Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2019 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Powiatu Wysokomazowieckiego. Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, czyli zapewnienie mieszkańcom godnego życia i kompleksowej opieki, podnoszenie sprawności i samodzielności, a także stwarzanie jak najlepszych warunków bytowych i domowej atmosfery. Dom świadczy mieszkańcom zakres usług zgodny ze standardami określonymi w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach mają zapewnione bardzo dobre warunki bytowe, całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację leczniczą. Mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, kulturalno-oświatowym, sportowych i rekreacyjnych.
Dom Pomocy Społecznej posiada 120 miejsc i wszystkie są wykorzystane. W roku bieżącym zmarło 7 mieszkańców. W kolejce na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oczekują 4 osoby. W 2019 roku koszt utrzymania mieszkańca został ustalony w wysokości 3.590,83 zł. Odpłatność w takiej wysokości dotyczy 69 mieszkańców, w tym 2 mieszkańców ponosi odpłatność za pobyt w pełnej wysokości, a pozostałych 51 finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 2.533 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach są w przedziale wiekowym od 22 do 86 lat. Obecnie w Domu przebywa 40 kobiet i 80 mężczyzn. Mieszkańcy poza niepełnosprawnością intelektualną, posiadają wiele chorób współistniejących. Tylko kilka osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, pozostali mieszkańcy wymagają częściowej lub całkowitej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności. Pięciu mieszkańców jest leżących, 10 porusza się na wózkach inwalidzkich i 7 przy pomocy balkoników.
W 2019 roku w dalszym ciągu kontynuowano działania w zakresie utrzymania
i podnoszenia standardów funkcjonowania Domu, przede wszystkim tych ukierunkowanych bezpośrednio na mieszkańców, ale również tych dotyczących poprawy warunków bytowych i podniesienia atrakcyjności pobytu w placówce.
Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Pan Józef Malinowski. Do kwietnia br. mieszkańcy Domu objęci byli stacjonarną opieką psychiatryczną przez lekarza psychiatrę. Gdy lekarz psychiatra zrezygnował z przyjazdów do Domu Pomocy Społecznej, od maja br. mieszkańcy Domu są dowożeni pojazdami służbowymi do Poradni Zdrowia Psychicznego w Wysokiem Mazowieckiem. Opiekę pielęgniarską nad mieszkańcami sprawują tylko 2 pielęgniarki i kierownik działu, który posiada wykształcenie pielęgniarskie. Dwie pielęgniarki zrezygnowały z pracy i brak jest osób chętnych do pracy na tym stanowisku. W zaistniałej sytuacji część obowiązków wykonywanych przez pielęgniarki, m. in. w zakresie podawania leków, wykonują obecnie opiekunowie. W roku bieżącym wykonano mieszkańcom Domu 335 iniekcji domięśniowych oraz 105 kroplowych wlewów dożylnych, zleconych przez lekarza.
Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają częstych wizyt u lekarzy specjalistów. Ze świadczeń lekarzy specjalistów mieszkańcy korzystają w różnych poradniach. Dom organizuje mieszkańcom wizyty w poradniach specjalistycznych, zapewnia transport do poradni i do szpitala. Do końca września br. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach skorzystali z pomocy lekarzy specjalistów w 16 poradniach specjalistycznych, gdzie odbyli łącznie 205 konsultacji lekarskich.
W 2019 roku miały miejsce 33 hospitalizacje, w tym 5 w szpitalu psychiatrycznym. Jeden raz zastosowano kaftan bezpieczeństwa jako formę przymusu bezpośredniego. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe za leki i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny,
a mieszkańcom nieposiadającym środków finansowych finansuje zakup leków. Na leki mieszkańców w bieżącym roku będzie wydatkowana kwota około 30 tys. zł.
Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem Domu mają na celu stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, które opracowywane są oddzielnie dla każdego mieszkańca. Zespól pracowników dokonuje oceny stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, a także określa działania dotyczące rozwoju i zmierzające do adaptacji, aktywizacji i zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkańca.
W trakcie pobytu mieszkańca w Domu, plany co pół roku są weryfikowane w celu podsumowania dotychczasowej pracy z mieszkańcem, dokonania oceny stopnia realizacji założonych celów oraz wyznaczenia nowych. Każdy z mieszkańców ma przydzielonego pracownika pierwszego kontaktu, natomiast każdy z pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, jako pracownik pierwszego kontaktu, oprócz swoich codziennych obowiązków ma określone obowiązki wobec przydzielonych mu mieszkańców, a ponadto prowadzi również dokumentację do IPWM.
