Zasady kierowania do DPS

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Decyzje o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem. Nasz Dom przyjmuje nowych mieszkańców w zależności od ilości posiadanych wolnych miejsc.

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie:

  1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego o skierowanie do domu pomocy społecznej, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się
  2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub aktualnego pobytu osoby ubiegającej się

Do wniosku dołącza się:

  1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego lub decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty
  2. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego lub emerytury-renty opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
  3. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice) zobowiązanych do ponoszenia opłaty
  4. opinia ośrodka pomocy społecznej określająca stopień sprawności osoby ubiegającej o skierowanie do domu pomocy społecznej
  5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się

Obowiązani do wnoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej są:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Koszt utrzymania jednego mieszkańca jest ustalany co roku i zatwierdzany przez Starostę Wysokomazowieckiego. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), rodzina, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (aktualnie jest to kwota 1584 zł na jednego członka rodziny) oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. W przypadku niższych dochodów rodziny istnieje możliwość zwolnienia z odpłatności, a całość kosztów ponosi gmina.

Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w 2024 r. wynosi 6172,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod niżej wymienionym adresem. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Domu.