Podstawy prawne

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach działa na podstawie:

  1. Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.9423.10.2017.AM z dnia 25 stycznia 2018 roku.
  2. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, nadanego Uchwałą Nr XXVI/230/06 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 199, poz. 1937).
  3. Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przyjętego Uchwałą Nr 108/366/2014 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 4 marca 2014 roku.
  4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508.) z późniejszymi zmianami.
  5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734).