Systematycznie prowadzona jest rehabilitacja społeczna i lecznicza. Zajęcia rehabilitacji społecznej mają na celu zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym i polegają na prowadzeniu treningów terapeutycznych. Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają prowadzenia systematycznej rehabilitacji leczniczej.
W ramach rehabilitacji leczniczej prowadzone są indywidualne programy usprawnienia dla 108 mieszkańców. Podopieczni korzystają z kinezyterapii, fizykoterapii oraz różnych form aktywności ruchowej, takich jak: ćwiczenia na siłowni, tenis stołowy, gry, spacery
i zabawy ruchowe. Z uwagi na profil Domu, największe efekty rehabilitacyjne uzyskuje się stosując program zajęć przygotowany w oparciu o indywidualne potrzeby i predyspozycje mieszkańców. Dom posiada dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń. Stale podejmowane są działania mające na celu poprawę aktywności oraz sprawności fizycznej mieszkańców. W bieżącym roku zakupiono wioślarz magnetyczny, platformę do ćwiczeń oraz materace gimnastyczne. W bieżącym roku Mieszkanka Domu zajęła I miejsce w grze w tenisa stołowego w Integracyjnym Turnieju Sportowym w Łomży.
Na jakość życia mieszkańców istotny wpływ mają zajęcia terapeutyczne, dlatego też w Domu prowadzone są różne formy terapii zajęciowej, dostosowane do możliwości, predyspozycji i zainteresowań mieszkańców. Udział w terapii jest dobrowolny, lecz personel Domu organizuje mieszkańcom czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach pracowni: rękodzieła artystycznego, informatyczno – poligraficznej, umiejętności życia codziennego oraz botaniczno – ogrodniczo – zoologicznej. W okresie letnim mieszkańcy pomagają w pielęgnacji ogrodu kwiatowego, w ramach terapii przez pracę. Podopieczni Domu biorą udział w zajęciach kulinarnych, muzykoterapii, biblioterapii oraz muzyczno-teatralnych. Mieszkańcom organizowane są również zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym i różne formy działalności kulturalno – oświatowej. Latem mieszkańcy wyjeżdżają nad rzekę, gdzie korzystają z kajaków, roweru wodnego i materaców wodnych. Mieszkańcom zorganizowano wiele wycieczek przyrodniczych, rowerowych, na targi do Ciechanowca, na grzyby, a także wiele spotkań przy grillu, kalambury oraz szereg zabaw o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Wyjątkową atrakcją dla mieszkańców był przyjazd samochodu z lodami z Broku, kiedy to mieszkańcy mogli nie tylko samodzielnie dokonać zakupów ale również wybrać swoje ulubione smaki. Podopiecznym naszego Domu zorganizowano występ artystów z Teatru Delikates, którzy zaprezentowali bardzo zabawną sztukę pt. „Przygody Wieśka i Cześka” angażując mieszkańców, przez co wszyscy mieszkańcy doskonale się bawili. Ta sfera działalności Domu mieszkańcom podoba się najbardziej, dlatego organizowanych jest tak dużo różnorodnych spotkań, imprez i wyjazdów, pomimo że wymaga to wiele pracy i zaangażowania pracowników. W bieżącym roku mieszkańcom Domu zorganizowano wyjazdy do: Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, kina i kręgielni w Białymstoku, Galerii Handlowych w Białymstoku i Warszawie, Centrum Rehabilitacyjno – Sportowego w Krzyżewie, Teatru Lalek i Papugarni w Białymstoku, Ogrodu Botanicznego w Korycinach, Pałacu Branickich w Białymstoku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim, Rancza na Sówce w Bujence oraz Sanktuarium w Świętej Wodzie. Mieszkańcy uczestniczyli w różnych festynach, imprezach i targach organizowanych na terenie gminy i powiatu, a także w wielu imprezach organizowanych przez inne domy pomocy społecznej z naszego regionu. W tym roku mieszkańcy Domu uczestniczyli w XIII Integracyjnym Turnieju Sportowym „Zdrowo i Wesoło” w Łomży, w XXV Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, w Olimpiadzie Integracyjnej w Tykocinie i Festiwalu Legend w Dzięciołówce. Brali udział w XIII Plenerze Malarskim w Garbarach, w Przeglądzie Piosenki Artystycznej „Pożegnanie Lata” w Ostrołęce, w Pikniku „Na Sportowo i Ludowo w Jałówce”.
W bieżącym roku w naszym Domu odbył się XXII Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczyli mieszkańcy 10 zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Oprócz mieszkańców gościnnie wystąpił zespół Mali Żurawiacy z Bogut.
Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawują pracownicy Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, w którym zatrudnionych jest 55 osób na 53 i ½ etatu. Z tej liczby zatrudnionych, 9 osób przebywa na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, i te osoby nie wliczają się do wskaźnika zatrudnienia. Z tego powodu, na dzień dzisiejszy Dom nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia, pomimo uwzględnienia wolontariuszy i stażystów, których ilość wliczana do wskaźnika nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w ZTO. Na zastępstwo udało się zatrudnić tylko dwie osoby. Od pewnego czasu są bardzo duże trudności z pozyskaniem chętnych do pracy na stanowiska pielęgniarek, opiekunów i pokojowych. Szczególny charakter pracy, wymagający odpowiedzialności i odporności psychofizycznej, a także poziom wynagrodzeń są istotnym powodem braku chętnych do pracy bezpośrednio z mieszkańcami. W bieżącym roku z pracy odeszły dwie pielęgniarki, brakuje też opiekunów. W celu uniknięcia problemów z uzyskaniem wymaganego poziomu zatrudnienia, konieczne jest podwyższenie wynagrodzeń pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
Oprócz działalności opiekuńczej i wspomagającej, równolegle prowadzone są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Dom zapewnia mieszkańcom wszelkie usługi bytowe na wysokim poziomie, począwszy od bardzo dobrych warunków mieszkaniowych, poprzez odpowiednio kaloryczne i urozmaicone wyżywienie, zapewnienie wymaganego asortymentu odzieży, zapewnienie czystości i porządku w obiekcie, aż po estetyczne i ładnie zagospodarowane otoczenie Domu.
Dom dysponuje dobrze wyposażoną kuchnią i pralnią, co ma wpływ na wysoki poziom świadczonych usług w tym zakresie. Mieszkańcom przygotowywane są dwa zestawy posiłków do wyboru. Średnio w miesiącu przygotowuje się ponad 11 tysięcy posiłków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,82 zł.
Dom obowiązany jest zapewnić mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych odzież oraz rzeczy codziennego użytku. W bieżącym roku zakupiono odzież i obuwie za kwotę około 2500 zł oraz kołdry, poduszki i bieliznę pościelową za około 3500 zł.
Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz systematyczna dezynfekcja wszelkich pomieszczeń i urządzeń. W tym celu zakupywane są atestowane środki czystości. Na ten cel w bieżącym roku wydatkowano 41 tys. zł. Kwota ta pozwala na utrzymanie w czystości 120 mieszkańców oraz utrzymanie czystości w obiekcie o powierzchni prawie 4.100 m2. W celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych zakupiono parownicę oraz zamontowano moskitiery.
Podobnie jak w latach poprzednich systematycznie inwestowano również w poprawę warunków bytowych, w tym również zaplecza technicznego. Kontynuowano prace remontowe wewnątrz budynku. Na bieżąco wykonywano naprawy i wymianę sprzętu oraz wyposażenia zużytego lub zniszczonego przez mieszkańców. W bieżącym roku wyremontowano 14 pokoi mieszkańców. Zakupiono 41 łóżek na kwotę około 25 tys. zł, 20 materaców za kwotę 5 300 zł oraz 5 stołów składanych za 2.024,58 zł i 20 krzeseł za 1 600 zł. Wyremontowano pomieszczenie, w którym zamontowano nowy agregat prądotwórczy o mocy 80 kVA, zakupiony za kwotę 58 794 zł. Zmodernizowano samoczynne załączanie rezerw w budynku administracyjnym i na kuchni, przystosowane do współpracy z nowym agregatem prądotwórczym za kwotę 4 000 zł. W trzech szatniach dla pracowników ułożono terakotę na powierzchni 35 m2. Wykonano zadaszenie nad tarasem oddziału IV. W pomieszczeniach gospodarczych położono 40 m2 nowej wykładziny. Wymieniono około 30 mb kanalizacji z rur PCV, odejścia z kuchni i leżaki poziome. Zamontowano nową rozdzielnię oświetlenia zewnętrznego. Odnowiono 4 pomieszczenia, w których garażowane są samochody służbowe. Zamontowano kompresor mocy biernej przy pompach ciepła w celu zmniejszenia opłat za pobraną moc bierną o wartości 6400 zł. W budynku A zainstalowano podgrzewacz wody ciepłej o mocy 24 kW, ułożono 25 m2 terakoty na schodach i na podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz płytki elewacyjne przy drzwiach głównych do tego budynku.
W bieżącym roku wyremontowano śmietnik po pożarze, wykonano nową więźbę dachową, którą pokryto blachą trapezową, skuto tynki i ponownie otynkowano ściany oraz ułożono posadzkę z kostki betonowej. Zakupiono 6 nowych koszy o pojemności 1000 l na odpady komunalne.
