Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2020 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wysokomazowieckiego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom Pomocy Społecznej posiada 120 miejsc i wszystkie są wykorzystane. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2020 rok został ustalony w wysokości 3895,26 zł. Odpłatność w takiej wysokości dotyczy 72 mieszkańców, w tym 1 mieszkaniec ponosi odpłatność za pobyt w pełnej wysokości, a pozostałych 48 finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 3 559 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach są w przedziale wiekowym od 23 do 87 lat. Obecnie w Domu przebywa 39 kobiet i 81 mężczyzn. Mieszkańcy, poza niepełnosprawnością intelektualną, posiadają wiele chorób współistniejących. Z ogólnej liczby mieszkańców 30 osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, 47 osób wymaga częściowej pomocy i 43 wymaga całkowitej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności. Pięciu mieszkańców jest leżących, 11 porusza się na wózkach inwalidzkich i 7 przy pomocy balkoników. Ubezwłasnowolnionych całkowicie jest 64 mieszkańców, 56 ma pełnię praw, w tym 11 osób ma ustanowionych kuratorów.  Ustanowienie opiekunów i kuratorów pozwala na prowadzenie spraw tych mieszkańców, którzy nie są w stanie kierować swoim postępowaniem. 95 mieszkańców jest upośledzonych umysłowo, a 25 chorych psychicznie.

Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom godnego życia
i kompleksowej opieki, podnoszenie sprawności i samodzielności, a także stworzenie jak najlepszych warunków bytowych i domowej atmosfery. Dom świadczy mieszkańcom zakres usług  bytowych, opiekuńczych i wspomagających zgodny ze standardami określonymi
w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach mają zapewnione bardzo dobre warunki bytowe, całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację leczniczą. Mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, kulturalno-oświatowych, sportowych i rekreacyjnych.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, które opracowywane są oddzielnie dla każdego mieszkańca. W trakcie pobytu mieszkańca w Domu, plany co pół roku są weryfikowane w celu podsumowania dotychczasowej pracy z mieszkańcem, dokonania oceny stopnia realizacji założonych celów oraz wyznaczenia nowych. Każdy z mieszkańców ma przydzielonego pracownika pierwszego kontaktu, który utrzymuje bezpośredni kontakt z mieszkańcem, reaguje na jego bieżące potrzeby i wspiera w trudnych sytuacjach.

Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawują pracownicy Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, w którym zatrudnione są 53 osoby na 52 etatach. Z tej liczby zatrudnionych,
7 osób przebywa na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich. Osoby te nie wliczają się do wskaźnika zatrudnienia. Z tego powodu, na dzień dzisiejszy Dom nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia, pomimo uwzględnienia wolontariuszy i stażystów, których ilość wliczana do wskaźnika nie może przekroczyć 10 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w ZTO. Na zastępstwo udało się zatrudnić tylko jedną osobę. Od pewnego czasu są bardzo duże trudności z pozyskaniem chętnych do pracy na stanowiska pielęgniarek, opiekunów i pokojowych. Szczególny charakter pracy, wymagający odpowiedzialności i odporności psychofizycznej są istotnym powodem braku chętnych do pracy bezpośrednio z mieszkańcami.

Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Pan Józef Malinowski. Opiekę pielęgniarską nad mieszkańcami natomiast tylko
1 pielęgniarka i kierownik działu, który posiada wykształcenie pielęgniarskie. W dalszym ciągu brak jest osób chętnych do pracy na stanowisku pielęgniarki. Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają częstych wizyt u lekarzy specjalistów. Ze świadczeń lekarzy specjalistów mieszkańcy korzystają w różnych poradniach. Dom organizuje mieszkańcom wizyty
w poradniach specjalistycznych, zapewnia transport do poradni i do szpitala. Do końca września br. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach skorzystali z pomocy lekarzy specjalistów w 18 poradniach specjalistycznych. Z powodu panującej pandemii część wizyt
w poradniach specjalistycznych została odwołana lub przełożona. W 2020 roku miało miejsce 13 hospitalizacji, w tym 5 w szpitalu psychiatrycznym.

Systematycznie prowadzona jest rehabilitacja lecznicza i społeczna. W ramach rehabilitacji leczniczej prowadzone są indywidualne programy usprawnienia dla 108 mieszkańców. Podopieczni korzystają z kinezyterapii, fizykoterapii oraz wszystkich możliwych form aktywności ruchowej, takich jak: ćwiczenia na siłowni, tenis stołowy, gry, spacery i zabawy ruchowe. Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości mieszkańców. Dom posiada dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń, co umożliwia wdrażanie nowych form aktywności i usprawnienia mieszkańców. W ramach rehabilitacji społecznej prowadzone są treningi terapeutyczne mające na celu zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym .

Na jakość życia mieszkańców istotny wpływ mają zajęcia terapeutyczne, dlatego też
w Domu prowadzone są różne formy terapii zajęciowej, dostosowane do możliwości, predyspozycji i zainteresowań mieszkańców. Udział w terapii jest dobrowolny, lecz personel Domu organizuje mieszkańcom czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach rękodzieła, plastycznych, kulinarnych, przyrodniczych, muzyczno-teatralnych i biblioterapii z elementami dydaktyki. W ramach terapii przez pracę niektórzy mieszkańcy pomagają w pielęgnacji ogrodu kwiatowego oraz opiekują się zwierzętami i pszczołami. Mieszkańcom organizowane są również zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym i różne formy działalności kulturalno – oświatowej. W bieżącym roku z uwagi na zagrożenie koronawirusem mieszkańcom ograniczono wycieczki i inne wyjazdy rekreacyjne. W zamian za to zorganizowano więcej wycieczek rowerowych i wyjazdów na jagody i na grzyby, spotkań przy grillu oraz zajęć i zabaw na terenie obiektu.  Latem mieszkańcy wyjeżdżali nad rzekę, korzystali z kajaków, roweru wodnego i materaców wodnych.

Oprócz działalności opiekuńczej i wspomagającej, równolegle prowadzone są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Dom zapewnia mieszkańcom wszystkie usługi bytowe na wysokim poziomie: bardzo dobre warunki mieszkaniowe, odpowiednio kaloryczne i urozmaicone wyżywienie, wymagany asortyment odzieży, czystość i porządek w obiekcie, a ponadto estetyczne i ładnie zagospodarowane otoczenie Domu. Dom dysponuje dobrze wyposażoną kuchnią i pralnią, co ma wpływ na wysoki poziom świadczonych usług w tym zakresie. Zgodnie z wymogami, mieszkańcom przygotowywane są dwa zestawy posiłków do wyboru, a średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,02 zł.

Bieżąca eksploatacja budynku wymusza konieczność przeprowadzania dalszych remontów i modernizacji. W roku bieżącym kontynuowano prace remontowe wewnątrz budynku. Odnowiono 11 pokoi mieszkalnych i zmodernizowano 3 łazienki ogólnodostępne dla mieszkańców. Wykonano remont holu głównego poprzez wykonanie ogrzewania podłogowego, modernizację instalacji elektrycznej oraz sieci LAN z wymianą rozdzielni elektrycznej, montaż balustrady na antresoli ze stali nierdzewnej oraz wyrównanie
i wygładzenie ścian. Wykonano remont całego zaplecza kuchennego. Ułożono glazurę
i terakotę, wymieniono instalacje sanitarne, wstawiono nowe drzwi i pomalowano wszystkie pomieszczenia magazynowe, obieralnię, szatnię, korytarze, pomieszczenia szefa kuchni
i socjalne. Przy wejściu do kaplicy ułożono nowe nawierzchnie na schodach i podjazdach dla osób  niepełnosprawnych. Położono tynk strukturalny na elewacji budynku A oraz wymieniono rynny. Przebudowano wejście do piwnicy w budynku A oraz wykonano ok. 30 mb murku ozdobnego przy budynku. Wyremontowano łazienki i wymieniono oświetlenie  w czterech domkach wypoczynkowych oraz ułożono we własnym zakresie 600 m2  kostki brukowej przy domkach.

Dom pokrywa opłatę ryczałtową za leki i ponosi częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, a mieszkańcom nieposiadającym środków finansowych finansuje zakup leków. Dom zobowiązany jest zapewnić mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych odzież oraz rzeczy codziennego użytku. W bieżącym roku zakupiono odzież i obuwie za kwotę około 10 000  zł oraz kołdry, poduszki i bieliznę pościelową za około 8 000 zł. Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz systematyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń i urządzeń. Dobra organizacja pracy i zakup atestowanych środków czystości pozwalają na utrzymanie czystości i porządku w całym obiekcie.

Największe wydatki w działalności Domu poza wynagrodzeniami pracowników to zakup żywności – 440 tys. zł, energii elektrycznej – 220 tys. zł, materiałów do napraw, remontów i  wyposażenia  –  400 tys.  zł, środków czystości – 54 tys. zł, leków 37 tys. zł, a także bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne.

W roku bieżącym Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach złożył 3 wnioski o udzielenie grantów na wsparcie funkcjonowania Domu. W ramach Projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług Społecznych 2014-2020 przyznano grant w wysokości 300 600 zł, z przeznaczeniem na:

– dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS z wyłączeniem kadry kierowniczej,    księgowej i medycznej  w wysokości 256 650 zł,

– koszty związane z zapewnieniem miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS w wysokości 43 950 zł.

Drugi wniosek złożono w ramach projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przyznano grant w wysokości 117 473,24 zł z przeznaczeniem na:

– doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej do walki z epidemią
w wysokości 20 000 zł,

– doposażenie się w środki ochrony osobistej służące osobom objętym opieką tych instytucji
w wysokości 9 868,98 zł,

– zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek w wysokości 5 400 zł,

– zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w wysokości 82 204,26 zł (zatrudnienie 4 pracowników: 3 opiekunów i 1 pokojowa).

