Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2018 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wysokomazowieckiego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, czyli zapewnienie mieszkańcom godnego życia i kompleksowej opieki, podnoszenie sprawności i samodzielności, a także stwarzanie jak najlepszych warunków bytowych i domowej atmosfery. Dom świadczy mieszkańcom zakres usług zgodny ze standardami określonymi w rozporządzeniu
w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
w Kozarzach mają zapewnione bardzo dobre warunki bytowe, całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację leczniczą. Mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych i działalności kulturalno-oświatowej.

W 2018 roku kontynuowano działania w zakresie utrzymania i podnoszenia standardów funkcjonowania Domu, przede wszystkim tych ukierunkowanych bezpośrednio na mieszkańców, ale również tych dotyczących poprawy warunków bytowych i podniesienia atrakcyjności pobytu w placówce.

Z uwagi na fakt, że stale są osoby oczekujące na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, Dom wystąpił o zezwolenie na zwiększenie liczby miejsc. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności
z przeznaczeniem dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na 120 miejsc, na czas nieokreślony. Placówka cieszy się dużym zainteresowaniem, wszystkie miejsca są wykorzystane i 3 osoby oczekują na przyjęcie. Obecnie w Domu zamieszkuje
120 mieszkańców. W roku bieżącym przybyło dziesięciu mieszkańców i ubyło czterech: 3 osoby zmarły i 1 powróciła do środowiska.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej są w przedziale wiekowym od 21 do 85 lat,
w tym 40 kobiet i 80 mężczyzn. W przeważającej większości są to osoby starsze, które poza niepełnosprawnością intelektualną posiadają wiele chorób współistniejących. Tylko kilka osób samodzielnie wykonuje czynności codzienne, pozostali wymagają częściowej lub całkowitej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności. Dwunastu mieszkańców jest leżących, osiemnastu porusza się na wózkach inwalidzkich.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2018 r. został ustalony
w wysokości 3 397,84 zł. Odpłatność w takiej wysokości dotyczy 66 mieszkańców, pozostałych 54 mieszkańców finansowanych jest na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 2 426 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Dom zapewnia mieszkańcom potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z obowiązującymi standardami. Wszelkie działania związane
z funkcjonowaniem Domu mają na celu stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, które opracowywane są oddzielnie dla każdego mieszkańca. Zespól pracowników dokonuje oceny stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, a także określa działania dotyczące rozwoju i zmierzające do adaptacji, aktywizacji i zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkańca. W trakcie pobytu mieszkańca w Domu, plany co pół roku są weryfikowane w celu podsumowania dotychczasowej pracy z mieszkańcem, dokonania oceny stopnia realizacji założonych celów oraz wyznaczenia nowych. Każdy z mieszkańców ma przydzielonego pracownika pierwszego kontaktu.

Dom zapewnia mieszkańcom godne warunki życia, profesjonalną opiekę
i rehabilitację oraz możliwość udziału w różnych formach terapii i działalności
o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i rekreacyjnym. Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Józef Malinowski – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POZ” w Wysokiem Mazowieckiem i lekarz psychiatra Jacek Dobryniewski – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Idea”
w Wysokiem Mazowieckiem. Wiek i stan zdrowia mieszkańców wymagają częstych wizyt lekarskich, nie tylko u lekarzy przyjmujących pacjentów na terenie Domu ale również u innych lekarzy specjalistów. Ze świadczeń lekarzy specjalistów mieszkańcy korzystają w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w różnych poradniach. Dom organizuje mieszkańcom wizyty u lekarzy specjalistów, zapewnia transport do i ze szpitala, a także finansuje zakup leków. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe za leki
i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. Na leki mieszkańców
w bieżącym roku wydatkuje się kwotę około 16 728,81 tys. zł.

Systematycznie prowadzona jest rehabilitacja społeczna i lecznicza. Prowadzone są treningi terapeutyczne, kinezyterapia, fizykoterapia i różne formy aktywności ruchowej. Z uwagi na profil Domu, największe efekty rehabilitacyjne uzyskuje się stosując program zajęć przygotowany w oparciu o indywidualne potrzeby
i predyspozycje mieszkańców. Dom posiada dobrze wyposażoną pracownię rehabilitacji oraz salę do ćwiczeń. Stale podejmowane są działania mające na celu poprawę aktywności oraz sprawności fizycznej mieszkańców. Oprócz bezpośredniej pracy
z mieszkańcami konieczne jest prowadzenie obszernej dokumentacji. Ponadto
w związku z wprowadzeniem RODO doszły dodatkowe obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych mieszkańców i pracowników.