W zakresie poprawy estetyki terenu wokół budynku Domu Pomocy Społecznej ułożono chodniki z kostki brukowej na podsypce cementowej o powierzchni 106 m2. Wykonano murki ozdobne przy bramie wjazdowej o długości 107 mb i zamontowano na nich oświetlenie. Uzupełniono i miejscami przełożono kostkę przy wjeździe głównym oraz na parkingu, łącznie około 65 m2. Ułożono nową kostkę z obrzeżami w amfiteatrze w ilości 87 m2. Przełożono kostkę na chodnikach o powierzchni 285 m2. Zakupiono nogi żeliwne, z których wykonano 15 ławek parkowych. Naprawiono i podwyższono podmurówki pod ogrodzenie zewnętrzne od strony działki nr 134 na długości około 87 mb z ponownym mocowaniem paneli oraz przedłużeniem słupków ogrodzeniowych. Wszystkie te prace zostały wykonane we własnym zakresie, przez pracowników Domu.
Ukończono zagospodarowanie terenu, na którym urządzono ogród kwiatowy. Ułożono chodniki, zamontowano fontannę i oświetlenie, ustawiono 3 altany z ławeczkami, zasadzono róże i inne rośliny wieloletnie oraz założono trawnik. Powstało piękne miejsce do wypoczynku naszych podopiecznych. Znaczna część mieszkańców Domu chętnie spędza czas w ogrodzie, a niektórzy aktywnie uczestniczą w pielęgnacji i utrzymaniu zieleni, łącząc przyjemnie z pożytecznym. Ogród kwiatowy stał się miejscem, które swoim urokiem przyciąga nie tylko mieszkańców Domu. Cieszy się dużym zainteresowaniem wielu osób nie tylko związanych z Domem Pomocy Społecznej w Kozarzach. To nowe miejsce rekreacyjne zostało urządzone w ramach własnych sił i środków.
W 2019 roku zakupiono fabrycznie nowy, 9 osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażony w najazdy, za kwotę 168 911 zł. oraz kserokopiarkę Konica Minolta za kwotę 4.797 zł.
W kwietniu br. dokonano przeglądu gwarancyjnego inwestycji pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”, a w okresie maj – lipiec br. Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła kontrolę tej inwestycji, lecz żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.
Do chwili obecnej pozyskano do budżetu dochody z tytułu użyczenia domków w wysokości 21 740 zł. oraz z tytułu darowizn 8 200 zł.

W celu integracji mieszkańców ze środowiskiem lokalnym oraz promocji Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zorganizowano Dzień Otwarty. Kilkadziesiąt osób skorzystało z możliwości zapoznania się z zasadami funkcjonowania placówki i obejrzenia obiektu wraz z przyległą infrastrukturą, a mieszkańcy wraz z pracownikami przygotowali odwiedzającym poczęstunek i z przyjemnością witali gości.
W październiku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach odbyło się spotkanie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego z mieszkańcami i pracownikami naszej placówki.
Funkcjonowanie Domu w dzisiejszych czasach to nie tylko kwestia zapewnienia podopiecznym mieszkania i wyżywienia. Musi być zapewniony odpowiedni standard wszystkich usług świadczonych mieszkańcom oraz odpowiedni poziom i zakres usług wspomagających. Wymagania w tym zakresie i potrzeby mieszkańców stale rosną. Coraz częściej mieszkańcy i ich rodziny mają swoje wymagania i oczekiwania. Nie da się poprzestać na tym, co zostało już osiągnięte w zakresie standardów funkcjonowania Domu. Dlatego Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach koncentruje się na zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszych warunków bytowych, dobrej opieki, rehabilitacji, terapii oraz organizowaniu podopiecznym różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Wprowadzane są nowe formy terapii i zajęć rekreacyjnych. Również warunki życia mieszkańców ulegają systematycznej poprawie.
W miarę możliwości podejmowane są również działania mające na celu poprawę warunków pracy pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, bowiem zaangażowanie pracowników i jakość świadczonej pracy są istotnym czynnikiem mającym wpływ na poziom usług świadczonych mieszkańcom. Jednak pracownicy są bardziej zainteresowani poprawą warunków w sferze wynagrodzeń.
Zapewnienie właściwego funkcjonowania Domu we wszystkich dziedzinach wymaga nie tylko stałej i systematycznej pracy, dużo kreatywności i zaangażowania, ale przede wszystkim codziennego nadzoru i dbałości o wszystkie obszary działalności Domu. Poziom, na jakim obecnie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach daje powody do satysfakcji i mobilizuje do dalszej, efektywnej pracy.