego czasu są bardzo duże trudności z pozyskaniem chętnych do pracy bezpośrednio z mieszkańcami, czyli na stanowiska pielęgniarek, opiekunów i pokojowych. Ogólna liczna zatrudnionych pracowników to 74 osoby.

W Domu systematycznie prowadzone są działania w zakresie profilaktyki przeciwcovidowej, zachowuje się wszelkie środki ostrożności aby zminimalizować ryzyko zakażenia mieszkańców. W bieżącym roku Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach pozyskał 93.530 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Ze środków tych zakupiono środki ochrony osobistej, płyny i żele do dezynfekcji oraz wypłacono dodatki dla pracowników.

W bieżącym roku Stowarzyszenie Dar Serca realizowało projekt „Zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie – osoby niepełnosprawne w obliczu pandemii Covid – 19”, który współfinansowany jest ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach którego pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przekazali teoretyczne
i praktyczne informacje oraz pomoc rzeczową starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom Schronisk „Barbare” w Tbilisi w Gruzji.

W bieżącym roku Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach kontrolowany był przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem. Kontrole dotyczyły: przestrzegania standardu świadczonych usług, przestrzegania praw mieszkańców, zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami,  czystości i stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami, poboru prób wody i kontroli z zakresu higieny żywności i żywienia. Kontrolujący pozytywnie ocenili funkcjonowanie placówki w kontrolowanym zakresie.

Największe wydatki w działalności Domu poza wynagrodzeniami pracowników to zakup żywności – 540 tys. zł, energii elektrycznej – 260 tys. zł, zakup materiałów do remontów i napraw, wyposażenia, środków czystości, paliwa – 800 tys. zł,  usługi remontowe – około 50 tys. zł. Koszty imprez i uroczystości dla mieszkańców Domu, konserwacja i przeglądy techniczne budynku, konserwacja sygnału ppoż., aktualizacja programów komputerowych
i usługi informatyczne, wywóz nieczystości i utylizacja odpadów, usługi bankowe, pocztowe
i  kominiarskie – około 130 tys. zł.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Domu wymaga stałej, systematycznej pracy i zaangażowania wielu pracowników, ale również codziennego nadzoru i dbałości o wszystkie obszary działalności Domu. Poziom, na jakim obecnie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest efektem wieloletniej pracy, ukierunkowanej na podnoszenie jakości życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych. Dokładamy wszelkich starań aby utrzymać wysoki poziom usług opiekuńczych, wspomagających i bytowych, a w miarę możliwości podnosić ich standard. Wszelkie działania podejmowane są z myślą o zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszej opieki, bardzo dobrych warunków bytowych, rehabilitacji, terapii oraz organizowaniu podopiecznym różnorodnych form spędzania wolnego czasu.

Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2021 rok

 

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wysokomazowieckiego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej zamieszkują 123 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2021 rok został ustalony w wysokości
4244,89 zł. Odpłatność w takiej wysokości dotyczy 76 mieszkańców, w tym 1 mieszkaniec ponosi odpłatność za pobyt w pełnej wysokości, a pozostałych 47 finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki
w wysokości 3912,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Dochody Domu Pomocy Społecznej na 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości 4.570.000 zł. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszonej przez mieszkańców i ośrodki pomocy społecznej oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach są w przedziale wiekowym od 23 do 88 lat. Obecnie w Domu przebywa 41 kobiet i 82 mężczyzn. Mieszkańcy poza niepełnosprawnością intelektualną, posiadają wiele chorób współistniejących. Z ogólnej liczby mieszkańców 27 osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, 67 osób wymaga częściowej pomocy i 29 wymaga całkowitej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności. Sześciu mieszkańców jest leżących, 14 porusza się na wózkach inwalidzkich i 7 przy pomocy balkoników. Ubezwłasnowolnionych całkowicie jest 62 mieszkańców, 61 posiada pełnię praw, w tym 12 osób ma ustanowionych kuratorów. Ustanowienie opiekunów prawnych i kuratorów pozwala na prowadzenie spraw tych mieszkańców, którzy nie są w stanie kierować swoim postępowaniem. 100 mieszkańców jest niepełnosprawnych intelektualnie, a 23 chorych psychicznie. W bieżącym roku zmarło 2 mieszkańców.

Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom godnego życia
i kompleksowej opieki, podnoszenie sprawności i samodzielności, a także stworzenie jak najlepszych warunków bytowych i domowej atmosfery. Dom świadczy mieszkańcom zakres usług  bytowych, opiekuńczych i wspomagających zgodny ze standardami określonymi
w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach mają zapewnione bardzo dobre warunki bytowe, całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację leczniczą. Mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, kulturalno-oświatowych, sportowych i rekreacyjnych.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, które opracowywane są oddzielnie dla każdego mieszkańca. W trakcie pobytu mieszkańca w Domu, plany co pół roku są weryfikowane w celu podsumowania dotychczasowej pracy z mieszkańcem, dokonania oceny stopnia realizacji założonych celów oraz wyznaczenia nowych. Każdy z mieszkańców ma przydzielonego pracownika pierwszego kontaktu, który utrzymuje bezpośredni kontakt
z mieszkańcem, reaguje na jego bieżące potrzeby i wspiera w trudnych sytuacjach.

Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawują pracownicy Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, w którym zatrudnionych jest 56 osób na 55 etatach. Z tej liczby zatrudnionych, 7 osób przebywa na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich. Osoby te nie wliczają się do wskaźnika zatrudnienia. Z tego powodu, na dzień dzisiejszy Dom nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia, pomimo uwzględnienia wolontariuszy i stażystów, których ilość wliczana do wskaźnika nie może przekroczyć 10 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w ZTO. Od pewnego czasu są bardzo duże trudności z pozyskaniem chętnych do pracy na stanowiska pielęgniarek, opiekunów i pokojowych. Szczególny charakter pracy, wymagający odpowiedzialności i odporności psychofizycznej są istotnym powodem braku chętnych do pracy bezpośrednio z mieszkańcami.

Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pan Józef Malinowski, zaś opiekę pielęgniarską jedna pielęgniarka i kierownik działu, który posiada wykształcenie pielęgniarskie. Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają częstych wizyt u lekarzy specjalistów. Ze świadczeń lekarzy specjalistów mieszkańcy korzystają w różnych poradniach. Dom organizuje mieszkańcom wizyty
w poradniach specjalistycznych, zapewnia transport do poradni i do szpitala. Do końca września br. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 550 razy uczestniczyli
w konsultacjach z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz skorzystali z pomocy lekarzy specjalistów w 14 poradniach specjalistycznych.  Z powodu panującej pandemii część wizyt w poradniach specjalistycznych została odwołana lub przełożona. W 2021 roku miało miejsce 11 hospitalizacji, w tym 2 w szpitalu psychiatrycznym.

Systematycznie prowadzona jest rehabilitacja lecznicza i społeczna. W ramach rehabilitacji leczniczej prowadzone są indywidualne programy usprawnienia dla 110 mieszkańców. Podopieczni korzystają z kinezyterapii, fizykoterapii oraz wszystkich możliwych form aktywności ruchowej, takich jak: ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia w basenie kąpielowym zewnętrznym, tenisa stołowego, gier, spacerów i zabaw zarówno na świeżym powietrzu jak i wewnątrz budynku. Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości mieszkańców. Dom posiada dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń, co umożliwia wdrażanie nowych form aktywności i usprawnienia mieszkańców. W ramach rehabilitacji społecznej prowadzone są treningi terapeutyczne mające na celu zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się szkolenie skierowane do mieszkańców Domu na temat bezpieczeństwa, zasad oddalania się poza placówkę oraz właściwego używania numerów alarmowych. W bieżącym roku w DPS Policja interweniowała 5 razy, z powodu niebezpiecznych zachowań mieszkańców.

Na jakość życia mieszkańców istotny wpływ mają zajęcia terapeutyczne, dlatego też
w Domu prowadzone są różne formy terapii zajęciowej, dostosowane do możliwości, predyspozycji i zainteresowań mieszkańców. Udział w terapii jest dobrowolny, lecz personel Domu organizuje mieszkańcom czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach rękodzieła, plastycznych, kulinarnych, przyrodniczych, muzyczno-teatralnych i biblioterapii z elementami dydaktyki. W ramach ergoterapii (terapia przez pracę) niektórzy mieszkańcy pomagają w pielęgnacji ogrodu kwiatowego oraz opiekują się zwierzętami, rybami i pszczołami. Mieszkańcom organizowane są również zajęcia
o charakterze sportowo – rekreacyjnym i różne formy działalności kulturalno – oświatowej.
W bieżącym roku w ramach terapii zajęciowej mieszkańcy uczestniczyli w różnorodnych konkursach plastycznych oraz wydarzeniach artystycznych. Mieszkańcy m.in. brali udział
w Ogólnopolskim konkursie na wielkanocną pisankę organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jeleniej Górze (I miejsce zajęła nasza mieszkanka Pani Marta Żebrowska), w Konkursie Plastycznym „Książka Artystyczna” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielsku Podlaskim oraz w XV Plenerze Malarskim
w Garbarach. Koło Zainteresowań Artystycznych „Kreatywni” (zespół liczy 11 osób) uczestniczyło w „Kalamburach” w DPS w Jałówce. Ponadto mieszkańcom zorganizowano wycieczki do: Rytra, Białowieży, Rucianej Nidy, Malborka, Sztutowa, Mielnika, Hodyszewa, Białegostoku, Wasilkowa. Mieszkańcy uczestniczyli w wycieczkach rowerowych do Rancza na Sówce,  Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz na jagody i grzyby. Brali udział
w spotkaniach przy grillu oraz zajęciach i zabawach na terenie DPS. Latem mieszkańcy spędzali czas nad rzeką  korzystając z kajaków, roweru wodnego i materaców wodnych.

Oprócz działalności opiekuńczej i wspomagającej, równolegle prowadzone są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Dom zapewnia mieszkańcom wszystkie usługi bytowe na wysokim poziomie: bardzo dobre warunki mieszkaniowe, odpowiednio kaloryczne i urozmaicone wyżywienie, wymagany asortyment odzieży, czystość i porządek w obiekcie, a ponadto estetyczne i ładnie zagospodarowane otoczenie Domu. Placówka dysponuje wyremontowaną w tym roku, bardzo dobrze wyposażoną kuchnią i pralnią, co ma wpływ na wysoki poziom świadczonych usług w tym zakresie. Zgodnie z wymogami, mieszkańcom przygotowywane są dwa zestawy posiłków do wyboru, a średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,73 zł.

Bieżąca eksploatacja budynku wymusza konieczność przeprowadzania dalszych remontów i modernizacji. W roku bieżącym jak zwykle kontynuowano prace remontowe wewnątrz budynku. Odnowiono 15 pokoi mieszkalnych oraz zmodernizowano kolejne trzy łazienki. Przeprowadzono kompleksowy remont kuchni, zmywalni naczyń, magazynu dobowego oraz jadalni. Wymieniono glazurę na powierzchni 422 m2 i terakotę w ilości 290 m2. Wymieniono instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano nowe krany, syfony, kratki ściekowe oraz wymieniono zużyte zlewy kuchenne. Wymieniono drzwi wewnętrzne na aluminiowe, Zakupiono stację zmiękczającą wodę do zmywarki, patelni i pieca konwekcyjno-parowego. Doposażono kuchnię w dodatkowy nowy piec konwekcyjno-parowy (wartość 29.837,86 zł), zmywarko-wyparzarkę kapturową (wartość 9.694,24 zł), kuchnię gazową 6 palnikową
z piekarnikiem (wartość 8.600 zł), elektryczny napełniacz do kiełbas, krajalnicę do wędlin, kotleciarkę elektryczną, szafy chłodnicze, witrynę chłodniczą oraz lodówkę na próbki żywności. W gabinecie lekarskim i zabiegowym wymieniono płytki ceramiczne oraz instalację wodno-kanalizacyjną. Zakupiono szafy do przechowywania dokumentacji medycznej oraz leków. Wyposażono gabinet medycznej pomocy doraźnej w lapy solux oraz bioptron.
W wejściu głównym zamontowano automat do otwierania i zamykania drzwi.

Zakupiono 65 szt. dwuczęściowych szafek BHP dla pracowników. Dokonano wymiany mebli w pokojach mieszkańców za kwotę 12.000 zł. W celu zabezpieczenia niezbędnych pakietów odzieży dla mieszkańców zakupiono 120 zamykanych szafek metalowych. Pomalowano około 600 m2 dachu na budynku Domu. Wymieniono 4 bramy przeciwpożarowe i 5 bramek wejściowych. W związku z pandemią i potrzebą ograniczenia ruchu na terenie Domu Pomocy Społecznej zakupiono szlaban wjazdowy oraz stróżówkę. W dwóch domkach wypoczynkowych wymieniono okna (wartość 10.074,93 zł). W związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zakupiono bezobsługową kabinę dezynfekującą do całego ciała z możliwością pomiaru temperatury (wartość 31.980 zł).

Dom pokrywa opłatę ryczałtową za leki i ponosi częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, a mieszkańcom nieposiadającym środków finansowych finansuje zakup leków.
W bieżącym roku na ten cel wydatkowano kwotę 43.000 zł. Dom zobowiązany jest zapewnić mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych odzież oraz rzeczy codziennego użytku. W bieżącym roku zakupiono odzież i obuwie za kwotę około 4.000  zł oraz kołdry, poduszki i bieliznę pościelową za około 4.500 zł. Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz systematyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń
i urządzeń. Dobra organizacja pracy i zakup atestowanych środków czystości pozwalają na utrzymanie czystości i porządku w całym obiekcie.

Największe wydatki w działalności Domu poza wynagrodzeniami pracowników to zakup żywności – 470 tys. zł, energii elektrycznej – 220 tys. zł, zakup materiałów do remontów i napraw, wyposażenia, środków czystości, paliwa – 502 tys. zł,  usługi remontowe – około 70 tys. zł. Usługi pocztowe i kurierskie, koszty imprez i uroczystości dla mieszkańców Domu, konserwacja i przeglądy techniczne budynku, konserwacja sygnału ppoż., aktualizacja programów komputerowych i usługi informatyczne, wywóz nieczystości i utylizacja odpadów, usługi bankowe, usługi kominiarskie, usługi pogrzebowe mieszkańca nieposiadającego rodziny – około 130 tys. zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach otrzymał 100.000 zł. ze środków PFRON
w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, z przeznaczeniem na dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2. Z otrzymanych środków zakupiono sprzęt do poprawy jakości życia osób z powikłaniami układu oddechowego po przebytej chorobie COVID-19. Zakupiono koncentrator tlenu i spirometr, a ponadto: rowery, pościel i ubrania dla mieszkańców po przebytej chorobie, środki ochrony osobistej z przeznaczeniem dla mieszkańców i pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach pozyskał 72.715 zł. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Ze środków tych zakupiono ozonator, maty dezynfekujące, środki ochrony osobistej, płyny i żele do dezynfekcji.

