Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2017 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Powiatu Wysokomazowieckiego. Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, czyli zapewnienie mieszkańcom godnego życia i kompleksowej opieki, podnoszenie sprawnościi samodzielności, a także stwarzanie jak najlepszych warunków bytowych i domowej atmosfery. Dom świadczy mieszkańcom zakres usług zgodny ze standardami określonymi w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach mają zapewnione bardzo dobre warunki bytowe, całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację leczniczą. Mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych i działalności kulturalno-oświatowej.

W 2017 roku kontynuowano działania w zakresie utrzymania i podnoszenia standardów funkcjonowania Domu, przede wszystkim tych ukierunkowanych bezpośrednio na mieszkańców, ale również tych dotyczących poprawy warunków bytowych i podniesienia atrakcyjności pobytu w placówce.

W 2017 r. koszt utrzymania mieszkańca został ustalony w wysokości 3.087,82 zł. Odpłatność w takiej wysokości ponosi 59 mieszkańców, a pozostałych 55 finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 2.393 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Dotacja ta jest zmienna i w roku bieżącym wzrosła o 79 zł, pomimo że koszt utrzymania mieszkańca wzrósł o 121,37 zł.

Dom Pomocy Społecznej posiada 114 miejsc i wszystkie są wykorzystane.
W roku bieżącym ubyło 4 mieszkańców: 3 osoby zmarło i 1 powróciła do środowiska rodzinnego.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej są w przedziale wiekowym od 25 do 84 lat, w tym 43 osoby w przedziale wiekowym do 50 lat i 71 osób powyżej tego wieku.
Osoby te, poza niepełnosprawnością intelektualną, posiadają wiele chorób współistniejących. Tylko kilka osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, pozostali wymagają częściowej lub całkowitej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności. Piętnastu mieszkańców jest leżących.

Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Józef Malinowski – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POZ” w Wysokiem Mazowieckiem i lekarz psychiatra dr Jacek Dobryniewski – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Idea” w Wysokiem Mazowieckiem. Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają częstych wizyt lekarskich, nie tylko u lekarzy przyjmujących pacjentów na terenie Domu ale również u innych lekarzy specjalistów. W bieżącym roku hospitalizowanych było 18 mieszkańców w szpitalach w Choroszczy, Białymstoku, Łomży i Wysokiem Mazowieckiem. Mieszkańcy korzystali z konsultacji stomatologicznej w Warszawie, Klukowie i Ciechanowcu, chirurgicznej w Wysokiem Mazowieckiem, pulmonologicznej w Warszawie i Wysokiem Mazowieckiem, urologicznej w Łomży, ortopedycznej w Otwocku i Wysokiem Mazowieckiem, ginekologicznej w Wysokiem Mazowieckiem, laryngologicznej w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem, diabetologicznej w Wysokiem Mazowieckiem, endokrynologicznej w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem, kardiologicznej w Łomży, dermatologicznej w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem, neurologicznej w Wysokiem Mazowieckiem, onkologicznej w Białymstoku, anestezjologicznej w Łomży, okulistycznej w Ciechanowcu i hepatologicznej w Łomży. Dom organizuje mieszkańcom wizyty u lekarzy specjalistów, zapewnia transport do i ze szpitala, a także finansuje zakup leków. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. Na leki mieszkańców w bieżącym roku wydatkuje się kwotę około 40 tys. zł.

Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawuje 54 pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, zatrudnionych na 51 i ¾ etatu. Z tej liczby zatrudnionych 10 osób przebywa na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i długotrwałych zwolnieniach lekarskich. W celu zapewnienia prawidłowego toku pracy i opracowania harmonogramu czasu pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, istniała konieczność zatrudnienia na zastępstwo. Ponadto do dnia 8 maja br. do uzyskania wymaganego rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej wskaźnika zatrudnienia w wysokości 0,5 na jednego mieszkańca wliczało się wolontariuszy i stażystów w liczbie nieprzekraczającej 30 % zatrudnienia w ZTO. Dom osiągał wymagany wskaźnik zatrudnienia w ZTO przy uwzględnieniu 13 wolontariuszy. Po zmianie przepisów ilość wolontariuszy i stażystów uwzględniana do wskaźnika nie może przekroczyć 10 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w ZTO, czyli tylko 5 osób. Powyższa zmiana rozporządzenia spowodowała konieczność zwiększenia zatrudnienia w grupie pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami. Mając na uwadze powyższe wymagania oraz fakt kompleksowej kontroli funkcjonowania Domu zaplanowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w IV kwartale br., podjęto działania mające ma celu dostosowanie stanu zatrudnienia do wymagań określonych rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej. W związku z powyższym, w tym roku zatrudniono na czas określony 11 osób w ramach prac interwencyjnych, na które w tym roku Dom otrzyma dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast w przyszłym roku koszty utrzymania tych pracowników będzie ponosił Dom. Zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych jest korzystne dla budżetu Domu. Refundacja wynagrodzeń tych pracowników wyniesie łącznie ponad 54 tys. zł, z czego 12 tys. zł już zostało przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Przyjęte do pracy osoby zatrudnione są w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym. Zwiększenie zatrudnienia w tym roku jest rozwiązaniem doraźnym, które było możliwe dlatego, że świadczenia pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i zwolnieniach lekarskich finansowane są przez ZUS, a zaoszczędzone w ten sposób w budżecie środki pozwoliły na czasowe zwiększenie zatrudnienia. Niemniej jednak w budżecie na 2018 r. zostaną zaplanowane środki na zatrudnienie pracowników ZTO w ilości wymaganej przepisami. Od pewnego czasu są trudności z pozyskaniem chętnych do pracy na stanowiska pokojowych i opiekunów. Szczególny charakter pracy, wymagający odpowiedzialności i odporności psychofizycznej, a także warunki pracy są istotnym powodem braku chętnych do pracy bezpośrednio z mieszkańcami. Udało się natomiast, po długich poszukiwaniach, zatrudnić psychologa na ½ etatu na czas określony. Przynajmniej na pewien okres udało się dostosować do wymagań rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, które opracowywane są oddzielnie dla każdego mieszkańca. Zespół pracowników opracowując Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca dokonuje oceny stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, określa działania dotyczące rozwoju psycho-fizyczno-społecznego oraz działania zmierzające do adaptacji, aktywizacji i zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkańca. Co pół roku plany są weryfikowane w celu podsumowania dotychczasowej pracy z mieszkańcem oraz dokonania oceny stopnia realizacji założonych celów i wyznaczenia nowych. Każdy z pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego oprócz swoich codziennych obowiązków prowadzi również dokumentację do IPWM. Jako pracownik pierwszego kontaktu ma określone obowiązki wobec przydzielonych mu mieszkańców.

W dalszym ciągu prowadzone są zajęcia rehabilitacji społecznej, mające na celu zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Polegają one na prowadzeniu kilkunastu treningów terapeutycznych, lecz oprócz bezpośredniej pracy z mieszkańcem wymagane jest prowadzenie obszernej dokumentacji. Zadanie to dodatkowo obciąża wszystkich pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego pracą typowo administracyjną. Ponadto, w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych dochodzą do realizacji nowe zadania dotyczące ochrony danych osobowych mieszkańców.

Stan zdrowia i wiek mieszkańców wymagają prowadzenia systematycznej rehabilitacji leczniczej. Prowadzone są indywidualne programy usprawnienia dla 100 osób, w których zawarte są informacje o stanie zdrowia i założonych celach usprawnienia. Mieszkańcy korzystają z kinezyterapii, fizykoterapii oraz różnych form aktywności ruchowej, takich jak: spacery, gry i zabawy ruchowe, tenis stołowy oraz ćwiczenia na siłowni. Z uwagi na profil Domu, największe efekty rehabilitacyjne uzyskuje się stosując program zajęć przygotowany w oparciu o indywidualne potrzeby i predyspozycje mieszkańców. Dom posiada dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń. Stale podejmowane są działania mające na celu poprawę aktywności oraz sprawności fizycznej mieszkańców. W bieżącym roku zakupiono platformę wibracyjną, trenera równowagi, orbitrek, ławkę i zestawy do ćwiczeń, urządzenie do masażu oraz lampę Solux. Mieszkanka Domu zajęła I miejsce w grze w tenisa stołowego w Integracyjnym Turnieju Sportowym w Łomży.

W Domu prowadzone są różne formy zajęć terapeutycznych, dostosowanych do możliwości, predyspozycji i zainteresowań mieszkańców. Udział w terapii jest dobrowolny, lecz personel Domu organizuje mieszkańcom czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Oprócz stałych grup terapeutycznych takich jak: zajęcia rękodzieła, przyrodnicze, plastyczne, kulinarne, muzyczno-teatralne, wizażu, muzykoterapii i biblioterapii – wprowadzane są nowe formy zajęć. Innowacje i urozmaicenia w tym zakresie mają na celu zachęcanie mieszkańców do udziału w zajęciach i rozwijanie indywidualnych zainteresowań. W ramach zajęć przyrodniczych mieszkańcy pomagają w pielęgnacji ogrodu kwiatowego. W tym roku na potrzeby zajęć terapeutycznych zakupiono: książki, klocki, pomoce plastyczne oraz maszynę do szycia.

