Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2022 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Powiatu Wysokomazowieckiego. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2022 rok został ustalony w wysokości 4.575 zł. Odpłatność w takiej wysokości dotyczy 78 mieszkańców, a pozostałych 45 finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 3.277 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Dochody Domu Pomocy Społecznej na 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości
5.084.350 zł. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszonej przez mieszkańców i ośrodki pomocy społecznej oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach cieszy się dużym zainteresowaniem, posiada 120 miejsc i wszystkie są wykorzystane. W bieżącym roku zmarło 2 mieszkańców. Zdarzają się sytuacje wymagające pilnego umieszczenia osoby, wówczas w Domu okresowo przebywa więcej pensjonariuszy. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Poza niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańcy posiadają wiele chorób współistniejących. Przeważająca większość mieszkańców, to osoby starsze i schorowane.
Z tego względu działalność Domu koncentruje się na zapewnieniu podopiecznym właściwej opieki, leczenia i rehabilitacji. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, opiekę pielęgniarską, leczenie w poradniach specjalistycznych oraz rehabilitację leczniczą. W bieżącym roku odbyło się 25 hospitalizacji. Mieszkańcy skorzystali z 262 konsultacji w 23 różnych poradniach specjalistycznych (zdrowia psychicznego,  chirurgiczna, stomatologiczna, urazowo-ortopedyczna, pulmonologiczna, diabetologiczna, okulistyczna, dermatologiczna, urologiczna, chirurgii stomatologicznej, ginekologiczna, neurologiczna, laryngologiczna, psychologiczna, kardiologiczna, chirurgii naczyń, neurochirurgiczna,  endokrynologiczna, alergologiczna, chirurgii szczękowo-twarzowej,  leczenia ran przewlekłych, anestezjologiczna, rehabilitacji). Mieszkańcom zapewniono niezbędną diagnostykę laboratoryjną oraz w pracowniach: RTG, USG, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Do wszystkich poradni specjalistycznych i na badania mieszkańcy dowożeni byli pojazdami Domu.  Do stanów zagrożenia zdrowia lub życia 19 razy wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego i 12 razy Nocną i Świąteczną Opiekę Lekarską. Mieszkańcy mają zapewniony niezbędny sprzęt ortopedyczny i różnorodny sprzęt do rehabilitacji leczniczej.  W bieżącym roku zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie
z PFRON zakupu elektrycznych wózków inwalidzkich dla dwóch mieszkanek naszego Domu.

Systematycznie prowadzone są działania mające na celu podnoszenie sprawności fizycznej oraz poprawę aktywności i samodzielności mieszkańców. Nasi podopieczni korzystali z rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Krzyżewie oraz z rehabilitacji prowadzonej przez fizjoterapeutę w naszej pracowni rehabilitacji. Mieszkańcy korzystają
z różnych dostępnych form aktywności ruchowej. Mają do dyspozycji dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń, a w sezonie letnim duży zewnętrzny basen kąpielowy, co umożliwia wdrażanie nowych form aktywności i usprawnienia mieszkańców. Ładnie zagospodarowane otoczenie Domu stwarza dobre warunki do spacerów i ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Od 2016 r. przy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach działa Stowarzyszenie „Dar Serca”, które prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej, działalności integracyjnej oraz wspierania rozwoju placówki i podnoszenia jakości życia Mieszkańców. Stowarzyszenie pozyskało środki
i zorganizowało turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych naszego Domu. Dzięki Stowarzyszeniu, sześciu mieszkańców naszego Domu uczestniczyło w 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym w Bukowinie Tatrzańskiej. Obecnie przygotowywany jest wniosek na kolejny turnus rehabilitacyjny.