W bieżącym roku Dom Pomocy Społecznej pozyskał środki z projektu grantowego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 15.492 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca.

W dalszym ciągu funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
w niektórych obszarach jest nieco zmienione, z uwagi na wprowadzone działania związane
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podtrzymane są ograniczenia w zakresie kontaktów mieszkańców z osobami z zewnątrz. Są ograniczenia w zakresie odwiedzin mieszkańców oraz wyjazdów na przepustki. Podopieczni mają zapewniony dostęp do telefonu i Internetu w celu utrzymywania kontaktu z rodzinami. W dalszym ciągu prowadzone są wzmożone działania w zakresie dezynfekcji przedmiotów i pomieszczeń. Wizyty u lekarzy specjalistów organizowane są z zachowaniem wszelkiej ostrożności w pełnym reżimie sanitarnym. Każdy przypadek osoby powracającej do DPS
z przepustki lub z pobytu w szpitalu konsultowany jest ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Obecnie zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest 117 mieszkańców.

Wszystkim pracownikom przed rozpoczęciem pracy wykonuje się pomiar temperatury oraz dezynfekcję całego ciała w kabinie dezynfekującej. Istnieje obowiązek dezynfekcji dłoni i noszenia rękawiczek przez pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami. 51 pracowników poddało się szczepieniu przeciwko COVID-19.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zachowuje się wszelkie środki ostrożności i na bieżąco weryfikowane są działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa aby jak najdłużej ochronić mieszkańców i pracowników Domu przed zakażeniem.

Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem Domu skupiają się na podnoszeniu jakości życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zdrowie
i bezpieczeństwo podopiecznych. Prowadzenie Domu w dzisiejszych czasach wymaga zapewnienia odpowiednich standardów wszystkich usług świadczonych mieszkańcom,
a  wymagania i oczekiwania w tym zakresie stale rosną. Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach koncentruje się na zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszej opieki, bardzo dobrych warunków bytowych, rehabilitacji, terapii oraz organizowaniu podopiecznym różnorodnych form spędzania wolnego czasu.

 

Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2020 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wysokomazowieckiego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom Pomocy Społecznej posiada 120 miejsc i wszystkie są wykorzystane. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2020 rok został ustalony w wysokości 3895,26 zł. Odpłatność w takiej wysokości dotyczy 72 mieszkańców, w tym 1 mieszkaniec ponosi odpłatność za pobyt w pełnej wysokości, a pozostałych 48 finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 3 559 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach są w przedziale wiekowym od 23 do 87 lat. Obecnie w Domu przebywa 39 kobiet i 81 mężczyzn. Mieszkańcy, poza niepełnosprawnością intelektualną, posiadają wiele chorób współistniejących. Z ogólnej liczby mieszkańców 30 osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, 47 osób wymaga częściowej pomocy i 43 wymaga całkowitej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności. Pięciu mieszkańców jest leżących, 11 porusza się na wózkach inwalidzkich i 7 przy pomocy balkoników. Ubezwłasnowolnionych całkowicie jest 64 mieszkańców, 56 ma pełnię praw, w tym 11 osób ma ustanowionych kuratorów.  Ustanowienie opiekunów i kuratorów pozwala na prowadzenie spraw tych mieszkańców, którzy nie są w stanie kierować swoim postępowaniem. 95 mieszkańców jest upośledzonych umysłowo, a 25 chorych psychicznie.

Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom godnego życia
i kompleksowej opieki, podnoszenie sprawności i samodzielności, a także stworzenie jak najlepszych warunków bytowych i domowej atmosfery. Dom świadczy mieszkańcom zakres usług  bytowych, opiekuńczych i wspomagających zgodny ze standardami określonymi
w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach mają zapewnione bardzo dobre warunki bytowe, całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację leczniczą. Mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, kulturalno-oświatowych, sportowych i rekreacyjnych.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, które opracowywane są oddzielnie dla każdego mieszkańca. W trakcie pobytu mieszkańca w Domu, plany co pół roku są weryfikowane w celu podsumowania dotychczasowej pracy z mieszkańcem, dokonania oceny stopnia realizacji założonych celów oraz wyznaczenia nowych. Każdy z mieszkańców ma przydzielonego pracownika pierwszego kontaktu, który utrzymuje bezpośredni kontakt z mieszkańcem, reaguje na jego bieżące potrzeby i wspiera w trudnych sytuacjach.

Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawują pracownicy Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, w którym zatrudnione są 53 osoby na 52 etatach. Z tej liczby zatrudnionych,
7 osób przebywa na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich. Osoby te nie wliczają się do wskaźnika zatrudnienia. Z tego powodu, na dzień dzisiejszy Dom nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia, pomimo uwzględnienia wolontariuszy i stażystów, których ilość wliczana do wskaźnika nie może przekroczyć 10 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w ZTO. Na zastępstwo udało się zatrudnić tylko jedną osobę. Od pewnego czasu są bardzo duże trudności z pozyskaniem chętnych do pracy na stanowiska pielęgniarek, opiekunów i pokojowych. Szczególny charakter pracy, wymagający odpowiedzialności i odporności psychofizycznej są istotnym powodem braku chętnych do pracy bezpośrednio z mieszkańcami.

Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Pan Józef Malinowski. Opiekę pielęgniarską nad mieszkańcami natomiast tylko
1 pielęgniarka i kierownik działu, który posiada wykształcenie pielęgniarskie. W dalszym ciągu brak jest osób chętnych do pracy na stanowisku pielęgniarki. Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają częstych wizyt u lekarzy specjalistów. Ze świadczeń lekarzy specjalistów mieszkańcy korzystają w różnych poradniach. Dom organizuje mieszkańcom wizyty
w poradniach specjalistycznych, zapewnia transport do poradni i do szpitala. Do końca września br. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach skorzystali z pomocy lekarzy specjalistów w 18 poradniach specjalistycznych. Z powodu panującej pandemii część wizyt
w poradniach specjalistycznych została odwołana lub przełożona. W 2020 roku miało miejsce 13 hospitalizacji, w tym 5 w szpitalu psychiatrycznym.

Systematycznie prowadzona jest rehabilitacja lecznicza i społeczna. W ramach rehabilitacji leczniczej prowadzone są indywidualne programy usprawnienia dla 108 mieszkańców. Podopieczni korzystają z kinezyterapii, fizykoterapii oraz wszystkich możliwych form aktywności ruchowej, takich jak: ćwiczenia na siłowni, tenis stołowy, gry, spacery i zabawy ruchowe. Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości mieszkańców. Dom posiada dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń, co umożliwia wdrażanie nowych form aktywności i usprawnienia mieszkańców. W ramach rehabilitacji społecznej prowadzone są treningi terapeutyczne mające na celu zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym .

Na jakość życia mieszkańców istotny wpływ mają zajęcia terapeutyczne, dlatego też
w Domu prowadzone są różne formy terapii zajęciowej, dostosowane do możliwości, predyspozycji i zainteresowań mieszkańców. Udział w terapii jest dobrowolny, lecz personel Domu organizuje mieszkańcom czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach rękodzieła, plastycznych, kulinarnych, przyrodniczych, muzyczno-teatralnych i biblioterapii z elementami dydaktyki. W ramach terapii przez pracę niektórzy mieszkańcy pomagają w pielęgnacji ogrodu kwiatowego oraz opiekują się zwierzętami i pszczołami. Mieszkańcom organizowane są również zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym i różne formy działalności kulturalno – oświatowej. W bieżącym roku z uwagi na zagrożenie koronawirusem mieszkańcom ograniczono wycieczki i inne wyjazdy rekreacyjne. W zamian za to zorganizowano więcej wycieczek rowerowych i wyjazdów na jagody i na grzyby, spotkań przy grillu oraz zajęć i zabaw na terenie obiektu.  Latem mieszkańcy wyjeżdżali nad rzekę, korzystali z kajaków, roweru wodnego i materaców wodnych.

Oprócz działalności opiekuńczej i wspomagającej, równolegle prowadzone są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Dom zapewnia mieszkańcom wszystkie usługi bytowe na wysokim poziomie: bardzo dobre warunki mieszkaniowe, odpowiednio kaloryczne i urozmaicone wyżywienie, wymagany asortyment odzieży, czystość i porządek w obiekcie, a ponadto estetyczne i ładnie zagospodarowane otoczenie Domu. Dom dysponuje dobrze wyposażoną kuchnią i pralnią, co ma wpływ na wysoki poziom świadczonych usług w tym zakresie. Zgodnie z wymogami, mieszkańcom przygotowywane są dwa zestawy posiłków do wyboru, a średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,02 zł.

Bieżąca eksploatacja budynku wymusza konieczność przeprowadzania dalszych remontów i modernizacji. W roku bieżącym kontynuowano prace remontowe wewnątrz budynku. Odnowiono 11 pokoi mieszkalnych i zmodernizowano 3 łazienki ogólnodostępne dla mieszkańców. Wykonano remont holu głównego poprzez wykonanie ogrzewania podłogowego, modernizację instalacji elektrycznej oraz sieci LAN z wymianą rozdzielni elektrycznej, montaż balustrady na antresoli ze stali nierdzewnej oraz wyrównanie
i wygładzenie ścian. Wykonano remont całego zaplecza kuchennego. Ułożono glazurę
i terakotę, wymieniono instalacje sanitarne, wstawiono nowe drzwi i pomalowano wszystkie pomieszczenia magazynowe, obieralnię, szatnię, korytarze, pomieszczenia szefa kuchni
i socjalne. Przy wejściu do kaplicy ułożono nowe nawierzchnie na schodach i podjazdach dla osób  niepełnosprawnych. Położono tynk strukturalny na elewacji budynku A oraz wymieniono rynny. Przebudowano wejście do piwnicy w budynku A oraz wykonano ok. 30 mb murku ozdobnego przy budynku. Wyremontowano łazienki i wymieniono oświetlenie  w czterech domkach wypoczynkowych oraz ułożono we własnym zakresie 600 m2  kostki brukowej przy domkach.

Dom pokrywa opłatę ryczałtową za leki i ponosi częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, a mieszkańcom nieposiadającym środków finansowych finansuje zakup leków. Dom zobowiązany jest zapewnić mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych odzież oraz rzeczy codziennego użytku. W bieżącym roku zakupiono odzież i obuwie za kwotę około 10 000  zł oraz kołdry, poduszki i bieliznę pościelową za około 8 000 zł. Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz systematyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń i urządzeń. Dobra organizacja pracy i zakup atestowanych środków czystości pozwalają na utrzymanie czystości i porządku w całym obiekcie.

Największe wydatki w działalności Domu poza wynagrodzeniami pracowników to zakup żywności – 440 tys. zł, energii elektrycznej – 220 tys. zł, materiałów do napraw, remontów i  wyposażenia  –  400 tys.  zł, środków czystości – 54 tys. zł, leków 37 tys. zł, a także bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne.

W roku bieżącym Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach złożył 3 wnioski o udzielenie grantów na wsparcie funkcjonowania Domu. W ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług Społecznych 2014-2020 przyznano grant w wysokości 300 600 zł, z przeznaczeniem na:

– dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS z wyłączeniem kadry kierowniczej,    księgowej i medycznej  w wysokości 256 650 zł,

– koszty związane z zapewnieniem miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS w wysokości 43 950 zł.

Drugi wniosek złożono w ramach projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przyznano grant w wysokości 117 473,24 zł z przeznaczeniem na:

– doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej do walki z epidemią
w wysokości 20 000 zł,

– doposażenie się w środki ochrony osobistej służące osobom objętym opieką tych instytucji
w wysokości 9 868,98 zł,

– zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek w wysokości 5 400 zł,

– zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w wysokości 82 204,26 zł (zatrudnienie 4 pracowników: 3 opiekunów i 1 pokojowa).

Trzeci wniosek dotyczył przyznania grantu pod nazwą „ Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyznano kwotę 16 003,34 zł, w tym:

– 14 614,12 zł – na dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ograniczyły swoje   zatrudnienie do jednego miejsca pracy,

– 1 389,22  zł – na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

W ramach trzech grantów Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach pozyskał środki  finansowe w łącznej wysokości 434 076 zł. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej,
z wyłączeniem dyrektora i 2 pracowników księgowości,  otrzymali jednorazowe dodatki do wynagrodzeń, które łącznie z kosztami pracodawcy wyniosły brutto:

– dla pielęgniarek – 7 307,06 zł,

– dla pozostałych pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami – 4 350 zł.

Oprócz środków z Funduszy Europejskich Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach wystąpił do wielu podmiotów o wsparcie finansowe. Pozyskano do budżetu dochody
w wysokości 127 701 zł z tytułu otrzymanych darowizn oraz 25 000 zł z tytułu użyczenia domków. Największą darowiznę otrzymaliśmy z Fundacji AGORA, która przekazała 40 000 zł, z przeznaczeniem na zakup suszarki bębnowej o ładowności 25 kg, aparatu EKG 12 kanałowego oraz artykułów spożywczych i środków czystości. Podlaski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Adamed Pharma, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Wsparcie dla Szpitala, firma  Clovin oraz osoby prywatne przekazali łącznie 4 200 szt. rękawic jednorazowych, 7 660 maseczek, 476 przyłbic, 100 szt. kombinezonów, 110 fartuchów ochronnych, 40 szt. gogli, 586 litrów płynu do dezynfekcji oraz proszek do prania. Zakład Mięsny Łuniewscy przekazał 250 kg mięsa wołowego, a Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita 36 litrów mleka i 60 kg przetworów mlecznych.

W bieżącym roku funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
w niektórych obszarach zostało zmienione z uwagi na wprowadzone działania związane
z przeciwdziałaniem  rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Ograniczono mieszkańcom możliwość kontaktu z osobami z zewnątrz. Wprowadzono zakaz odwiedzin mieszkańców oraz ograniczono wyjazdy mieszkańców na przepustki. Podopieczni mają zapewniony dostęp do telefonu w celu utrzymywania kontaktu z rodzinami. Jednak mieszkańcy pozbawieni odwiedzin, wyjazdów do rodzin, wycieczek czy innych wyjazdów rekreacyjnych stali się bardziej nerwowi i stwarzają więcej problemów. Wszyscy mieszkańcy codziennie mają dokonywany pomiar temperatury ciała. Mieszkańcy spożywają posiłki na stołówce podzieleni na grupy. Zwiększono działania w zakresie dezynfekcji klamek, poręczy i innych przedmiotów. Istnieje obowiązek dezynfekcji dłoni i noszenia maseczek przez osoby wchodzące na teren Domu. Konsultacje lekarskie przeprowadzane są osobiście lub telefonicznie. Wizyty u lekarzy specjalistów organizowane są z zachowaniem wszelkiej ostrożności. Każdy przypadek osoby powracającej z pobytu w szpitalu konsultowany jest ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 15 mieszkańców Domu, którzy byli hospitalizowani w ostatnich miesiącach,  miało pobrany wymaz w kierunku obecności przeciwciał SARS-CoV-2. Wszyscy mieszkańcy mieli wynik ujemny.