Trzeci wniosek dotyczył przyznania grantu pod nazwą „ Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyznano kwotę 16 003,34 zł, w tym:

– 14 614,12 zł – na dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ograniczyły swoje   zatrudnienie do jednego miejsca pracy,

– 1 389,22  zł – na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

W ramach trzech grantów Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach pozyskał środki  finansowe w łącznej wysokości 434 076 zł. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej,
z wyłączeniem dyrektora i 2 pracowników księgowości,  otrzymali jednorazowe dodatki do wynagrodzeń, które łącznie z kosztami pracodawcy wyniosły brutto:

– dla pielęgniarek – 7 307,06 zł,

– dla pozostałych pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami – 4 350 zł.

Oprócz środków z Funduszy Europejskich Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach wystąpił do wielu podmiotów o wsparcie finansowe. Pozyskano do budżetu dochody
w wysokości 127 701 zł z tytułu otrzymanych darowizn oraz 25 000 zł z tytułu użyczenia domków. Największą darowiznę otrzymaliśmy z Fundacji AGORA, która przekazała 40 000 zł, z przeznaczeniem na zakup suszarki bębnowej o ładowności 25 kg, aparatu EKG 12 kanałowego oraz artykułów spożywczych i środków czystości. Podlaski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Adamed Pharma, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Wsparcie dla Szpitala, firma  Clovin oraz osoby prywatne przekazali łącznie 4 200 szt. rękawic jednorazowych, 7 660 maseczek, 476 przyłbic, 100 szt. kombinezonów, 110 fartuchów ochronnych, 40 szt. gogli, 586 litrów płynu do dezynfekcji oraz proszek do prania. Zakład Mięsny Łuniewscy przekazał 250 kg mięsa wołowego, a Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita 36 litrów mleka i 60 kg przetworów mlecznych.

W bieżącym roku funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
w niektórych obszarach zostało zmienione z uwagi na wprowadzone działania związane
z przeciwdziałaniem  rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Ograniczono mieszkańcom możliwość kontaktu z osobami z zewnątrz. Wprowadzono zakaz odwiedzin mieszkańców oraz ograniczono wyjazdy mieszkańców na przepustki. Podopieczni mają zapewniony dostęp do telefonu w celu utrzymywania kontaktu z rodzinami. Jednak mieszkańcy pozbawieni odwiedzin, wyjazdów do rodzin, wycieczek czy innych wyjazdów rekreacyjnych stali się bardziej nerwowi i stwarzają więcej problemów. Wszyscy mieszkańcy codziennie mają dokonywany pomiar temperatury ciała. Mieszkańcy spożywają posiłki na stołówce podzieleni na grupy. Zwiększono działania w zakresie dezynfekcji klamek, poręczy i innych przedmiotów. Istnieje obowiązek dezynfekcji dłoni i noszenia maseczek przez osoby wchodzące na teren Domu. Konsultacje lekarskie przeprowadzane są osobiście lub telefonicznie. Wizyty u lekarzy specjalistów organizowane są z zachowaniem wszelkiej ostrożności. Każdy przypadek osoby powracającej z pobytu w szpitalu konsultowany jest ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 15 mieszkańców Domu, którzy byli hospitalizowani w ostatnich miesiącach,  miało pobrany wymaz w kierunku obecności przeciwciał SARS-CoV-2. Wszyscy mieszkańcy mieli wynik ujemny.

Wszystkim pracownikom przed rozpoczęciem pracy wykonuje się pomiar temperatury ciała. Istnieje obowiązek dezynfekcji dłoni i noszenia rękawiczek przez pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami. W maju bieżącego roku wszyscy pracownicy Domu mieli pobrany wymaz w kierunku obecności przeciwciał SARS-CoV-2. Wszyscy uzyskali wynik ujemny. We wrześniu przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku obecności przeciwciał  IgM i IgG SARS-CoV-2, które świadczą o przebytej lub toczącej się infekcji.  Wykonano 120 testów kasetkowych dla pracowników i części mieszkańców Domu. Wszystkie wyniki były ujemne.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zachowuje się wszelkie środki ostrożności i na bieżąco weryfikowane są działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa aby jak najdłużej ochronić mieszkańców Domu przed zakażeniem.

Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem Domu skupiają się na podnoszeniu jakości życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zdrowie
i bezpieczeństwo podopiecznych. Prowadzenie Domu w dzisiejszych czasach wymaga zapewnienia odpowiednich standardów wszystkich usług świadczonych mieszkańcom,
a  wymagania i oczekiwania w tym zakresie stale rosną. Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach koncentruje się na zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszej opieki, bardzo dobrych warunków bytowych, rehabilitacji, terapii oraz organizowaniu podopiecznym różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Wprowadzane są nowe formy terapii i zajęć rekreacyjnych. Atrakcyjnie zagospodarowuje się przyległy teren aby miejsce pobytu było bardziej przyjemne. W dobrych warunkach, w ładnym otoczeniu nie tylko mieszka się lepiej ale i pracuje się przyjemniej.