W Domu prowadzone są różne formy terapii, które mają na celu podnoszenie sprawności i samodzielności mieszkańców. Zajęcia terapeutyczne są dobrowolne, uwzględniają możliwości, predyspozycje i zainteresowania mieszkańców. Personel Domu organizuje czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach rękodzieła, plastycznych, kulinarnych, przyrodniczych, muzykoterapii i biblioterapii z elementami dydaktyki.

W bieżącym roku przeprowadzono generalny remont budynku A, który wcześniej użytkowany był przez Stowarzyszenie Natura. Budynek został zaadaptowany na pracownie terapii zajęciowej dla mieszkańców. Ze środków własnych został przeprowadzony generalny remont wewnątrz budynku oraz zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie. Zakupiono i zamontowano nowe drzwi wejściowe, nad którymi zainstalowano kurtynę powietrzną, wymieniono 8 szt. drzwi wewnętrznych i 2 okna
w holu głównym, odmalowano wszystkie pomieszczenia, starą wykładzinę wymieniono na terakotę i panele. Zakupiono nowe meble, telewizor, pralkę, markizę, wyposażenie siłowni oraz pracowni terapeutycznych. W wyremontowanym budynku zostały stworzone nowe pracownie terapeutyczne: rękodzieła artystycznego, rozwijania umiejętności, informatyczno – poligraficzna, umiejętności życia codziennego, botaniczno – ogrodniczo – zoologiczna oraz siłownia. Większa oferta zajęć terapeutycznych skierowana do mieszkańców Domu wpłynie pozytywnie na ich jakość życia. Aby uprzyjemnić pobyt w placówce personel Domu organizuje czas wolny proponując różnorodne formy zajęć. Mieszkańcom organizowane są różne zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym, a także działalność kulturalno – oświatowa. W celu urozmaicenia form spędzania wolnego czasu zakupiono dwa kajaki. W tym roku mieszkańcy Domu wyjątkowo dużo czasu spędzili nad rzeką, pływając na materacach, kajakach i na rowerze wodnym. W tym roku mieszkańcy uczestniczyli w Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Białymstoku, w „Spotkaniach z Satyrą” w Czerewkach,
w Olimpiadzie Integracyjnej w Tykocinie, w Party Ogrodowe w Mocieszach, w Plenerze Malarskim w Garbarach, w „Kalamburach” w Jałówce, w Turnieju Sportowo – Rekreacyjnym w Białymstoku, w Przeglądzie Twórczości Domów Pomocy Społecznej
w Ostrołęce. Podopiecznym organizowano wiele spotkań przy grillu, kalambury oraz szereg zabaw o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Ta sfera działalności Domu, mieszkańcom podoba się najbardziej, dlatego organizowanych jest tak dużo różnorodnych spotkań, imprez i wyjazdów. Na potrzeby mieszkańców zakupiono maszynę do popcornu.

Oprócz działalności opiekuńczej i wspomagającej, równolegle prowadzone są działania zapewniające odpowiedni poziom warunków bytowych. Dom zapewnia mieszkańcom wszelkie usługi bytowe na wysokim poziomie, począwszy od bardzo dobrych warunków mieszkaniowych, poprzez odpowiednio kaloryczne i urozmaicone wyżywienie, zapewnienie wymaganego asortymentu odzieży, zapewnienie czystości
i porządku w obiekcie, aż po estetyczne i ładnie zagospodarowanie otoczenie Domu.

Placówka dysponuje doskonale wyposażoną kuchnią oraz pralnią. Codziennie mieszkańcom przygotowywane są dwa zestawy posiłków. Średnio w miesiącu przygotowuje się ponad 11 tysięcy posiłków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,34 zł. Wzorem lat ubiegłych, Dom pozyskał owoce w ilości 9 174 kg o wartości 18 348 zł. Otrzymane owoce przyczyniły się do obniżenia kosztów wyżywienia mieszkańców.