Wszystkim pracownikom przed rozpoczęciem pracy wykonuje się pomiar temperatury ciała. Istnieje obowiązek dezynfekcji dłoni i noszenia rękawiczek przez pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami. W maju bieżącego roku wszyscy pracownicy Domu mieli pobrany wymaz w kierunku obecności przeciwciał SARS-CoV-2. Wszyscy uzyskali wynik ujemny. We wrześniu przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku obecności przeciwciał  IgM i IgG SARS-CoV-2, które świadczą o przebytej lub toczącej się infekcji.  Wykonano 120 testów kasetkowych dla pracowników i części mieszkańców Domu. Wszystkie wyniki były ujemne.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zachowuje się wszelkie środki ostrożności i na bieżąco weryfikowane są działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa aby jak najdłużej ochronić mieszkańców Domu przed zakażeniem.

Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem Domu skupiają się na podnoszeniu jakości życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zdrowie
i bezpieczeństwo podopiecznych. Prowadzenie Domu w dzisiejszych czasach wymaga zapewnienia odpowiednich standardów wszystkich usług świadczonych mieszkańcom,
a  wymagania i oczekiwania w tym zakresie stale rosną. Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach koncentruje się na zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszej opieki, bardzo dobrych warunków bytowych, rehabilitacji, terapii oraz organizowaniu podopiecznym różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Wprowadzane są nowe formy terapii i zajęć rekreacyjnych. Atrakcyjnie zagospodarowuje się przyległy teren aby miejsce pobytu było bardziej przyjemne. W dobrych warunkach, w ładnym otoczeniu nie tylko mieszka się lepiej ale i pracuje się przyjemniej.

Informacja o działaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wysokomazowieckiego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. W Domu przebywa 120 mieszkańców z tym, że aktualnie dwóch mieszkańców  jest hospitalizowanych w szpitalu w Choroszczy. Wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach jest 40 kobiet i 80 mężczyzn. Dziewiętnaście osób jest w przedziale wiekowym 18-39 lat, 50 osób w przedziale wiekowym 40-59 lat, a w wieku 60 lat i więcej jest 51 osób. 45 osób korzysta z pielucho majtek, 5 osób jest leżących i 10 porusza się na wózkach.  Wszyscy mieszkańcy są niepełnosprawni intelektualnie, znaczna część jest niepełnosprawna ruchowo, wielu mieszkańców jest chorych przewlekle. Spośród wszystkich mieszkańców 21 ma choroby kardiologiczne, 19 choruje na nadciśnienie tętnicze, 14 osób ma cukrzycę, 8 mieszkańców choruje na epilepsję, 5 osób jest po udarze. Są mieszkańcy obłożnie chorzy i onkologiczni. Ze względu na stan zdrowia i wiek, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach są w grupie, w której zachorowanie na COVID-19 może być bardzo niebezpieczne.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach podjęto już wiele działań zmniejszających ryzyko zarażenia korona wirusem i nadal na bieżąco sytuacja jest kontrolowana i wprowadzane są kolejne procedury.

Zanim wpłynęły pierwsze instrukcje dotyczące procedur w domach pomocy społecznej, w naszym Domu od dnia 9 marca br. wprowadzono zakaz odwiedzin mieszkańców oraz zakaz wyjść mieszkańców na przepustki. Ograniczono wstęp na teren DPS osób niezwiązanych z działalnością Domu oraz zwiększono zakres i częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń. Jednocześnie podjęto intensywne działania w zakresie zwiększenia zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne. Początkowo były poważne trudności z zakupem tych środków. Przez braki w hurtowniach firma dostarczająca środki czystości do DPS miała problemy z realizacją naszych zamówień. Posiadane zapasy szybko się zużywały, więc podjęte zostały na szeroką skalę działania w poszukiwaniu wszelkich środków ochronnych i dezynfekcyjnych. Wystąpiłem z apelem do kilkunastu firm i instytucji o wsparcie rzeczowe i finansowe w zakresie środków ochronnych.

Jednocześnie wprowadzano kolejne działania w celu minimalizacji wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się korona wirusa, a w szczególności:

–  kontrolę temperatury ciała pracowników  przed przystąpieniem do pracy,

– monitorowanie stanu zdrowia wszystkich mieszkańców poprzez kontrolę temperatury 2 razy dziennie,

– stałą dezynfekcję klamek, poręczy i innych przedmiotów,

– wyposażono pracowników w rękawiczki, maseczki i przyłbice,

– wprowadzono obowiązek dezynfekcji dłoni oraz noszenia rękawiczek i maseczek przez osoby wchodzące na teren Domu,

– bieżącą systematyczną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń przy użyciu zamgławiacza,

– wprowadzono bezwzględny obowiązek dezynfekcji dłoni oraz noszenia rękawiczek i maseczek przez pracowników.

Przeprowadzono kilka spotkań z pracownikami i mieszkańcami, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w celu uświadomienia potrzeby stosowania wprowadzonych zaleceń i procedur oraz uwrażliwienia pracowników i mieszkańców na konieczność stosowania środków ochrony osobistej, które są w pełni dostępne dla pracowników i mieszkańców Domu.

Ograniczono mieszkańcom możliwość korzystania z terenu wokół Domu,
w części z której korzysta zaopatrzenie i przy wejściu głównym, aby ograniczyć mieszkańcom możliwość kontaktu z osobami z zewnątrz. Brama wjazdowa została zamknięta i prowadzona jest kontrola osób wchodzących na teren Domu.

Dom Pomocy Społecznej jest placówką szczególną, tutaj nie ma możliwości pracy zdalnej. Dom musi funkcjonować, musi pracować kuchnia, pralnia, zaplecze socjalne i techniczne. Mieszkańcy objęci są szczególną opieką, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje NZOZ Józef Malinowski z Wysokiego Mazowieckiego. Jednak w okresie ostatnich dwóch miesięcy tj. od 1 lutego br. doktor Józef Malinowski nie przyjeżdżał do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Od tego czasu mieszkańcy są pod opieką lekarza Aleksandra Krupy. Obecnie większość konsultacji przeprowadzana jest telefoniczne. Jednak ze względu na liczbę mieszkańców, ich stan zdrowia i wiek, zdarzają się sytuacje, że przyjeżdża Pogotowie Ratunkowe czy też zachodzi potrzeba zawiezienia mieszkańca do szpitala. W takich sytuacjach zachowuje się szczególne środki ostrożności, a mieszkaniec wracający ze szpitala pozostaje w czasowej izolacji.

Działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 spowodowały zwiększone zużycie środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych. Wzrosły również ceny tych środków, a w konsekwencji wydatki na zakup środków czystości w planie finansowym jednostki. W początkowym okresie Dom Pomocy Społecznej nie miał żadnego wsparcia z zewnątrz. Na przełomie marca i kwietnia br. ze środków własnych zakupiono: płyny do dezynfekcji powierzchni, płyny i żele do dezynfekcji rąk, półmaseczki i maski ochronne, rękawice gospodarcze i jednorazowe, termometry bezdotykowe i spirytus do dezynfekcji. Łącznie za kwotę 15 tys. zł. Od 7 kwietnia br. zaczęliśmy otrzymywać wsparcie od Wojewody Podlaskiego. Otrzymaliśmy  4 darowizny w postaci: 3.590 szt. masek, 2000  szt. rękawiczek, 100 przyłbic, 75 litrów płynu do dezynfekcji rąk, 5 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni, 40 gogli, 40 półmasek i 36 kombinezonów. Ponadto otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 40 l płynu do dezynfekcji rąk, z firmy Adamed 100 l płynu do dezynfekcji i 150 masek. Od wielu firm i osób prywatnych otrzymaliśmy rękawiczki i maseczki. W odpowiedzi na nasz apel otrzymujemy jeszcze telefony z ofertami pomocy w różnej postaci np. 250 kg mięsa czy proszek do prania. Otrzymaliśmy darowizny od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  Zakładów Mięsnych „Łuniewscy” i innych.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach na dzień dzisiejszy największe zapotrzebowanie jest na rękawiczki, maseczki oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Środki takie jak kombinezony, gogle czy przyłbice nie są w tej chwili wykorzystywane i lepiej żeby takiej potrzeby nie było. Pomimo, że udało się nam zdobyć niezbędne środki ochronne, gospodarujemy nimi oszczędnie.  Rękawiczki i maseczki są reglamentowane gdyż każda przekazana ilość byłaby zużyta, a potrzeby w tym zakresie i zużycie jest duże. Znacznie wzrosło zużycie mydła antybakteryjnego oraz płynów i żeli do dezynfekcji rąk, gdyż ta forma ochrony przed wirusem jest najbardziej możliwa do zastosowania wśród mieszkańców. Rękawiczki, maseczki i płyny dezynfekcyjne mamy w ilości zapewniającej ochronę na 3-4 tygodnie. Liczymy na kolejne darowizny z Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto mamy nadzieję na otrzymanie środków EFS w ramach PI 9iv na wdrożenie działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu  np. w domach pomocy społecznej. Mamy nadzieję na przyznanie dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie powiatów w prowadzeniu domów pomocy społecznej, zapowiedzianych przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W naszym Domu zatrudnionych jest 78 pracowników, w tym 8 osób przebywa na zwolnieniach i urlopach związanych z macierzyństwem. Żaden z pracowników nie jest jednocześnie zatrudniony w innej placówce. W trzech przypadkach pracownicy powiadomili o powrocie swoich bliskich z zagranicy. W celu odizolowania się skorzystali z 2 tygodniowych urlopów wypoczynkowych.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach stosuje wszelkie możliwe sposoby zapobiegania wystąpieniu lub rozprzestrzenieniu się korona wirusa. Jednak nigdy nie wiadomo co przyniesienie kolejny dzień. Mamy pełną świadomość niebezpieczeństwa związanego z ewentualnym przedostaniem się wirusa do placówki. Obawy mamy wszyscy. Pracownicy boją się o swoje rodziny, zdarza się, że panikują. Wzrost temperatury u leżącej, ciężko chorej mieszkanki powoduje strach i przerażenie u pracowników. Również mieszkańcy pozbawieni odwiedzin, wyjazdów do rodzin, wycieczek czy innych wyjazdów rekreacyjnych stwarzają więcej problemów. Oprócz codziennych starań o zapewnienie właściwego funkcjonowania Domu, wdrażanie i koordynowanie działań chroniących przed korona wirusem, trzeba jeszcze znaleźć czas dla pracowników i mieszkańców na spotkania i rozmowy w celu uspokojenia i wyciszenia emocji. Perspektywa kilku miesięcy funkcjonowania w atmosferze ogólnego niepokoju i wielu obaw będzie trudna zarówno dla mieszkańców jak i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2019 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Powiatu Wysokomazowieckiego. Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, czyli zapewnienie mieszkańcom godnego życia i kompleksowej opieki, podnoszenie sprawności i samodzielności, a także stwarzanie jak najlepszych warunków bytowych i domowej atmosfery. Dom świadczy mieszkańcom zakres usług zgodny ze standardami określonymi w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach mają zapewnione bardzo dobre warunki bytowe, całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację leczniczą. Mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, kulturalno-oświatowym, sportowych i rekreacyjnych.
Dom Pomocy Społecznej posiada 120 miejsc i wszystkie są wykorzystane. W roku bieżącym zmarło 7 mieszkańców. W kolejce na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oczekują 4 osoby. W 2019 roku koszt utrzymania mieszkańca został ustalony w wysokości 3.590,83 zł. Odpłatność w takiej wysokości dotyczy 69 mieszkańców, w tym 2 mieszkańców ponosi odpłatność za pobyt w pełnej wysokości, a pozostałych 51 finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 2.533 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach są w przedziale wiekowym od 22 do 86 lat. Obecnie w Domu przebywa 40 kobiet i 80 mężczyzn. Mieszkańcy poza niepełnosprawnością intelektualną, posiadają wiele chorób współistniejących. Tylko kilka osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, pozostali mieszkańcy wymagają częściowej lub całkowitej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności. Pięciu mieszkańców jest leżących, 10 porusza się na wózkach inwalidzkich i 7 przy pomocy balkoników.
W 2019 roku w dalszym ciągu kontynuowano działania w zakresie utrzymania
i podnoszenia standardów funkcjonowania Domu, przede wszystkim tych ukierunkowanych bezpośrednio na mieszkańców, ale również tych dotyczących poprawy warunków bytowych i podniesienia atrakcyjności pobytu w placówce.
Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Pan Józef Malinowski. Do kwietnia br. mieszkańcy Domu objęci byli stacjonarną opieką psychiatryczną przez lekarza psychiatrę. Gdy lekarz psychiatra zrezygnował z przyjazdów do Domu Pomocy Społecznej, od maja br. mieszkańcy Domu są dowożeni pojazdami służbowymi do Poradni Zdrowia Psychicznego w Wysokiem Mazowieckiem. Opiekę pielęgniarską nad mieszkańcami sprawują tylko 2 pielęgniarki i kierownik działu, który posiada wykształcenie pielęgniarskie. Dwie pielęgniarki zrezygnowały z pracy i brak jest osób chętnych do pracy na tym stanowisku. W zaistniałej sytuacji część obowiązków wykonywanych przez pielęgniarki, m. in. w zakresie podawania leków, wykonują obecnie opiekunowie. W roku bieżącym wykonano mieszkańcom Domu 335 iniekcji domięśniowych oraz 105 kroplowych wlewów dożylnych, zleconych przez lekarza.
Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają częstych wizyt u lekarzy specjalistów. Ze świadczeń lekarzy specjalistów mieszkańcy korzystają w różnych poradniach. Dom organizuje mieszkańcom wizyty w poradniach specjalistycznych, zapewnia transport do poradni i do szpitala. Do końca września br. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach skorzystali z pomocy lekarzy specjalistów w 16 poradniach specjalistycznych, gdzie odbyli łącznie 205 konsultacji lekarskich.
W 2019 roku miały miejsce 33 hospitalizacje, w tym 5 w szpitalu psychiatrycznym. Jeden raz zastosowano kaftan bezpieczeństwa jako formę przymusu bezpośredniego. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe za leki i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny,
a mieszkańcom nieposiadającym środków finansowych finansuje zakup leków. Na leki mieszkańców w bieżącym roku będzie wydatkowana kwota około 30 tys. zł.
Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem Domu mają na celu stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, które opracowywane są oddzielnie dla każdego mieszkańca. Zespól pracowników dokonuje oceny stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, a także określa działania dotyczące rozwoju i zmierzające do adaptacji, aktywizacji i zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkańca.
W trakcie pobytu mieszkańca w Domu, plany co pół roku są weryfikowane w celu podsumowania dotychczasowej pracy z mieszkańcem, dokonania oceny stopnia realizacji założonych celów oraz wyznaczenia nowych. Każdy z mieszkańców ma przydzielonego pracownika pierwszego kontaktu, natomiast każdy z pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, jako pracownik pierwszego kontaktu, oprócz swoich codziennych obowiązków ma określone obowiązki wobec przydzielonych mu mieszkańców, a ponadto prowadzi również dokumentację do IPWM.
Systematycznie prowadzona jest rehabilitacja społeczna i lecznicza. Zajęcia rehabilitacji społecznej mają na celu zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym i polegają na prowadzeniu treningów terapeutycznych. Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają prowadzenia systematycznej rehabilitacji leczniczej.
W ramach rehabilitacji leczniczej prowadzone są indywidualne programy usprawnienia dla 108 mieszkańców. Podopieczni korzystają z kinezyterapii, fizykoterapii oraz różnych form aktywności ruchowej, takich jak: ćwiczenia na siłowni, tenis stołowy, gry, spacery
i zabawy ruchowe. Z uwagi na profil Domu, największe efekty rehabilitacyjne uzyskuje się stosując program zajęć przygotowany w oparciu o indywidualne potrzeby i predyspozycje mieszkańców. Dom posiada dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń. Stale podejmowane są działania mające na celu poprawę aktywności oraz sprawności fizycznej mieszkańców. W bieżącym roku zakupiono wioślarz magnetyczny, platformę do ćwiczeń oraz materace gimnastyczne. W bieżącym roku Mieszkanka Domu zajęła I miejsce w grze w tenisa stołowego w Integracyjnym Turnieju Sportowym w Łomży.
Na jakość życia mieszkańców istotny wpływ mają zajęcia terapeutyczne, dlatego też w Domu prowadzone są różne formy terapii zajęciowej, dostosowane do możliwości, predyspozycji i zainteresowań mieszkańców. Udział w terapii jest dobrowolny, lecz personel Domu organizuje mieszkańcom czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach pracowni: rękodzieła artystycznego, informatyczno – poligraficznej, umiejętności życia codziennego oraz botaniczno – ogrodniczo – zoologicznej. W okresie letnim mieszkańcy pomagają w pielęgnacji ogrodu kwiatowego, w ramach terapii przez pracę. Podopieczni Domu biorą udział w zajęciach kulinarnych, muzykoterapii, biblioterapii oraz muzyczno-teatralnych. Mieszkańcom organizowane są również zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym i różne formy działalności kulturalno – oświatowej. Latem mieszkańcy wyjeżdżają nad rzekę, gdzie korzystają z kajaków, roweru wodnego i materaców wodnych. Mieszkańcom zorganizowano wiele wycieczek przyrodniczych, rowerowych, na targi do Ciechanowca, na grzyby, a także wiele spotkań przy grillu, kalambury oraz szereg zabaw o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Wyjątkową atrakcją dla mieszkańców był przyjazd samochodu z lodami z Broku, kiedy to mieszkańcy mogli nie tylko samodzielnie dokonać zakupów ale również wybrać swoje ulubione smaki. Podopiecznym naszego Domu zorganizowano występ artystów z Teatru Delikates, którzy zaprezentowali bardzo zabawną sztukę pt. „Przygody Wieśka i Cześka” angażując mieszkańców, przez co wszyscy mieszkańcy doskonale się bawili. Ta sfera działalności Domu mieszkańcom podoba się najbardziej, dlatego organizowanych jest tak dużo różnorodnych spotkań, imprez i wyjazdów, pomimo że wymaga to wiele pracy i zaangażowania pracowników. W bieżącym roku mieszkańcom Domu zorganizowano wyjazdy do: Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, kina i kręgielni w Białymstoku, Galerii Handlowych w Białymstoku i Warszawie, Centrum Rehabilitacyjno – Sportowego w Krzyżewie, Teatru Lalek i Papugarni w Białymstoku, Ogrodu Botanicznego w Korycinach, Pałacu Branickich w Białymstoku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim, Rancza na Sówce w Bujence oraz Sanktuarium w Świętej Wodzie. Mieszkańcy uczestniczyli w różnych festynach, imprezach i targach organizowanych na terenie gminy i powiatu, a także w wielu imprezach organizowanych przez inne domy pomocy społecznej z naszego regionu. W tym roku mieszkańcy Domu uczestniczyli w XIII Integracyjnym Turnieju Sportowym „Zdrowo i Wesoło” w Łomży, w XXV Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, w Olimpiadzie Integracyjnej w Tykocinie i Festiwalu Legend w Dzięciołówce. Brali udział w XIII Plenerze Malarskim w Garbarach, w Przeglądzie Piosenki Artystycznej „Pożegnanie Lata” w Ostrołęce, w Pikniku „Na Sportowo i Ludowo w Jałówce”.
W bieżącym roku w naszym Domu odbył się XXII Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczyli mieszkańcy 10 zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Oprócz mieszkańców gościnnie wystąpił zespół Mali Żurawiacy z Bogut.
Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawują pracownicy Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, w którym zatrudnionych jest 55 osób na 53 i ½ etatu. Z tej liczby zatrudnionych, 9 osób przebywa na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, i te osoby nie wliczają się do wskaźnika zatrudnienia. Z tego powodu, na dzień dzisiejszy Dom nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia, pomimo uwzględnienia wolontariuszy i stażystów, których ilość wliczana do wskaźnika nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w ZTO. Na zastępstwo udało się zatrudnić tylko dwie osoby. Od pewnego czasu są bardzo duże trudności z pozyskaniem chętnych do pracy na stanowiska pielęgniarek, opiekunów i pokojowych. Szczególny charakter pracy, wymagający odpowiedzialności i odporności psychofizycznej, a także poziom wynagrodzeń są istotnym powodem braku chętnych do pracy bezpośrednio z mieszkańcami. W bieżącym roku z pracy odeszły dwie pielęgniarki, brakuje też opiekunów. W celu uniknięcia problemów z uzyskaniem wymaganego poziomu zatrudnienia, konieczne jest podwyższenie wynagrodzeń pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
Oprócz działalności opiekuńczej i wspomagającej, równolegle prowadzone są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Dom zapewnia mieszkańcom wszelkie usługi bytowe na wysokim poziomie, począwszy od bardzo dobrych warunków mieszkaniowych, poprzez odpowiednio kaloryczne i urozmaicone wyżywienie, zapewnienie wymaganego asortymentu odzieży, zapewnienie czystości i porządku w obiekcie, aż po estetyczne i ładnie zagospodarowane otoczenie Domu.
Dom dysponuje dobrze wyposażoną kuchnią i pralnią, co ma wpływ na wysoki poziom świadczonych usług w tym zakresie. Mieszkańcom przygotowywane są dwa zestawy posiłków do wyboru. Średnio w miesiącu przygotowuje się ponad 11 tysięcy posiłków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,82 zł.
Dom obowiązany jest zapewnić mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych odzież oraz rzeczy codziennego użytku. W bieżącym roku zakupiono odzież i obuwie za kwotę około 2500 zł oraz kołdry, poduszki i bieliznę pościelową za około 3500 zł.
Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz systematyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń i urządzeń. W tym celu zakupywane są atestowane środki czystości. Na ten cel w bieżącym roku wydatkowano 41 tys. zł. Kwota ta pozwala na utrzymanie w czystości 120 mieszkańców oraz utrzymanie czystości w obiekcie o powierzchni prawie 4.100 m2. W celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych zakupiono parownicę oraz zamontowano moskitiery.
Podobnie jak w latach poprzednich systematycznie inwestowano również w poprawę warunków bytowych, w tym również zaplecza technicznego. Kontynuowano prace remontowe wewnątrz budynku. Na bieżąco wykonywano naprawy i wymianę sprzętu oraz wyposażenia zużytego lub zniszczonego przez mieszkańców. W bieżącym roku wyremontowano 14 pokoi mieszkańców. Zakupiono 41 łóżek na kwotę około 25 tys. zł, 20 materaców za kwotę 5 300 zł oraz 5 stołów składanych za 2.024,58 zł i 20 krzeseł za 1 600 zł. Wyremontowano pomieszczenie, w którym zamontowano nowy agregat prądotwórczy o mocy 80 kVA, zakupiony za kwotę 58 794 zł. Zmodernizowano samoczynne załączanie rezerw w budynku administracyjnym i na kuchni, przystosowane do współpracy z nowym agregatem prądotwórczym za kwotę 4 000 zł. W trzech szatniach dla pracowników ułożono terakotę na powierzchni 35 m2. Wykonano zadaszenie nad tarasem oddziału IV. W pomieszczeniach gospodarczych położono 40 m2 nowej wykładziny. Wymieniono około 30 mb kanalizacji z rur PCV, odejścia z kuchni i leżaki poziome. Zamontowano nową rozdzielnię oświetlenia zewnętrznego. Odnowiono 4 pomieszczenia, w których garażowane są samochody służbowe. Zamontowano kompresor mocy biernej przy pompach ciepła w celu zmniejszenia opłat za pobraną moc bierną o wartości 6400 zł. W budynku A zainstalowano podgrzewacz wody ciepłej o mocy 24 kW, ułożono 25 m2 terakoty na schodach i na podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz płytki elewacyjne przy drzwiach głównych do tego budynku.
W bieżącym roku wyremontowano śmietnik po pożarze, wykonano nową więźbę dachową, którą pokryto blachą trapezową, skuto tynki i ponownie otynkowano ściany oraz ułożono posadzkę z kostki betonowej. Zakupiono 6 nowych koszy o pojemności 1000 l na odpady komunalne.
W zakresie poprawy estetyki terenu wokół budynku Domu Pomocy Społecznej ułożono chodniki z kostki brukowej na podsypce cementowej o powierzchni 106 m2. Wykonano murki ozdobne przy bramie wjazdowej o długości 107 mb i zamontowano na nich oświetlenie. Uzupełniono i miejscami przełożono kostkę przy wjeździe głównym oraz na parkingu, łącznie około 65 m2. Ułożono nową kostkę z obrzeżami w amfiteatrze w ilości 87 m2. Przełożono kostkę na chodnikach o powierzchni 285 m2. Zakupiono nogi żeliwne, z których wykonano 15 ławek parkowych. Naprawiono i podwyższono podmurówki pod ogrodzenie zewnętrzne od strony działki nr 134 na długości około 87 mb z ponownym mocowaniem paneli oraz przedłużeniem słupków ogrodzeniowych. Wszystkie te prace zostały wykonane we własnym zakresie, przez pracowników Domu.
Ukończono zagospodarowanie terenu, na którym urządzono ogród kwiatowy. Ułożono chodniki, zamontowano fontannę i oświetlenie, ustawiono 3 altany z ławeczkami, zasadzono róże i inne rośliny wieloletnie oraz założono trawnik. Powstało piękne miejsce do wypoczynku naszych podopiecznych. Znaczna część mieszkańców Domu chętnie spędza czas w ogrodzie, a niektórzy aktywnie uczestniczą w pielęgnacji i utrzymaniu zieleni, łącząc przyjemnie z pożytecznym. Ogród kwiatowy stał się miejscem, które swoim urokiem przyciąga nie tylko mieszkańców Domu. Cieszy się dużym zainteresowaniem wielu osób nie tylko związanych z Domem Pomocy Społecznej w Kozarzach. To nowe miejsce rekreacyjne zostało urządzone w ramach własnych sił i środków.
W 2019 roku zakupiono fabrycznie nowy, 9 osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażony w najazdy, za kwotę 168 911 zł. oraz kserokopiarkę Konica Minolta za kwotę 4.797 zł.
W kwietniu br. dokonano przeglądu gwarancyjnego inwestycji pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”, a w okresie maj – lipiec br. Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła kontrolę tej inwestycji, lecz żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.
Do chwili obecnej pozyskano do budżetu dochody z tytułu użyczenia domków w wysokości 21 740 zł. oraz z tytułu darowizn 8 200 zł.

W celu integracji mieszkańców ze środowiskiem lokalnym oraz promocji Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zorganizowano Dzień Otwarty. Kilkadziesiąt osób skorzystało z możliwości zapoznania się z zasadami funkcjonowania placówki i obejrzenia obiektu wraz z przyległą infrastrukturą, a mieszkańcy wraz z pracownikami przygotowali odwiedzającym poczęstunek i z przyjemnością witali gości.
W październiku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach odbyło się spotkanie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego z mieszkańcami i pracownikami naszej placówki.
Funkcjonowanie Domu w dzisiejszych czasach to nie tylko kwestia zapewnienia podopiecznym mieszkania i wyżywienia. Musi być zapewniony odpowiedni standard wszystkich usług świadczonych mieszkańcom oraz odpowiedni poziom i zakres usług wspomagających. Wymagania w tym zakresie i potrzeby mieszkańców stale rosną. Coraz częściej mieszkańcy i ich rodziny mają swoje wymagania i oczekiwania. Nie da się poprzestać na tym, co zostało już osiągnięte w zakresie standardów funkcjonowania Domu. Dlatego Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach koncentruje się na zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszych warunków bytowych, dobrej opieki, rehabilitacji, terapii oraz organizowaniu podopiecznym różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Wprowadzane są nowe formy terapii i zajęć rekreacyjnych. Również warunki życia mieszkańców ulegają systematycznej poprawie.
W miarę możliwości podejmowane są również działania mające na celu poprawę warunków pracy pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, bowiem zaangażowanie pracowników i jakość świadczonej pracy są istotnym czynnikiem mającym wpływ na poziom usług świadczonych mieszkańcom. Jednak pracownicy są bardziej zainteresowani poprawą warunków w sferze wynagrodzeń.
Zapewnienie właściwego funkcjonowania Domu we wszystkich dziedzinach wymaga nie tylko stałej i systematycznej pracy, dużo kreatywności i zaangażowania, ale przede wszystkim codziennego nadzoru i dbałości o wszystkie obszary działalności Domu. Poziom, na jakim obecnie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach daje powody do satysfakcji i mobilizuje do dalszej, efektywnej pracy.

Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2018 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wysokomazowieckiego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, czyli zapewnienie mieszkańcom godnego życia i kompleksowej opieki, podnoszenie sprawności i samodzielności, a także stwarzanie jak najlepszych warunków bytowych i domowej atmosfery. Dom świadczy mieszkańcom zakres usług zgodny ze standardami określonymi w rozporządzeniu
w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
w Kozarzach mają zapewnione bardzo dobre warunki bytowe, całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację leczniczą. Mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych i działalności kulturalno-oświatowej.

W 2018 roku kontynuowano działania w zakresie utrzymania i podnoszenia standardów funkcjonowania Domu, przede wszystkim tych ukierunkowanych bezpośrednio na mieszkańców, ale również tych dotyczących poprawy warunków bytowych i podniesienia atrakcyjności pobytu w placówce.