Mieszkańcom nieposiadającym środków finansowych Dom finansuje zakup leków,
a także pokrywa opłatę ryczałtową za leki i ponosi częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. W bieżącym roku na ten cel przeznaczono kwotę 43 tys. zł.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia potrzeby opiekuńcze, wspomagające i bytowe, mając na uwadze stałe podnoszenie jakości życia swoich podopiecznych. Personel organizuje czas wolny aby uatrakcyjnić pobyt w placówce. Prowadzone są różnorodne formy zajęć aby podopieczni mieli możliwość udziału w takich zajęciach, które ich interesują i na które pozwala stan zdrowia. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia na świeżym powietrzu i opieka nad zwierzętami. Oprócz papug, królików, ryb w stawie, dwóch psów i kilku kotów, są jeszcze trzy kucyki. Opiekę nad zwierzętami sprawują mieszkańcy pod nadzorem pracowników. Jednak najbardziej  mieszkańców cieszą organizowane im imprezy i wszelkiego rodzaju wyjazdy. Najwięcej radości sprawiają podopiecznym organizowane na podwórku zabawy, każdorazowo zakończone grillowaniem pod wiatą i smacznym poczęstunkiem. Dlatego w sezonie letnim bardzo często przygotowywane są mieszkańcom poczęstunki na podwórku: dania z grilla, ciasto, owoce, wata cukrowa, popcorn i inne smakołyki.

Mieszkańcy, których stan zdrowia na to pozwala, uczestniczą w organizowanych wycieczkach i wyjazdach na różne imprezy. W roku bieżącym mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach byli na wycieczkach w Kudowie-Zdrój, Busko-Zdrój, Krynicy Morskiej i Świeradów-Zdrój. Ponadto byli w Domu Gościnnym w Dzięciołówce, w kinie Helios w Białymstoku, w Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim, na Turnieju Sportowym w Łomży oraz na imprezach organizowanych na terenie Ciechanowca. Uczestniczyli
w Powiatowym Konkursie „Kwiaty”. Praca plastyczna naszego Mieszkańca zdobyła III miejsce w kategorii Placówki Rewalidacyjno-Wychowawcze. W wycieczkach i wyjazdach wzięło udział 50 mieszkańców.

Poza działalnością opiekuńczą i wspomagającą, równie ważne są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Wszystkie usługi bytowe zapewnione są na wysokim poziomie. Mieszkańcy mają bardzo dobre warunki mieszkaniowe, odpowiednio kaloryczne
i urozmaicone wyżywienie, wymagany asortyment odzieży, czystość i porządek w obiekcie,
a ponadto estetyczne i ładnie zagospodarowane otoczenie Domu.

Uwzględniając wzrost cen artykułów spożywczych oraz konieczność zapewnienia odpowiedniego wyżywienia, w bieżącym roku na zakup żywności przeznaczono kwotę
540 tys. zł.  Na dzień dzisiejszy średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 12,03 zł.

Dom zobowiązany jest zapewnić mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych odzież oraz rzeczy codziennego użytku. W bieżącym roku zakupiono odzież i obuwie za kwotę 12.500 zł oraz pościel i ręczniki za kwotę 5.100 zł. Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz systematyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń
i urządzeń, zwłaszcza w okresie zagrożenia rozprzestrzenianiem się  wirusa  Covid-19.
W bieżącym roku na środki czystości wydatkowano kwotę 70 tys. zł.

Bieżąca eksploatacja budynku wymusza konieczność przeprowadzania dalszych remontów i modernizacji. Mając na uwadze standardy świadczonych usług i sprawne zaplecze techniczne, kontynuowano prace modernizacyjne. W bieżącym roku wykonano następujące prace remontowe i konserwacyjne:

– wyremontowano 17 pokoi mieszkalnych (gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian oraz wymiana okładzin podłogowych) i zakupiono niezbędne wyposażenie (łóżka, szafy, komody, stoły, stoliki nocne, krzesła),

– wyremontowano 3 łazienki mieszkańców,

– odnowiono dwa pokoje administracyjne,

– przeprowadzono modernizację systemu anten z przystosowaniem instalacji telewizyjnej w budynku do odbioru sygnału cyfrowego,

– przeprowadzono modernizację amfiteatru, wykonano nowe zadaszenie i oświetlenie,

– przeprowadzono remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych (obudowano bloczkami betonowymi, ułożono płytki na podjeździe i zamontowano nowe oświetlenie),