Z uwagi, że umowa użyczenia starego budynku jest w trakcie wypowiedzenia, w przyszłym roku planuje się w tym budynku uruchomić dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców.

Oprócz zajęć terapeutycznych Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach organizuje swoim mieszkańcom działalność kulturalno-oświatową. Pracownicy Domu podejmują szereg działań, aby uprzyjemnić mieszkańcom pobyt w placówce. Organizowane są święta i inne uroczystości na terenie Domu, urodziny lub imieniny mieszkańców oraz wycieczki i wyjazdy na imprezy kulturalne. W bieżącym roku Mieszańcom Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zorganizowano następujące wyjazdy: do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie i Jurajskiego Parku Dinozaurów w Wasilkowie, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim. Mieszkańcy kilkakrotnie byli w kinie w Białymstoku. Zwiedzili również zabytkową szkołę w Winnej Chroły. Mieszkańcy uczestniczą w różnych festynach, imprezach i targach organizowanych na terenie gminy i powiatu, a także w wielu imprezach organizowanych przez inne domy pomocy społecznej z naszego regionu. W tym roku mieszkańcy Domu uczestniczyli m.in.: w Turnieju Sportowym w Łomży, w Balu Karnawałowym w Siedlcach, w Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Białymstoku, w „Spotkaniach z satyrą i humorem” w Czerewkach, w Olimpiadzie Integracyjnej w Tykocinie, w Party Ogrodowe w Mocieszach, w Plenerze Malarskim w Garbarach, w „Kalamburach” w Jałówce. Mieszkańcy chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju imprezach i wyjazdach, dlatego organizuje się wiele atrakcji na terenie Domu i wyjazdów rekreacyjnych. Mieszkańcom zorganizowano wiele wycieczek przyrodniczych, rowerowych, na targi do Ciechanowa, na grzyby, a także pływanie nowozakupionym rowerem wodnym po rzece Nurzec. Podopiecznym organizowano wiele spotkań przy grillu, kalambury oraz szereg zabaw o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Ta sfera działalności Domu, mieszkańcom podoba się najbardziej, dlatego organizowanych jest tak dużo różnorodnych spotkań, imprez i wyjazdów, pomimo że wymaga to wiele pracy i zaangażowania pracowników.

Oprócz działalności opiekuńczej i wspomagającej, równolegle prowadzone są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Dom zapewnia mieszkańcom wszelkie usługi bytowe na wysokim poziomie, począwszy od bardzo dobrych warunków mieszkaniowych, poprzez odpowiednio kaloryczne i urozmaicone wyżywienie, zapewnienie wymaganego asortymentu odzieży, zapewnienie czystości i porządku w obiekcie, aż po estetyczne i ładnie zagospodarowane otoczenie Domu.

Dom dysponuje bardzo dobrze wyposażoną kuchnią i pralnią, co ma wpływ na wysoki poziom świadczonych usług w tym zakresie. Mieszkańcom przygotowywane są dwa zestawy posiłków do wyboru. Średnio w miesiącu przygotowuje się ponad 10 tysięcy posiłków. Podobnie jak w latach poprzednich, Dom pozyskał owoce w ilości 6.635 kg. Podarowane owoce o wartości 4.644 zł, to głównie jabłka i gruszki. Otrzymane owoce wzbogaciły posiłki mieszkańców, a jednocześnie obniżyły koszty żywienia.

Dom obowiązany jest zapewnić mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych odzież oraz rzeczy codziennego użytku. W bieżącym roku zakupiono pościel oraz odzież, bieliznę i obuwie dla mieszkańców za kwotę 7.460 zł.

Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz systematyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń i urządzeń. W tym celu zakupywane są atestowane środki czystości. Zakup środków czystości, środków piorących i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości i dezynfekcją wynoszą około 35 tys. zł. Jest to kwota pozwalająca na utrzymanie w czystości 114 mieszkańców i utrzymanie czystości w obiekcie o powierzchni prawie 4.100 m2. W celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych zakupiono lampę bakteriobójczą o wartości 1.830 zł.