Z uwagi na fakt, że stale są osoby oczekujące na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, Dom wystąpił o zezwolenie na zwiększenie liczby miejsc. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności
z przeznaczeniem dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na 120 miejsc, na czas nieokreślony. Placówka cieszy się dużym zainteresowaniem, wszystkie miejsca są wykorzystane i 3 osoby oczekują na przyjęcie. Obecnie w Domu zamieszkuje
120 mieszkańców. W roku bieżącym przybyło dziesięciu mieszkańców i ubyło czterech: 3 osoby zmarły i 1 powróciła do środowiska.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej są w przedziale wiekowym od 21 do 85 lat,
w tym 40 kobiet i 80 mężczyzn. W przeważającej większości są to osoby starsze, które poza niepełnosprawnością intelektualną posiadają wiele chorób współistniejących. Tylko kilka osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, pozostali wymagają częściowej lub całkowitej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności. Dwunastu mieszkańców jest leżących, osiemnastu porusza się na wózkach inwalidzkich.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2018 r. został ustalony
w wysokości 3 397,84 zł. Odpłatność w takiej wysokości dotyczy 66 mieszkańców, pozostałych 54 mieszkańców finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 2 426 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Dom zapewnia mieszkańcom potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z obowiązującymi standardami. Wszelkie działania związane
z funkcjonowaniem Domu mają na celu stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, które opracowywane są oddzielnie dla każdego mieszkańca. Zespól pracowników dokonuje oceny stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, a także określa działania dotyczące rozwoju i zmierzające do adaptacji, aktywizacji i zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkańca. W trakcie pobytu mieszkańca w Domu, plany co pół roku są weryfikowane w celu podsumowania dotychczasowej pracy z mieszkańcem, dokonania oceny stopnia realizacji założonych celów oraz wyznaczenia nowych. Każdy z mieszkańców ma przydzielonego pracownika pierwszego kontaktu.

Dom zapewnia mieszkańcom godne warunki życia, profesjonalną opiekę
i rehabilitację oraz możliwość udziału w różnych formach terapii i działalności
o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i rekreacyjnym. Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Józef Malinowski – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POZ” w Wysokiem Mazowieckiem i lekarz psychiatra Jacek Dobryniewski – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Idea”
w Wysokiem Mazowieckiem. Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają częstych wizyt lekarskich, nie tylko u lekarzy przyjmujących pacjentów na terenie Domu ale również u innych lekarzy specjalistów. Ze świadczeń lekarzy specjalistów mieszkańcy korzystają w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w różnych poradniach. Dom organizuje mieszkańcom wizyty u lekarzy specjalistów, zapewnia transport do i ze szpitala, a także finansuje zakup leków. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe za leki
i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. Na leki mieszkańców
w bieżącym roku wydatkuje się kwotę około 16 728,81 tys. zł.

Systematycznie prowadzona jest rehabilitacja społeczna i lecznicza. Prowadzone są treningi terapeutyczne, kinezyterapia, fizykoterapia i różne formy aktywności ruchowej. Z uwagi na profil Domu, największe efekty rehabilitacyjne uzyskuje się stosując program zajęć przygotowany w oparciu o indywidualne potrzeby
i predyspozycje mieszkańców. Dom posiada dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń. Stale podejmowane są działania mające na celu poprawę aktywności oraz sprawności fizycznej mieszkańców. Oprócz bezpośredniej pracy
z mieszkańcami konieczne jest prowadzenie obszernej dokumentacji. Ponadto
w związku z wprowadzeniem RODO doszły dodatkowe obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych mieszkańców i pracowników.

W Domu prowadzone są różne formy terapii, które mają na celu podnoszenie sprawności i samodzielności mieszkańców. Zajęcia terapeutyczne są dobrowolne, uwzględniają możliwości, predyspozycje i zainteresowania mieszkańców. Personel Domu organizuje czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach rękodzieła, plastycznych, kulinarnych, przyrodniczych, muzykoterapii i biblioterapii z elementami dydaktyki.

W bieżącym roku przeprowadzono generalny remont budynku A, który wcześniej użytkowany był przez Stowarzyszenie Natura. Budynek został zaadaptowany na pracownie terapii zajęciowej dla mieszkańców. Ze środków własnych został przeprowadzony generalny remont wewnątrz budynku oraz zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie. Zakupiono i zamontowano nowe drzwi wejściowe, nad którymi zainstalowano kurtynę powietrzną, wymieniono 8 szt. drzwi wewnętrznych i 2 okna
w holu głównym, odmalowano wszystkie pomieszczenia, starą wykładzinę wymieniono na terakotę i panele. Zakupiono nowe meble, telewizor, pralkę, markizę, wyposażenie siłowni oraz pracowni terapeutycznych. W wyremontowanym budynku zostały stworzone nowe pracownie terapeutyczne: rękodzieła artystycznego, rozwijania umiejętności, informatyczno – poligraficzna, umiejętności życia codziennego, botaniczno – ogrodniczo – zoologiczna oraz siłownia. Większa oferta zajęć terapeutycznych skierowana do mieszkańców Domu wpłynie pozytywnie na ich jakość życia. Aby uprzyjemnić pobyt w placówce personel Domu organizuje czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Mieszkańcom organizowane są różne zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym, a także działalność kulturalno – oświatowa. W celu urozmaicenia form spędzania wolnego czasu zakupiono dwa kajaki. W tym roku mieszkańcy Domu wyjątkowo dużo czasu spędzili nad rzeką, pływając na materacach, kajakach i na rowerze wodnym. W tym roku mieszkańcy uczestniczyli w Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Białymstoku, w „Spotkaniach z Satyrą” w Czerewkach,
w Olimpiadzie Integracyjnej w Tykocinie, w Party Ogrodowe w Mocieszach, w Plenerze Malarskim w Garbarach, w „Kalamburach” w Jałówce, w Turnieju Sportowo – Rekreacyjnym w Białymstoku, w Przeglądzie Twórczości Domów Pomocy Społecznej
w Ostrołęce. Podopiecznym organizowano wiele spotkań przy grillu, kalambury oraz szereg zabaw o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Ta sfera działalności Domu, mieszkańcom podoba się najbardziej, dlatego organizowanych jest tak dużo różnorodnych spotkań, imprez i wyjazdów. Na potrzeby mieszkańców zakupiono maszynę do popcornu.

Oprócz działalności opiekuńczej i wspomagającej, równolegle prowadzone są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Dom zapewnia mieszkańcom wszelkie usługi bytowe na wysokim poziomie, począwszy od bardzo dobrych warunków mieszkaniowych, poprzez odpowiednio kaloryczne i urozmaicone wyżywienie, zapewnienie wymaganego asortymentu odzieży, zapewnienie czystości
i porządku w obiekcie, aż po estetyczne i ładnie zagospodarowanie otoczenie Domu.

Placówka dysponuje doskonale wyposażoną kuchnią oraz pralnią. Codziennie mieszkańcom przygotowywane są dwa zestawy posiłków. Średnio w miesiącu przygotowuje się ponad 11 tysięcy posiłków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,34 zł. Wzorem lat ubiegłych, Dom pozyskał owoce w ilości 9 174 kg o wartości 18 348 zł. Otrzymane owoce przyczyniły się do obniżenia kosztów wyżywienia mieszkańców.

Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz dezynfekcja wszelkich pomieszczeń i urządzeń. W tym celu zakupywane są atestowane środki czystości. Na ten cel w bieżącym roku wydatkowano już 23 tys. zł.
W celu zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych na właściwym poziomie zakupiono parownicę, trzy odkurzacze oraz pralkę.

Zwiększenie liczby mieszkańców Domu skutkuje zwiększeniem zatrudnienia pracowników sprawujących bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami. Obecnie bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawuje 56 pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, zatrudnionych na 54,25 etatu, czyli o 3 osoby więcej niż w roku poprzednim. Od pewnego czasu są poważne trudności z pozyskaniem chętnych do pracy na stanowiska pielęgniarek, opiekunów i pokojowych. Szczególny charakter pracy, wymagający odpowiedzialności i odporności psychofizycznej, a także poziom wynagrodzeń są istotnym powodem braku chętnych do pracy bezpośrednio
z mieszkańcami. Dlatego w budżecie na 2019 r. konieczne jest zapewnienie środków na wzrost wynagrodzeń pracowników.

W bieżącym roku kontynuowano i zakończono realizację projektu pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”. Zrealizowany projekt jest największą inwestycją
w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w ostatnich latach. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 5 250 942,37 zł, przy czym wkład własny Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem to 1 035 383,08 zł . Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4 096 782,29 zł. W ramach projektu wykonano następujące zadania:

 1. Instalacja pomp ciepła i solarów – w ramach tego zadania wykonano 84 odwierty pionowe o głębokości 100 mb, zamontowano 6 pomp ciepła o łącznej mocy 400 kW, zainstalowano 16 kolektorów słonecznych i 8 zbiorników buforowych oraz wykonano pełną automatykę z wizualizacją pracy systemu;
 2. Przyłącze pomp ciepła – wybudowano elektroenergetyczną linię NN oraz zapomiarowe elektroenergetyczne przyłącze kablowe NN, wybudowano rozdzielnie RS oraz sterowniczą linię NN do przycisku przeciwpożarowego;
 3. Termomodernizacja budynku – w ramach tego zadania wymieniono stolarkę okienną
  i drzwiową – 265 okien, 22 drzwi i 4 bramy garażowe, ocieplono 18 cm warstwą styropianu ściany budynku na powierzchni300 m2 wraz z wyprawą silikonową oraz ocieplono 1 392 m2stropu, zamontowano nowe rynny i rury spustowe oraz położono nową elewację na budynku;
 4. Instalacja fotowoltaiczna – zamontowano 152 ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 40 kW, wybudowano nowe obwody elektryczne dla urządzeń fotowoltaicznych
  i rozdzielnicę zabezpieczającą i sterującą ogniwami fotowoltaicznymi, wykonano instalację odgromową, a także urządzenia pomiarowe i połączenia telekomunikacyjne do wizualizacji pracy systemu;
 5. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – w ramach tego zadania zainstalowano 5 central wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonano instalację kanałów wentylacji mechanicznej oraz medium chłodniczego i ciepła technologicznego oraz nowe instalacje wodno-kanalizacyjne;
 6. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – wymieniono 258 szt. grzejników, wymieniono rury centralnego ogrzewania i zawory termostatyczne, zamontowano
  7 pomp cyrkulacyjnych oraz ocieplono pomieszczenia w piwnicach, ułożono ogrzewanie podłogowe i terakotę na powierzchni 400 m2;
 7. Wymiana instalacji kotłów warzelnych oraz chłodni – wymieniono dwa zestawy kotłów parowych do gotowania potraw na kuchni, wykonano dwa pomieszczenia chłodni z wymianą agregatów do przechowywania ziemniaków i warzyw, wykonano izolację ścian chłodni oraz ocieplono posadzki i ułożono terakotę;
 8. Modernizacja oświetlenia – w ramach tego zadania wybudowano nowe obwody elektryczne dla opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu, wymieniono oprawy oświetleniowe w ilości 821 szt., wykonano instalację odgromową oraz zmodernizowano rozdzielnice zabezpieczające oświetlenie.

Inwestycja podzielona była na kilka zadań realizowanych etapami, aby utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu domu były jak najmniejsze. Wszystkie prace przebiegały sprawnie i zostały zakończone w terminie przewidzianym w projekcie. W wyniku zrealizowanego projektu zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną i energię cieplną, w wyniku czego nastąpi oszczędność energii elektrycznej
o 125 megawatogodzin na rok, energii cieplnej o 4813 gigadżuli na rok oraz spadek emisji gazów cieplarnianych o 507 ton rocznie. W aspekcie społecznym projekt podniósł standard infrastruktury publicznej, zwiększając komfort termiczny w obiekcie
i poprawiając estetykę budynku. Inwestycja służyć będzie nie tylko mieszkańcom
i pracownikom Domu Pomocy Społecznej, ale również całej społeczności lokalnej ponieważ zwiększa ona bezpieczeństwo energetyczne całego regionu.

Celem projektu była oszczędność energetyczna, więc pozostałe prace nie wchodziły w zakres inwestycji. Dlatego po wielu pracach instalacyjnych wewnątrz budynku i wymianie stolarki trzeba wiele pomieszczeń odmalować, a przy okazji odnowić. Prace te wykonywane są sukcesywnie we własnym zakresie i jeszcze jakiś czas potrwają. Pomalowano już część pokoi mieszkalnych, pomieszczenia kuchenne, pralnię, korytarze i pomieszczenia w piwnicach: odmalowano kaplicę, położono tynk żywiczny
w świetlicy, odnowiono szatnie oraz siłownię. Wykonano generalny remont dwóch łazienek na parterze obiektu. Ułożono terakotę i zamontowano nowe poręcze na 5 wejściach bocznych do budynku głównego. Zlikwidowano napowietrzną linię telefoniczną. Zagospodarowano również teren przy instalacjach fotowoltaicznych utwardzając go 150 tonami tłucznia.

W trakcie realizacji inwestycji, a zwłaszcza przy wykonywaniu odwiertów duża część terenu była rozkopana. Przy okazji inwestycji w ramach własnych środków
i własnymi zasobami teren został podniesiony. Zakupiono i rozplantowano 200 ton ziemi. Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu po wykonanych odwiertach. Będzie tam druga część ogrodu i miejsce rekreacyjne dla mieszkańców. Znaczna część mieszkańców Domu chętnie spędza czas w ogrodzie, a niektórzy aktywnie uczestniczą
w pielęgnacji ogrodu i utrzymaniu zieleni, łącząc przyjemne z pożytecznym.

Podobnie jak w latach poprzednich systematycznie inwestowano również
w poprawę warunków bytowych. Na potrzeby mieszkańców zakupiono 10 tapczanów,
7 łóżek z materacami, 6 szafek przyłóżkowych oraz zestawy mebli. Na bieżąco wykonywane są naprawy i wymiana sprzętu oraz wyposażenia niszczonego przez mieszkańców.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskano środki na zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, wyposażonego w najazdy. Zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będzie dofinansowany przez PFRON kwotą 80 000 zł. Ogłoszono już dwa przetargi, lecz ze względu na krótki termin dostawy samochodu nie zgłosił się żaden oferent. Z chwilą podpisania aneksu do umowy w zakresie wydłużenia terminu na zakup samochodu, zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe
z terminem dostawy w pierwszym kwartale 2019 r.

Do chwili obecnej pozyskano do budżetu dochody z tytułu użyczenia domków – 16 500 tys. zł i z tytułu darowizn –18 tys. zł.

W bieżącym roku Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach kontrolowany był przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przed wydaniem decyzji o zwiększeniu liczby miejsc, a także przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział Białystok i Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Białymstoku. Żadna z kontroli nie wniosła uwag ani zastrzeżeń, pozytywnie oceniając funkcjonowanie placówki
w kontrolowanym okresie.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Domu we wszystkich dziedzinach, wymaga stałej, systematycznej pracy i zaangażowania, ale również codziennego nadzoru
i dbałości o wszystkie obszary funkcjonowania Domu. Poziom, na jakim obecnie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest efektem rzetelnej pracy
i zaangażowania wielu pracowników Domu, którzy dokładają wszelkich starań, aby utrzymać dotychczasowy poziom świadczonych usług, a w miarę możliwości go podwyższać. Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem Domu podejmowane są
w celu dalszego podnoszenia standardów w zakresie świadczonych usług,
z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.

Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2017 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Powiatu Wysokomazowieckiego. Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, czyli zapewnienie mieszkańcom godnego życia i kompleksowej opieki, podnoszenie sprawnościi samodzielności, a także stwarzanie jak najlepszych warunków bytowych i domowej atmosfery. Dom świadczy mieszkańcom zakres usług zgodny ze standardami określonymi w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach mają zapewnione bardzo dobre warunki bytowe, całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację leczniczą. Mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych i działalności kulturalno-oświatowej.

W 2017 roku kontynuowano działania w zakresie utrzymania i podnoszenia standardów funkcjonowania Domu, przede wszystkim tych ukierunkowanych bezpośrednio na mieszkańców, ale również tych dotyczących poprawy warunków bytowych i podniesienia atrakcyjności pobytu w placówce.

W 2017 r. koszt utrzymania mieszkańca został ustalony w wysokości 3.087,82 zł. Odpłatność w takiej wysokości ponosi 59 mieszkańców, a pozostałych 55 finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 2.393 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Dotacja ta jest zmienna i w roku bieżącym wzrosła o 79 zł, pomimo że koszt utrzymania mieszkańca wzrósł o 121,37 zł.

Dom Pomocy Społecznej posiada 114 miejsc i wszystkie są wykorzystane.
W roku bieżącym ubyło 4 mieszkańców: 3 osoby zmarło i 1 powróciła do środowiska rodzinnego.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej są w przedziale wiekowym od 25 do 84 lat, w tym 43 osoby w przedziale wiekowym do 50 lat i 71 osób powyżej tego wieku.
Osoby te, poza niepełnosprawnością intelektualną, posiadają wiele chorób współistniejących. Tylko kilka osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, pozostali wymagają częściowej lub całkowitej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności. Piętnastu mieszkańców jest leżących.

Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Józef Malinowski – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POZ” w Wysokiem Mazowieckiem i lekarz psychiatra dr Jacek Dobryniewski – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Idea” w Wysokiem Mazowieckiem. Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają częstych wizyt lekarskich, nie tylko u lekarzy przyjmujących pacjentów na terenie Domu ale również u innych lekarzy specjalistów. W bieżącym roku hospitalizowanych było 18 mieszkańców w szpitalach w Choroszczy, Białymstoku, Łomży i Wysokiem Mazowieckiem. Mieszkańcy korzystali z konsultacji stomatologicznej w Warszawie, Klukowie i Ciechanowcu, chirurgicznej w Wysokiem Mazowieckiem, pulmonologicznej w Warszawie i Wysokiem Mazowieckiem, urologicznej w Łomży, ortopedycznej w Otwocku i Wysokiem Mazowieckiem, ginekologicznej w Wysokiem Mazowieckiem, laryngologicznej w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem, diabetologicznej w Wysokiem Mazowieckiem, endokrynologicznej w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem, kardiologicznej w Łomży, dermatologicznej w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem, neurologicznej w Wysokiem Mazowieckiem, onkologicznej w Białymstoku, anestezjologicznej w Łomży, okulistycznej w Ciechanowcu i hepatologicznej w Łomży. Dom organizuje mieszkańcom wizyty u lekarzy specjalistów, zapewnia transport do i ze szpitala, a także finansuje zakup leków. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. Na leki mieszkańców w bieżącym roku wydatkuje się kwotę około 40 tys. zł.

Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawuje 54 pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, zatrudnionych na 51 i ¾ etatu. Z tej liczby zatrudnionych 10 osób przebywa na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i długotrwałych zwolnieniach lekarskich. W celu zapewnienia prawidłowego toku pracy i opracowania harmonogramu czasu pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, istniała konieczność zatrudnienia na zastępstwo. Ponadto do dnia 8 maja br. do uzyskania wymaganego rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej wskaźnika zatrudnienia w wysokości 0,5 na jednego mieszkańca wliczało się wolontariuszy i stażystów w liczbie nieprzekraczającej 30 % zatrudnienia w ZTO. Dom osiągał wymagany wskaźnik zatrudnienia w ZTO przy uwzględnieniu 13 wolontariuszy. Po zmianie przepisów ilość wolontariuszy i stażystów uwzględniana do wskaźnika nie może przekroczyć 10 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w ZTO, czyli tylko 5 osób. Powyższa zmiana rozporządzenia spowodowała konieczność zwiększenia zatrudnienia w grupie pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami. Mając na uwadze powyższe wymagania oraz fakt kompleksowej kontroli funkcjonowania Domu zaplanowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w IV kwartale br., podjęto działania mające ma celu dostosowanie stanu zatrudnienia do wymagań określonych rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej. W związku z powyższym, w tym roku zatrudniono na czas określony 11 osób w ramach prac interwencyjnych, na które w tym roku Dom otrzyma dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast w przyszłym roku koszty utrzymania tych pracowników będzie ponosił Dom. Zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych jest korzystne dla budżetu Domu. Refundacja wynagrodzeń tych pracowników wyniesie łącznie ponad 54 tys. zł, z czego 12 tys. zł już zostało przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Przyjęte do pracy osoby zatrudnione są w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym. Zwiększenie zatrudnienia w tym roku jest rozwiązaniem doraźnym, które było możliwe dlatego, że świadczenia pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i zwolnieniach lekarskich finansowane są przez ZUS, a zaoszczędzone w ten sposób w budżecie środki pozwoliły na czasowe zwiększenie zatrudnienia. Niemniej jednak w budżecie na 2018 r. zostaną zaplanowane środki na zatrudnienie pracowników ZTO w ilości wymaganej przepisami. Od pewnego czasu są trudności z pozyskaniem chętnych do pracy na stanowiska pokojowych i opiekunów. Szczególny charakter pracy, wymagający odpowiedzialności i odporności psychofizycznej, a także warunki pracy są istotnym powodem braku chętnych do pracy bezpośrednio z mieszkańcami. Udało się natomiast, po długich poszukiwaniach, zatrudnić psychologa na ½ etatu na czas określony. Przynajmniej na pewien okres udało się dostosować do wymagań rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, które opracowywane są oddzielnie dla każdego mieszkańca. Zespół pracowników opracowując Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca dokonuje oceny stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, określa działania dotyczące rozwoju psycho-fizyczno-społecznego oraz działania zmierzające do adaptacji, aktywizacji i zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkańca. Co pół roku plany są weryfikowane w celu podsumowania dotychczasowej pracy z mieszkańcem oraz dokonania oceny stopnia realizacji założonych celów i wyznaczenia nowych. Każdy z pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego oprócz swoich codziennych obowiązków prowadzi również dokumentację do IPWM. Jako pracownik pierwszego kontaktu ma określone obowiązki wobec przydzielonych mu mieszkańców.

W dalszym ciągu prowadzone są zajęcia rehabilitacji społecznej, mające na celu zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Polegają one na prowadzeniu kilkunastu treningów terapeutycznych, lecz oprócz bezpośredniej pracy z mieszkańcem wymagane jest prowadzenie obszernej dokumentacji. Zadanie to dodatkowo obciąża wszystkich pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego pracą typowo administracyjną. Ponadto, w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych dochodzą do realizacji nowe zadania dotyczące ochrony danych osobowych mieszkańców.

Stan zdrowia i wiek mieszkańców wymagają prowadzenia systematycznej rehabilitacji leczniczej. Prowadzone są indywidualne programy usprawnienia dla 100 osób, w których zawarte są informacje o stanie zdrowia i założonych celach usprawnienia. Mieszkańcy korzystają z kinezyterapii, fizykoterapii oraz różnych form aktywności ruchowej, takich jak: spacery, gry i zabawy ruchowe, tenis stołowy oraz ćwiczenia na siłowni. Z uwagi na profil Domu, największe efekty rehabilitacyjne uzyskuje się stosując program zajęć przygotowany w oparciu o indywidualne potrzeby i predyspozycje mieszkańców. Dom posiada dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń. Stale podejmowane są działania mające na celu poprawę aktywności oraz sprawności fizycznej mieszkańców. W bieżącym roku zakupiono platformę wibracyjną, trenera równowagi, orbitrek, ławkę i zestawy do ćwiczeń, urządzenie do masażu oraz lampę Solux. Mieszkanka Domu zajęła I miejsce w grze w tenisa stołowego w Integracyjnym Turnieju Sportowym w Łomży.

W Domu prowadzone są różne formy zajęć terapeutycznych, dostosowanych do możliwości, predyspozycji i zainteresowań mieszkańców. Udział w terapii jest dobrowolny, lecz personel Domu organizuje mieszkańcom czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Oprócz stałych grup terapeutycznych takich jak: zajęcia rękodzieła, przyrodnicze, plastyczne, kulinarne, muzyczno-teatralne, wizażu, muzykoterapii i biblioterapii – wprowadzane są nowe formy zajęć. Innowacje i urozmaicenia w tym zakresie mają na celu zachęcanie mieszkańców do udziału w zajęciach i rozwijanie indywidualnych zainteresowań. W ramach zajęć przyrodniczych mieszkańcy pomagają w pielęgnacji ogrodu kwiatowego. W tym roku na potrzeby zajęć terapeutycznych zakupiono: książki, klocki, pomoce plastyczne oraz maszynę do szycia.

Z uwagi, że umowa użyczenia starego budynku jest w trakcie wypowiedzenia, w przyszłym roku planuje się w tym budynku uruchomić dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców.

Oprócz zajęć terapeutycznych Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach organizuje swoim mieszkańcom działalność kulturalno-oświatową. Pracownicy Domu podejmują szereg działań, aby uprzyjemnić mieszkańcom pobyt w placówce. Organizowane są święta i inne uroczystości na terenie Domu, urodziny lub imieniny mieszkańców oraz wycieczki i wyjazdy na imprezy kulturalne. W bieżącym roku Mieszańcom Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zorganizowano następujące wyjazdy: do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie i Jurajskiego Parku Dinozaurów w Wasilkowie, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim. Mieszkańcy kilkakrotnie byli w kinie w Białymstoku. Zwiedzili również zabytkową szkołę w Winnej Chroły. Mieszkańcy uczestniczą w różnych festynach, imprezach i targach organizowanych na terenie gminy i powiatu, a także w wielu imprezach organizowanych przez inne domy pomocy społecznej z naszego regionu. W tym roku mieszkańcy Domu uczestniczyli m.in.: w Turnieju Sportowym w Łomży, w Balu Karnawałowym w Siedlcach, w Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Białymstoku, w „Spotkaniach z satyrą i humorem” w Czerewkach, w Olimpiadzie Integracyjnej w Tykocinie, w Party Ogrodowe w Mocieszach, w Plenerze Malarskim w Garbarach, w „Kalamburach” w Jałówce. Mieszkańcy chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju imprezach i wyjazdach, dlatego organizuje się wiele atrakcji na terenie Domu i wyjazdów rekreacyjnych. Mieszkańcom zorganizowano wiele wycieczek przyrodniczych, rowerowych, na targi do Ciechanowa, na grzyby, a także pływanie nowozakupionym rowerem wodnym po rzece Nurzec. Podopiecznym organizowano wiele spotkań przy grillu, kalambury oraz szereg zabaw o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Ta sfera działalności Domu, mieszkańcom podoba się najbardziej, dlatego organizowanych jest tak dużo różnorodnych spotkań, imprez i wyjazdów, pomimo że wymaga to wiele pracy i zaangażowania pracowników.

Oprócz działalności opiekuńczej i wspomagającej, równolegle prowadzone są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Dom zapewnia mieszkańcom wszelkie usługi bytowe na wysokim poziomie, począwszy od bardzo dobrych warunków mieszkaniowych, poprzez odpowiednio kaloryczne i urozmaicone wyżywienie, zapewnienie wymaganego asortymentu odzieży, zapewnienie czystości i porządku w obiekcie, aż po estetyczne i ładnie zagospodarowane otoczenie Domu.

Dom dysponuje bardzo dobrze wyposażoną kuchnią i pralnią, co ma wpływ na wysoki poziom świadczonych usług w tym zakresie. Mieszkańcom przygotowywane są dwa zestawy posiłków do wyboru. Średnio w miesiącu przygotowuje się ponad 10 tysięcy posiłków. Podobnie jak w latach poprzednich, Dom pozyskał owoce w ilości 6.635 kg. Podarowane owoce o wartości 4.644 zł, to głównie jabłka i gruszki. Otrzymane owoce wzbogaciły posiłki mieszkańców, a jednocześnie obniżyły koszty żywienia.

Dom obowiązany jest zapewnić mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych odzież oraz rzeczy codziennego użytku. W bieżącym roku zakupiono pościel oraz odzież, bieliznę i obuwie dla mieszkańców za kwotę 7.460 zł.

Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz systematyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń i urządzeń. W tym celu zakupywane są atestowane środki czystości. Zakup środków czystości, środków piorących i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości i dezynfekcją wynoszą około 35 tys. zł. Jest to kwota pozwalająca na utrzymanie w czystości 114 mieszkańców i utrzymanie czystości w obiekcie o powierzchni prawie 4.100 m2. W celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych zakupiono lampę bakteriobójczą o wartości 1.830 zł.

W zakresie poprawy warunków mieszkaniowych kontynuowano prace remontowe wewnątrz budynku. Odnowiono kolejnych 6 pokoi mieszkalnych. Wymieniono drzwi w pięciu pokojach mieszkańców. Wymieniono 348 m² wykładziny na korytarzach oddziału III. Koszt wykładziny obiektowej PVC homogenicznej wraz z wylewkami i ułożeniem to kwota 57.104 zł. Przeprowadzono kapitalny remont jednej łazienki. Wyremontowano i wyposażono w nowe regały 3 garderoby przeznaczone na rzeczy mieszkańców. Ponadto zamontowano 2 kurtyny powietrzne w wejściu głównym i w wejściu na kuchnię. W roku bieżącym zakupiono na wyposażenie całego oddziału dla mieszkańców leżących 17 kompletów nowych łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi, tabletami do karmienia oraz materacami szpitalnymi o łącznej wartości 44.617 zł. Ponadto zakupiono 5 tapczanów o wartości 3.600 zł, 2 wózki inwalidzkie o wartości 1.120 zł oraz 4 stoły z krzesłami do kawiarni mieszkańców o wartości 2.764 zł.

W zakresie poprawy estetyki terenu wokół budynku Domu Pomocy Społecznej zagospodarowano skarpę od drogi do Zaszkowa. Wypoziomowano nieużytkowany teren i założono ogród kwiatowy, w którym mieszkańcy nie tylko spędzają wolny czas ale również uczą się pielęgnacji zieleni. Atrakcyjne zagospodarowanie terenu poprawiło estetykę otoczenia Domu. Zakupiono również altanę ogrodową o wartości 2.999 zł. Wykonano nowe ławki pod wiatą grillową. Wykonano 180 mb przyłącza wodociągowego, które umożliwi podlewanie roślinności na terenie nieruchomości. Zakupiono wiatę metalową do składowania kosiarek i innych narzędzi za kwotę 2.950 zł.