– wykonano pomieszczenie dla kucyków i szopę na siano,

– zakupiono nową hafciarkę do znakowania i podpisywania ubrań mieszkańców,

– wymieniono filtry w centralach wentylacyjnych,

– wykonano instalację do podłączenia światłowodu, co umożliwi udostępnianie Internetu dla mieszkańców (oddzielna sieć Wi-Fi),

– zakupiono 736 m2  kostki brukowej i 600 mb obrzeża,

– wymieniono okna w 4 domkach wypoczynkowych,

– zlecono wykonanie audytu oczyszczalni ścieków i operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Nurzec.

Z uwagi na duże potrzeby transportowe związane z przewozami mieszkańców  podjęto działania w celu zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Uzyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 120 tys. zł. Z uwagi, że w ogłoszonym zamówieniu publicznym nie złożono żadnej oferty, zostanie ogłoszony kolejny przetarg z terminem dostawy pojazdu w przyszłym roku.

Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawują pracownicy Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, w którym zatrudnionych jest  56 osób na 55 etatach.  Z tej liczby zatrudnionych 6 osób przebywa na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich. Osoby te nie wliczają się do wskaźnika zatrudnienia. Dom nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia, ponieważ od pewnego czasu są bardzo duże trudności z pozyskaniem chętnych do pracy bezpośrednio z mieszkańcami, czyli na stanowiska pielęgniarek, opiekunów i pokojowych. Ogólna liczna zatrudnionych pracowników to 74 osoby.

W Domu systematycznie prowadzone są działania w zakresie profilaktyki przeciwcovidowej, zachowuje się wszelkie środki ostrożności aby zminimalizować ryzyko zakażenia mieszkańców. W bieżącym roku Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach pozyskał 93.530 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Ze środków tych zakupiono środki ochrony osobistej, płyny i żele do dezynfekcji oraz wypłacono dodatki dla pracowników.

W bieżącym roku Stowarzyszenie Dar Serca realizowało projekt „Zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie – osoby niepełnosprawne w obliczu pandemii Covid – 19”, który współfinansowany jest ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach którego pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przekazali teoretyczne
i praktyczne informacje oraz pomoc rzeczową starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom Schronisk „Barbare” w Tbilisi w Gruzji.

W bieżącym roku Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach kontrolowany był przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem. Kontrole dotyczyły: przestrzegania standardu świadczonych usług, przestrzegania praw mieszkańców, zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami,  czystości i stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami, poboru prób wody i kontroli z zakresu higieny żywności i żywienia. Kontrolujący pozytywnie ocenili funkcjonowanie placówki w kontrolowanym zakresie.

Największe wydatki w działalności Domu poza wynagrodzeniami pracowników to zakup żywności – 540 tys. zł, energii elektrycznej – 260 tys. zł, zakup materiałów do remontów i napraw, wyposażenia, środków czystości, paliwa – 800 tys. zł,  usługi remontowe – około 50 tys. zł. Koszty imprez i uroczystości dla mieszkańców Domu, konserwacja i przeglądy techniczne budynku, konserwacja sygnału ppoż., aktualizacja programów komputerowych
i usługi informatyczne, wywóz nieczystości i utylizacja odpadów, usługi bankowe, pocztowe
i  kominiarskie – około 130 tys. zł.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Domu wymaga stałej, systematycznej pracy i zaangażowania wielu pracowników, ale również codziennego nadzoru i dbałości o wszystkie obszary działalności Domu. Poziom, na jakim obecnie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest efektem wieloletniej pracy, ukierunkowanej na podnoszenie jakości życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych. Dokładamy wszelkich starań aby utrzymać wysoki poziom usług opiekuńczych, wspomagających i bytowych, a w miarę możliwości podnosić ich standard. Wszelkie działania podejmowane są z myślą o zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszej opieki, bardzo dobrych warunków bytowych, rehabilitacji, terapii oraz organizowaniu podopiecznym różnorodnych form spędzania wolnego czasu.