W zakresie poprawy warunków mieszkaniowych kontynuowano prace remontowe wewnątrz budynku. Odnowiono kolejnych 6 pokoi mieszkalnych. Wymieniono drzwi w pięciu pokojach mieszkańców. Wymieniono 348 m² wykładziny na korytarzach oddziału III. Koszt wykładziny obiektowej PVC homogenicznej wraz z wylewkami i ułożeniem to kwota 57.104 zł. Przeprowadzono kapitalny remont jednej łazienki. Wyremontowano i wyposażono w nowe regały 3 garderoby przeznaczone na rzeczy mieszkańców. Ponadto zamontowano 2 kurtyny powietrzne w wejściu głównym i w wejściu na kuchnię. W roku bieżącym zakupiono na wyposażenie całego oddziału dla mieszkańców leżących 17 kompletów nowych łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi, tabletami do karmienia oraz materacami szpitalnymi o łącznej wartości 44.617 zł. Ponadto zakupiono 5 tapczanów o wartości 3.600 zł, 2 wózki inwalidzkie o wartości 1.120 zł oraz 4 stoły z krzesłami do kawiarni mieszkańców o wartości 2.764 zł.

W zakresie poprawy estetyki terenu wokół budynku Domu Pomocy Społecznej zagospodarowano skarpę od drogi do Zaszkowa. Wypoziomowano nieużytkowany teren i założono ogród kwiatowy, w którym mieszkańcy nie tylko spędzają wolny czas ale również uczą się pielęgnacji zieleni. Atrakcyjne zagospodarowanie terenu poprawiło estetykę otoczenia Domu. Zakupiono również altanę ogrodową o wartości 2.999 zł. Wykonano nowe ławki pod wiatą grillową. Wykonano 180 mb przyłącza wodociągowego, które umożliwi podlewanie roślinności na terenie nieruchomości. Zakupiono wiatę metalową do składowania kosiarek i innych narzędzi za kwotę 2.950 zł.

Zakupiono drobne wyposażenie do domków wypoczynkowych, co w połączeniu z atrakcyjnością położenia skutkuje tym, że są chętni do zamieszkania. Z tytułu użyczenia domków w tym roku pozyskano już do budżetu ponad 25 tys. zł.

W bieżącym roku Powiat Wysokomazowiecki uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”. W związku z tym Dom Pomocy Społecznej rozpoczął realizację tego projektu, który obejmuje następujące zadania: ocieplenie budynku wraz z wymianą okien i drzwi, wykonanie instalacji cieplnej wraz z dostawą pomp ciepła i kolektorów słonecznych, budowę zapomiarowego elektroenergetycznego przyłącza kablowego NN, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 KW, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę kotłów warzelnych i instalacji chłodniczej w pomieszczeniach kuchni oraz modernizację oświetlenia. Całkowita wartość projektu wynosi 5.349.624,52 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 4.267.918,71 zł. Aktualnie prowadzone są postępowania przetargowe na poszczególne zadania. Projekt będzie realizowany na przełomie dwóch lat.

W bieżącym roku Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach kontrolowany był przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku, trzykrotnie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży oraz przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wysokiem Mazowieckiem. Kontrole dotyczyły czystości i zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami, poboru prób wody i kontroli z zakresu higieny żywności i żywienia. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży dokonał dwukrotnie kontroli oczyszczalni ścieków. Żadna z kontroli nie wniosła uwag ani zastrzeżeń, pozytywnie oceniając funkcjonowanie placówki w kontrolowanym zakresie. Od dnia 3 października 2017 r. planowana jest przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku kompleksowa kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

Funkcjonowanie Domu w dzisiejszych czasach to nie tylko kwestia zapewnienia podopiecznym mieszkania i wyżywienia. Musi być zapewniony odpowiedni standard wszystkich usług świadczonych mieszkańcom oraz odpowiedni poziom i zakres usług wspomagających. Wymagania w tym zakresie i potrzeby mieszkańców stale rosną. Coraz częściej mieszkańcy i ich rodziny mają swoje wymagania i oczekiwania. Nie da się poprzestać na tym, co zostało już osiągnięte w zakresie standardów funkcjonowania Domu. Dlatego Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach koncentruje się na zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszych warunków bytowych, dobrej opieki, rehabilitacji, terapii oraz organizowaniu podopiecznym różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Wprowadzane są nowe formy terapii i zajęć rekreacyjnych. Również warunki życia mieszkańców ulegają systematycznej poprawie.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Domu we wszystkich dziedzinach, wymaga nie tylko stałej i systematycznej pracy, dużo kreatywności i zaangażowania ale przede wszystkim codziennego nadzoru i dbałości o wszystkie obszary działalności Domu. Dlatego Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach dokłada wszelkich starań, aby utrzymać dotychczasowy standard świadczonych usług, a w miarę możliwości systematycznie go podwyższać. Dom stale dąży do tego, aby potrzeby mieszkańców zaspakajane były jak najlepiej – na coraz wyższym poziomie.