Zakupiono drobne wyposażenie do domków wypoczynkowych, co w połączeniu z atrakcyjnością położenia skutkuje tym, że są chętni do zamieszkania. Z tytułu użyczenia domków w tym roku pozyskano już do budżetu ponad 25 tys. zł.

W bieżącym roku Powiat Wysokomazowiecki uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”. W związku z tym Dom Pomocy Społecznej rozpoczął realizację tego projektu, który obejmuje następujące zadania: ocieplenie budynku wraz z wymianą okien i drzwi, wykonanie instalacji cieplnej wraz z dostawą pomp ciepła i kolektorów słonecznych, budowę zapomiarowego elektroenergetycznego przyłącza kablowego NN, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 KW, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę kotłów warzelnych i instalacji chłodniczej w pomieszczeniach kuchni oraz modernizację oświetlenia. Całkowita wartość projektu wynosi 5.349.624,52 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 4.267.918,71 zł. Aktualnie prowadzone są postępowania przetargowe na poszczególne zadania. Projekt będzie realizowany na przełomie dwóch lat.

W bieżącym roku Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach kontrolowany był przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku, trzykrotnie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży oraz przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wysokiem Mazowieckiem. Kontrole dotyczyły czystości i zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami, poboru prób wody i kontroli z zakresu higieny żywności i żywienia. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży dokonał dwukrotnie kontroli oczyszczalni ścieków. Żadna z kontroli nie wniosła uwag ani zastrzeżeń, pozytywnie oceniając funkcjonowanie placówki w kontrolowanym zakresie. Od dnia 3 października 2017 r. planowana jest przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku kompleksowa kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

Funkcjonowanie Domu w dzisiejszych czasach to nie tylko kwestia zapewnienia podopiecznym mieszkania i wyżywienia. Musi być zapewniony odpowiedni standard wszystkich usług świadczonych mieszkańcom oraz odpowiedni poziom i zakres usług wspomagających. Wymagania w tym zakresie i potrzeby mieszkańców stale rosną. Coraz częściej mieszkańcy i ich rodziny mają swoje wymagania i oczekiwania. Nie da się poprzestać na tym, co zostało już osiągnięte w zakresie standardów funkcjonowania Domu. Dlatego Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach koncentruje się na zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszych warunków bytowych, dobrej opieki, rehabilitacji, terapii oraz organizowaniu podopiecznym różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Wprowadzane są nowe formy terapii i zajęć rekreacyjnych. Również warunki życia mieszkańców ulegają systematycznej poprawie.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Domu we wszystkich dziedzinach, wymaga nie tylko stałej i systematycznej pracy, dużo kreatywności i zaangażowania ale przede wszystkim codziennego nadzoru i dbałości o wszystkie obszary działalności Domu. Dlatego Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach dokłada wszelkich starań, aby utrzymać dotychczasowy standard świadczonych usług, a w miarę możliwości systematycznie go podwyższać. Dom stale dąży do tego, aby potrzeby mieszkańców zaspakajane były jak najlepiej – na coraz wyższym poziomie.

Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2016 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wysokomazowieckiego. Posiada 114 miejsc. Aktualnie w Domu przebywa 115 mieszkańców. W roku bieżącym ubyło 10 mieszkańców: 9 osób zmarło i jedna została przeniesiona do innej placówki. Od kilku lat środki finansowe wydatkowane są na zadania, które są wliczane do kosztu utrzymania mieszkańca, dzięki czemu średni koszt utrzymania systematycznie wzrasta. W 2016 r. został ustalony w wysokości 2.966,45 zł. Pomimo tego, jest to jeden z niższych kosztów utrzymania w województwie. Odpłatność
w takiej wysokości dotyczy 58 mieszkańców, pozostałych 57 mieszkańców finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 2.225 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Dotacja ta jest zmienna i w roku bieżącym wzrosła o 85 zł, pomimo że koszt utrzymania mieszkańca wzrósł o ponad 200 zł.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach są w przedziale wiekowym od 19 do 83 lat. Z ogólnej liczby mieszkańców 79 jest upośledzonych umysłowo, a 36 chorych psychicznie. Z tego względu, 61 mieszkańców jest ubezwłasnowolnionych, a 15 ma ustanowionych kuratorów. Ustanowienie opiekunów i kuratorów jest konieczne dla prowadzenia spraw tych mieszkańców, którzy nie są w stanie kierować swoim postępowaniem. Z ogólnej liczby mieszkańców tylko kilka osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, pozostali wymagają częściowej lub całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennych.

Dom świadczy mieszkańcom zakres usług zgodny ze standardami określonymi
w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, a w szczególności zapewnia potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające. W roku bieżącym kontynuowano działania w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania Domu, przede wszystkim tych ukierunkowanych bezpośrednio na mieszkańców, ale również tych dotyczących poprawy warunków bytowych.

Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom godnego życia
i kompleksowej opieki, podnoszenie sprawności i samodzielności, a także stwarzanie jak najlepszych warunków i domowej atmosfery. Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i lekarz psychiatra. Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają częstych wizyt lekarskich, nie tylko u lekarzy przyjmujących pacjentów na terenie Domu, ale również u innych lekarzy specjalistów. W bieżącym roku było hospitalizowanych 24 mieszkańców w szpitalach w Wysokiem Mazowieckiem, Choroszczy, Łomży i Hajnówce. Dom organizuje mieszkańcom wizyty u lekarzy specjalistów, organizuje transport do i ze szpitala, a także zapewnia zakup leków. Na leki mieszkańców w skali roku wydaje się w granicach 35 tys. zł.

Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawuje 47 pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, zatrudnionych na 44 i ¼ etatu. Wymagany rozporządzeniem wskaźnik zatrudnienia w wysokości 0,5 na jednego mieszkańca, Dom uzyskuje przy uwzględnieniu 13 wolontariuszy.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, które opracowywane są oddzielnie dla każdego mieszkańca. Zespół pracowników opracowując Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca dokonuje oceny stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, określa działania dotyczące rozwoju psycho-fizyczno-społecznego, oraz działania zmierzające do adaptacji, aktywizacji i zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkańca. W trakcie pobytu mieszkańca w Domu, plany co pół roku podlegają weryfikacji, która ma na celu podsumowanie dotychczasowej pracy z mieszkańcem oraz ocenę stopnia realizacji założonych celów.

Zmiany przepisów nałożyły na placówkę obowiązek prowadzenia od 2016 roku zajęć rehabilitacji społecznej, czyli dodatkowych działań wspierających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Polega to na prowadzeniu kilkunastu treningów terapeutycznych, lecz oprócz bezpośredniej pracy z mieszkańcem wymagane jest prowadzenie obszernej dokumentacji. Zadanie to dodatkowo obciąża wszystkich pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego pracą typowo administracyjną.

Bezpośrednia praca z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach kwalifikowana jest jako praca o szczególnym charakterze. I pomimo, że cześć pracowników nigdy nie skorzysta z możliwości przejścia na emeryturę pomostową, gdyż nie pracowało w szczególnych warunkach przed 1999 r., to Dom obowiązany jest odprowadzać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5 % od wynagrodzeń tych pracowników. Jest to koszt około 20 tys. zł rocznie. Ponadto szczególny charakter pracy, wymagający szczególnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej, jest istotnym powodem braku chętnych do pracy bezpośrednio
z mieszkańcami.

Stan zdrowia i wiek mieszkańców wymaga prowadzenia systematycznej rehabilitacji leczniczej. Ponad 90 mieszkańców korzysta z kinezyterapii, fizykoterapii oraz różnych form aktywności ruchowej. Z uwagi na profil Domu, największe efekty rehabilitacyjne uzyskuje się stosując program zajęć przygotowany w oparciu o indywidualne potrzeby
i predyspozycje mieszkańców. Dom posiada dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń. Stale podejmowane są działania mające na celu poprawę aktywności oraz sprawności fizycznej mieszkańców. W bieżącym roku zakupiono rower magnetyczny oraz pozyskano nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny o wartości ponad 13 tys. zł. Były to głównie chodziki inwalidzkie, toalety przenośne, kule i elektryczny podnośnik.

W Domu prowadzone są różne formy działań terapeutycznych, dostosowanych do możliwości, predyspozycji i zainteresowań mieszkańców. Udział w zajęciach jest dobrowolny, lecz personel Domu organizuje mieszkańcom czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Oprócz prowadzonych już zajęć rękodzieła, plastycznych, kulinarnych, muzykoterapii i biblioterapii, wprowadzane są nowe formy terapii. W roku bieżącym uruchomiono pracownię wizażu oraz uatrakcyjniono zajęcia przyrodnicze, wprowadzając nowe formy zajęć zgodnie z zainteresowaniami mieszkańców. Zakupiono mieszkańcom króliki miniaturki, papużki faliste i chomika bengalskiego. Mieszkańcy opiekują się również innymi zwierzętami: mają pieska, kotki oraz kolorowe rybki
w stawie. Żywe zwierzęta sprawiają mieszkańcom wiele radości. Podopieczni chętnie się
z nimi bawią, obserwują, a nawet opiekują i dokarmiają. Prowadzona jest również terapia przez pracę, ale ta forma nie cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. W bieżącym roku przeprowadzono we własnym zakresie, kompleksowy remont sal terapii zajęciowej za kwotę 12,8 tys. zł. Ułożono nowe panele podłogowe na powierzchni 133 m2 , zakupiono nowe meble i drobne elementy wyposażenia. Dzięki temu wydzielono trzy pracownie: dydaktyczno-przyrodniczą, rękodzieła oraz salę informatyczną z punktem bibliotecznym.

Oprócz zajęć terapeutycznych Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach organizuje swoim mieszkańcom działalność kulturalno-oświatową. Pracownicy Domu podejmują szereg działań, aby uprzyjemnić mieszkańcom pobyt w placówce. Organizowane są święta i inne uroczystości na terenie Domu oraz wycieczki i wyjazdy na imprezy kulturalne.
W bieżącym roku sprawniejsi mieszkańcy byli na wycieczkach w Augustowie, warszawskim ZOO, Krzyżewie oraz w Piasecznie, gdzie podróżowali kolejką wąskotorową. Kilkakrotnie byli w kinie w Siedlcach i w Białymstoku. Mieszkańcy uczestniczą w różnych festynach, imprezach i targach organizowanych na terenie gminy
i powiatu, a także w wielu imprezach organizowanych przez inne domy pomocy społecznej z naszego regionu. Uczestniczyli w „Spotkaniach z satyrą i humorem”
w Czerewkach, w Turnieju Sportowym w Łomży, w Olimpiadzie Integracyjnej
w Tykocinie, w Plenerze Malarskim w Garbarach, w „Kalamburach” w Jałówce,
w Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym w Białymstoku oraz w Biesiadzie Artystycznej
w Ołdakach. Dom nawiązał współpracę z Biblioteką Miejską w Bielsku Podlaskim, gdzie mieszkańcy gościli z występem artystycznym. Podopieczni przygotowują różne przedstawienia i prezentują je pozostałym mieszkańcom oraz w innych domach pomocy społecznej. Mieszkańcom zorganizowano Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola
w Ciechanowcu. We wrześniu w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach odbył się kolejny Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, który dla mieszkańców jest wielkim wydarzeniem. Na organizację imprezy pozyskano od sponsorów darowizny na kwotę 4.600 zł. Mieszkańcy bardzo lubią wszelkiego rodzaju imprezy i wyjazdy, dlatego organizuje się wiele atrakcji na terenie Domu i wyjazdów rekreacyjnych. Organizowane są imieniny i urodziny mieszkańców, tłusty czwartek, Dzień Kobiet, Dzień Babci. W sposób szczególny przygotowywane są spotkania świąteczne. Organizowane są ogniska i grille pod wiatą, zajęcia i zabawy sportowo-rekreacyjne w przyległym lesie, sprzątanie Świata, topienie Marzanny, powitanie jesieni i wiele innych. Organizowane są wyjazdy na targi do Ciechanowca, na zakupy do Biedronki, na lody, do McDonald´sa, a także do lasu na jagody i grzyby. Ta sfera działalności Domu, mieszkańcom podoba się najbardziej, dlatego organizowanych jest tak dużo różnorodnych spotkań, imprez i wyjazdów, pomimo że wymaga to wiele pracy i zaangażowania pracowników.

Oprócz działalności opiekuńczej i wspomagającej, równolegle prowadzone są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Dom zapewnia mieszkańcom wszelkie usługi bytowe na wysokim poziomie, począwszy od bardzo dobrych warunków mieszkaniowych, poprzez odpowiednio kaloryczne wyżywienie, zapewnienie wymaganego asortymentu odzieży, zapewnienie czystości i porządku
w obiekcie, aż po estetyczne i ładnie zagospodarowane otoczenie Domu.

Dom dysponuje bardzo dobrze wyposażoną kuchnią i pralnią, co ma wpływ na wysoki poziom świadczonych usług w tym zakresie. Mieszkańcom przygotowywane są dwa zestawy posiłków do wyboru. W okresie 9 miesięcy wydano ponad 92 tysiące posiłków. Średnia dzienna stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wyniosła 8,99 zł. Podobnie jak w latach poprzednich, Dom otrzymał nieodpłatnie owoce, warzywa i mleko, o łącznej wartości prawie 19 tys. zł. Podarowane owoce i warzywa w łącznej ilości 17.600 kg, to głównie jabłka, gruszki, pomidory, ogórki, brokuły i sałata. Otrzymane owoce wzbogaciły posiłki mieszkańców, a jednocześnie obniżyły koszty żywienia.

Dom obowiązany jest zapewnić mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych odzież oraz rzeczy codziennego użytku. W bieżącym roku zakupiono pościel, kołdry, poduszki, koce, odzież, bieliznę i obuwie za kwotę 7.345 zł.

Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz systematyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń i urządzeń. W tym celu zakupywane są atestowane środki czystości, zakupiono odkurzacz piorący oraz dwa zestawy do mycia okien. Zakup środków czystości, środków piorących i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości i dezynfekcją wyniosły ponad 37 tys. zł. I mimo, że jest to oszczędna kwota, to pozwala na utrzymanie w czystości 114 mieszkańców i utrzymanie czystości w obiekcie o powierzchni prawie 4.100 m2.

