Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dpskozarze.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dpskozarze.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, telefon 86 277 90 04, e-mail: sekretariat@dpskozarze.pl, adres korespondencyjny: Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec

Data publikacji strony internetowej: 2019.07.03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.07.03

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024.02.26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu pod względem dostępności: 2024.02.26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.dpskozarze.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy opublikowane przed 23.09.2020 r. nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • nawigacja na stronie jest możliwa przy użyciu samej klawiatury
  • wyróżnienie odnośników,
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za dostępność strony internetowej jest Paweł Milewski, adres poczty elektronicznej sekretariat@dpskozarze.pl. Kontaktować można się także telefonicznie, pod nr 86 277 90 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, Kozarze 63,  18-230 Ciechanowiec

Wjazd na posesję Domu Pomocy Społecznej jest zapewniony bramą główną wyposażoną w szlaban oraz domofon podłączony z dyżurka opiekunów. Dyżurka jest wyposażona w monitoring wizyjny
z czterech kamer.

Budynek murowany trzy kondygnacyjny administracyjno-mieszkalny. Na parterze są zlokalizowane pokoje mieszkalne, dyżurka pielęgniarek, kuchenka oddziałowa, kuchnia z zapleczem technicznym, jadalnia, pralnia, gabinety doraźnej pomocy medycznej, gabinety do rehabilitacji, pokoje administracyjne oraz łazienki. Na poddaszu użytkowym są pokoje mieszkalne, pokoje do terapii zajęciowej, świetlica oraz pokój pracowników socjalnych i dyżurka opiekunów. W piwnicy jest kaplica, szatnie personelu, magazyny, pomieszczenia techniczne i sala gimnastyczna.

Powierzchnia zabudowy 2390 m², powierzchnia użytkowa 4089,3 m².

Budynek wyposażony w windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych obsługującą trzy kondygnacje oraz system przeciwpożarowy z monitoringiem podłączony do systemu Państwowej Straży Pożarnej. Do ewakuacji na wypadek pożaru budynek jest wyposażony w cztery podjazdy z barierkami oraz osiem drzwi ewakuacyjnych. Budynek posiada oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz poddaszu.

Pokoje mieszkalne oraz łazienki wyposażone są w system przywoławczy.

W budynku są toalety dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed jest bramą wjazdową są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.