W zakresie poprawy warunków mieszkaniowych kontynuowano prace remontowe wewnątrz budynku. Odnowiono kolejnych 16 pokoi mieszkalnych. Wymieniono
w pokojach mieszkańców 10 szt. drzwi na aluminiowe. Wymieniono 434 m² wykładziny na korytarzach oddziału II i IV, w 4 pokojach mieszkalnych i w dyżurce opiekunów. Koszt wykładziny obiektowej PVC homogenicznej wraz z wylewkami i ułożeniem to kwota 60 tys. zł. Przeprowadzono kapitalny remont łazienki i palarni, którą wyposażono
w automatyczną wentylację. Wymieniono zadaszenie prowadzące do pralni. Dla podniesienia standardu życia mieszkańców dwa pokoje wieloosobowe przedzielono ściankami i uzyskano cztery pokoje dwuosobowe i jeden jednoosobowy. W nowych pokojach zamontowano system przyzywowy i przeciwpożarowy. Ponadto
w pomieszczeniach doraźnej pomocy medycznej, dyżurce pielęgniarek i w pokoju pracowników socjalnych zamontowano klimatyzację. W celu poprawy opieki sprawowanej w godzinach nocnych zainstalowano elektroniczny system rejestracji pracy opiekunów. Wymieniono zniszczone 4 okna zewnętrzne, okna do wydawania posiłków
i zwrotu naczyń na kuchni. Zakupiono nowe tapczany i meble dla mieszkańców o wartości ponad 12 tys. zł oraz 40 krzeseł do kaplicy.

W 2016 roku dokonano przebudowy szybu windowego wraz z montażem nowej windy. Koszt inwestycji wyniósł 146.427 zł, z czego 70.000 zł dofinansował Oddział Podlaski PFRON w Białymstoku. Nowo zamontowana, pełnowymiarowa winda ułatwia prawidłowe funkcjonowanie Domu.

Kontynuowano również prace remontowe na zewnątrz budynku. Wykonano generalny remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wejścia głównego do budynku. Na ścianach i posadzce ułożono płytki ceramiczne, a starą podsufitkę zastąpiono nową wykonaną z płyt drewnopodobnych. Zamontowano 10 lamp energooszczędnych oświetlających schody, włączanych automatycznie czujnikiem zmierzchowym. Na remont wejścia głównego wygospodarowano kwotę 28 tys. zł.

W dalszym ciągu kontynuowano działania w zakresie zagospodarowania i poprawy estetyki terenu wokół budynku DPS. We własnym zakresie wyplantowano i obsiano trawą około 800m² terenu, przełożono 160 m² chodnika oraz posadzono 15 szt. ozdobnych klonów. Aby otoczenie Domu było bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i zachęcało do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, na wyplantowanej części działki ustawiono małą altankę w kształcie grzybka i zakupiono namiot ogrodowy.

Oprócz otrzymanego nieodpłatnie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, owoców i warzyw, darowizny na organizację Przeglądu, do budżetu Domu wpłynęło ponad 11 tys. zł z tytułu użyczenia domków wypoczynkowych.

W bieżącym roku Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach kontrolowany był trzykrotnie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. Kontrole dotyczyły czystości i zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami, poboru prób wody i kontroli z zakresu higieny żywności i żywienia. Żadna z kontroli nie wniosła uwag ani zastrzeżeń, pozytywnie oceniając funkcjonowanie placówki
w kontrolowanym zakresie.

Podstawowa działalność Domu koncentruje się na zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszych warunków bytowych, dobrej opieki, rehabilitacji, terapii oraz zorganizowaniu podopiecznym różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Wprowadzane są nowe formy terapii i zajęć rekreacyjnych. Również warunki życia mieszkańców ulegają systematycznej poprawie. Zapewnienie właściwego funkcjonowania Domu we wszystkich dziedzinach, wymaga nie tylko stałej i systematycznej pracy, dużo kreatywności
i zaangażowania, ale przede wszystkim codziennego nadzoru i dbałości o wszystkie obszary działalności Domu. Niektórzy mieszkańcy niszczą sprzęt i wyposażenie pomieszczeń, co również wymaga bieżących napraw. Istotne jest również sprawne zaplecze gospodarcze. Dom, oprócz własnej kuchni i pralni, posiada własne ujęcie i stację uzdatniania wody, oczyszczalnię ścieków, kotłownie olejową, piec parowy na potrzeby kuchni i wiele innych urządzeń technicznych, które muszą być sprawne, aby Dom mógł prawidłowo i bez zakłóceń funkcjonować.

Poziom, na jakim obecnie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest efektem rzetelnej pracy i zaangażowania wielu pracowników Domu, a fakt że w okresie kilku lat udało się podwyższyć standardy funkcjonowania Domu w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, nie tylko cieszy, ale i mobilizuje do dalszej, efektywnej pracy.

Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2015 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wysokomazowieckiego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Posiada 114 miejsc, które są wykorzystane. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2015 r. został ustalony w wysokości 2.740,35 zł. Odpłatność w takiej wysokości dotyczy 51 mieszkańców, pozostałych 63 mieszkańców finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 2.042 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, która jest zmienna i w roku bieżącym wzrosła tylko o 8 zł. W 2015 roku ubyło 6 mieszkańców: 4 osoby zmarło i 2 zostały przeniesione do innych placówek.

W Domu przebywa w 114 mieszkańców, w przedziale wiekowym od 23 do 82 lat. Ubezwłasnowolnionych całkowicie jest 61 osób, ubezwłasnowolnionych częściowo 2, a 17 mieszkańców ma ustanowionych kuratorów.  Ustanowienie opiekunów i kuratorów pozwala na prowadzenie spraw tych mieszkańców, którzy nie są w stanie kierować swoim postępowaniem. 76 mieszkańców jest upośledzonych umysłowo, a 38 chorych psychicznie. Z ogólnej liczby mieszkańców tylko 8 osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, 65 osób wymaga częściowej pomocy i 41 wymaga całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennych.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców, które opracowywane są oddzielnie dla każdego mieszkańca, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości. Indywidualny Plan Wsparcia określa ocenę stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej oraz działania dotyczące adaptacji i rozwoju psycho-fizyczno-społecznego mieszkańca. Indywidualne Plany Wsparcia Mieszkańca opracowywane są na okresy półroczne, po których podlegają ocenie i weryfikacji.

Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom godnego życia,  opieki oraz podnoszenie ich sprawności i samodzielności. Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i lekarz psychiatra.  Ze świadczeń innych lekarzy specjalistów mieszkańcy korzystają w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w różnych poradniach. W bieżącym roku było hospitalizowanych 24 mieszkańców w szpitalach w Wysokiem Mazowieckiem, Choroszczy, Białymstoku, Łomży i Zambrowie.

Pensjonariusze Domu objęci są rehabilitacją leczniczą. Około 100 mieszkańców korzysta z kinezyterapii, fizykoterapii oraz różnych form aktywności ruchowej. Z uwagi na profil Domu, największe efekty rehabilitacyjne uzyskuje się stosując program zajęć przygotowany w oparciu o indywidualne potrzeby i predyspozycje mieszkańców. W celu poprawienia aktywności oraz sprawności fizycznej mieszkańców w bieżącym roku zakupiono: poręcze do nauki chodzenia, aparat do drenażu limfatycznego, elektrostymulator czterokanałowy, wioślarz, rowerek magnetyczny, podnośnik, ławeczkę do brzuszków, ławeczkę fitness masażer oraz łóżko do masażu. Wykonano remont pomieszczenia, w którym prowadzone są ćwiczenia ogólnousprawniające.

W Domu prowadzone są działania terapeutyczne, które mają na celu podnoszenie sprawności i samodzielności mieszkańców. Zajęcia terapeutyczne są dobrowolne, uwzględniają możliwości, predyspozycje i zainteresowania mieszkańców. Personel Domu organizuje czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach rękodzieła, plastycznych, kulinarnych, przyrodniczych, muzykoterapii i biblioterapii z elementami dydaktyki. Dodatkowo prowadzona jest terapia przez pracę, jednak mieszkańcy niezbyt chętnie angażują się w jakiekolwiek prace. Pracownicy Domu świadczą pomoc dla mieszkańców w załatwianiu wszelkich spraw bieżących, osobistych itp.

Zadaniem Domu jest nie tylko zapewnienie potrzeb bytowych i opiekuńczych, ale również stworzenie jak najlepszych warunków i atmosfery aby mieszkańcy czuli się tutaj dobrze. Celem działalności Domu jest stworzenie mieszkańcom atmosfery domu rodzinnego poprzez m.in. działalność kulturalno-oświatową, a także utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.  Aby uprzyjemnić pobyt w placówce, mieszkańcom organizowane są święta i inne uroczystości na terenie Domu oraz wycieczki i wyjazdy na imprezy kulturalne. W bieżącym roku sprawniejsi mieszkańcy byli na wycieczkach w Białowieży, warszawskim ZOO,  Farmie Iluzji, nad rzeką Bug, w kinie i Białostockim Teatrze Lalek. Dwunastu mieszkańców było na kilkudniowym pobycie w Bukowinie Tatrzańskiej i Zakopanem. Ponadto mieszkańcy uczestniczyli w wielu imprezach na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego oraz organizowanych przez inne Domy Pomocy Społecznej. Mieszkańcom organizowane są wyjazdy do rodziny i na groby bliskich.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zatrudnionych jest 64 pracowników na 62 etatach, w tym 48 pracowników w zespole terapeutyczno-opiekuńczym  (46 ½ etatu). Dwie osoby przebywają na urlopie wychowawczym i świadczeniu rehabilitacyjnym.  Wymagany wskaźnik zatrudnienia w wysokości 0,5 na jednego mieszkańca, Dom uzyskuje przy uwzględnieniu 11 wolontariuszy. W bieżącym roku Dom otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Zakupiono fabrycznie nowy magiel, regały na pościel, kosze na bieliznę, prasowalnicę oraz żelazka i deskę do prasowania. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na wyposażenie tego stanowiska pozyskano 30.000 zł. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  W roku bieżącym zatrudniono 4 osoby w ramach prac interwencyjnych i 1 osoba odbyła staż.

Wyżywienie mieszkańców zapewnia 8 pracowników kuchni (7 ¾ etatu) w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim. W okresie 9 miesięcy wydano ponad 93 tysiące posiłków. Średnia dzienna stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosi 9.01 zł. Zgodnie z przepisami mieszkańcom przygotowywane są dwa zestawy posiłków do wyboru. Rosyjskie embargo na polskie owoce i warzywa oraz informacje w mediach o biodegradacji i możliwości przekazywania owoców i warzyw instytucjom charytatywnym, zachęciły do poszukiwania chętnych do przekazania owoców i warzyw dla naszej placówki. Działania skierowane do gospodarstw sadowniczych oraz organizacji społecznych przyniosły rezultaty. Do chwili obecnej udało się pozyskać 27.107 kg jabłek, 600 kg pomidorów, 1.000 kg kapusty oraz 630 kg gruszek o łącznej wartości 28.388 zł. Mamy dalsze zapewnienia o kolejnych darowiznach.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej placówka zobowiązana jest zapewnić mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych odzież oraz rzeczy codziennego użytku. W roku bieżącym udało się zakupić w Agencji Rezerw Materiałowych po bardzo korzystnych cenach 500 szt. prześcieradeł, 300 szt. ręczników bawełnianych oraz 500 szt. ręczników frotte, za kwotę 5.313 zł. Pozyskano w formie darowizny 40 sztuk materacy łóżkowych oraz bardzo dobry sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny: łóżka elektryczne, materac przeciw odleżynowy, wózki inwalidzkie, kule i chodziki o wartości 57.875 zł.

Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie porządku, czystości oraz systematyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń. W celu poprawienia efektywności pracy pokojowych zakupiono zestaw do froterowania składający się z szorowarki, odkurzacza do zbierania wody i polerki, profesjonalny odkurzacz wodno-parowy, dwa wózki do segregacji czystej oraz brudnej pościeli i dwa wózki serwisowe o łącznej wartości 20.375,80 zł.

Dom zapewnia mieszkańcom potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Prowadzone w ostatnich latach działania w zakresie poprawy funkcjonowania Domu sprawiły, że standard usług świadczonych mieszkańcom znacznie się podwyższył. Podobnie jak w latach poprzednich, systematycznie inwestowano również w poprawę warunków bytowych. Kontynuowano prace remontowe wewnątrz budynku m.in.: odnowiono 11 pokoi mieszkalnych, wymieniono 214 m2 wykładziny na korytarzu oraz w 14 pokojach mieszkalnych, ułożono płytki podłogowe w 3 pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania pomocy medycznej, zamontowano klimatyzację w dyżurce opiekunów i pielęgniarek. Na bieżąco wykonywane są naprawy i wymiana sprzętu oraz wyposażenia niszczonego przez mieszkańców. Dostosowując Dom do nowych przepisów przygotowano izolatkę, która jest wymagana w przypadku konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego. Zakupiono i zamontowano drzwi oddzielające część mieszkalną od administracyjnej. Wymieniono i zamontowano 9 sztuk drzwi wewnętrznych oraz 2 sztuki drzwi zewnętrznych.

Kontynuowano prace remontowe na zewnątrz budynku: wykonano remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano opaski z kostki burkowej wraz z montażem nowych rynien i instalacji odprowadzających wodę wokół starego budynku i częściowo przy dużym obiekcie. W domkach wypoczynkowych zużyte termy zostały zamienione energooszczędnymi przepływowymi podgrzewaczami wody. Wymieniono około 250 żarówek na energooszczędne, co pozwoli obniżyć koszty  energii elektrycznej. Po dwudziestu latach eksploatacji wymieniono złoże w stacji uzdatniania wody. Wymieniono ostatnią część starego ogrodzenia na panelowe o łącznej długości 168 mb, od strony lasu ogrodzono posesję siatką ocynkowaną na długości 430 mb. Poprawiono ciągi piesze, które zostały utwardzone kostką brukową o łącznej powierzchni 127,5 m2.

Kontynuowano działania w zakresie zagospodarowania i poprawy estetyki terenu wokół Domu. Zamontowano 21 lamp parkowych i 10 lamp oświetlających staw oraz wykonano oświetlenie pod wiatą. Utrzymanie porządku oraz pielęgnacja zieleni na tak dużym obszarze wymaga ciągłej i systematycznej pracy. W celu usprawnienia prac zakupiono samobieżną kosiarkę.

Wykonano kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół starego budynku, który obecnie użyczony jest Stowarzyszeniu „Natura”. W ramach prac odnowiono dojścia do budynku, zamontowano lampy oświetleniowe oraz wyrównano teren, na którym zasiano trawę. Zamontowano na schodach barierki oraz posadzono wzdłuż chodników magnolie i tulipanowce

Wykonano projekt termomodernizacji budynku wraz z instalacją pomp ciepła i kolektorów słonecznych oraz projekt na przebudowę szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dom przygotowuje wniosek o dofinansowanie przebudowy szybu windowego ze środków PFRON. W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie to może być realizowane w przyszłym roku.

W bieżącym roku Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach kontrolowany był dwukrotnie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku oraz dwukrotnie przez Państwową Inspekcję Pracy w Białymstoku. Żadna z kontroli nie wniosła uwag ani zastrzeżeń, pozytywnie oceniając funkcjonowanie placówki w kontrolowanym zakresie.

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach prowadzona jest w celu zapewnienia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na jak najwyższym poziomie. Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem Domu podejmowane są w celu dalszego podnoszenia standardów w zakresie świadczonych usług z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.