Istotnym elementem funkcjonowania Domu jest utrzymanie czystości i porządku oraz dezynfekcja wszelkich pomieszczeń i urządzeń. W tym celu zakupywane są atestowane środki czystości. Na ten cel w bieżącym roku wydatkowano już 23 tys. zł.
W celu zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych na właściwym poziomie zakupiono parownicę, trzy odkurzacze oraz pralkę.

Zwiększenie liczby mieszkańców Domu skutkuje zwiększeniem zatrudnienia pracowników sprawujących bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami. Obecnie bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawuje 56 pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, zatrudnionych na 54,25 etatu, czyli o 3 osoby więcej niż w roku poprzednim. Od pewnego czasu są poważne trudności z pozyskaniem chętnych do pracy na stanowiska pielęgniarek, opiekunów i pokojowych. Szczególny charakter pracy, wymagający odpowiedzialności i odporności psychofizycznej, a także poziom wynagrodzeń są istotnym powodem braku chętnych do pracy bezpośrednio
z mieszkańcami. Dlatego w budżecie na 2019 r. konieczne jest zapewnienie środków na wzrost wynagrodzeń pracowników.

W bieżącym roku kontynuowano i zakończono realizację projektu pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”. Zrealizowany projekt jest największą inwestycją
w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w ostatnich latach. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 5 250 942,37 zł, przy czym wkład własny Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem to 1 035 383,08 zł . Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4 096 782,29 zł. W ramach projektu wykonano następujące zadania:

 1. Instalacja pomp ciepła i solarów – w ramach tego zadania wykonano 84 odwierty pionowe o głębokości 100 mb, zamontowano 6 pomp ciepła o łącznej mocy 400 kW, zainstalowano 16 kolektorów słonecznych i 8 zbiorników buforowych oraz wykonano pełną automatykę z wizualizacją pracy systemu;
 2. Przyłącze pomp ciepła – wybudowano elektroenergetyczną linię NN oraz zapomiarowe elektroenergetyczne przyłącze kablowe NN, wybudowano rozdzielnie RS oraz sterowniczą linię NN do przycisku przeciwpożarowego;
 3. Termomodernizacja budynku – w ramach tego zadania wymieniono stolarkę okienną
  i drzwiową – 265 okien, 22 drzwi i 4 bramy garażowe, ocieplono 18 cm warstwą styropianu ściany budynku na powierzchni300 m2 wraz z wyprawą silikonową oraz ocieplono 1 392 m2stropu, zamontowano nowe rynny i rury spustowe oraz położono nową elewację na budynku;
 4. Instalacja fotowoltaiczna – zamontowano 152 ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 40 kW, wybudowano nowe obwody elektryczne dla urządzeń fotowoltaicznych
  i rozdzielnicę zabezpieczającą i sterującą ogniwami fotowoltaicznymi, wykonano instalację odgromową, a także urządzenia pomiarowe i połączenia telekomunikacyjne do wizualizacji pracy systemu;
 5. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – w ramach tego zadania zainstalowano 5 central wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonano instalację kanałów wentylacji mechanicznej oraz medium chłodniczego i ciepła technologicznego oraz nowe instalacje wodno-kanalizacyjne;
 6. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – wymieniono 258 szt. grzejników, wymieniono rury centralnego ogrzewania i zawory termostatyczne, zamontowano
  7 pomp cyrkulacyjnych oraz ocieplono pomieszczenia w piwnicach, ułożono ogrzewanie podłogowe i terakotę na powierzchni 400 m2;
 7. Wymiana instalacji kotłów warzelnych oraz chłodni – wymieniono dwa zestawy kotłów parowych do gotowania potraw na kuchni, wykonano dwa pomieszczenia chłodni z wymianą agregatów do przechowywania ziemniaków i warzyw, wykonano izolację ścian chłodni oraz ocieplono posadzki i ułożono terakotę;
 8. Modernizacja oświetlenia – w ramach tego zadania wybudowano nowe obwody elektryczne dla opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu, wymieniono oprawy oświetleniowe w ilości 821 szt., wykonano instalację odgromową oraz zmodernizowano rozdzielnice zabezpieczające oświetlenie.

Inwestycja podzielona była na kilka zadań realizowanych etapami, aby utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu domu były jak najmniejsze. Wszystkie prace przebiegały sprawnie i zostały zakończone w terminie przewidzianym w projekcie. W wyniku zrealizowanego projektu zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną i energię cieplną, w wyniku czego nastąpi oszczędność energii elektrycznej
o 125 megawatogodzin na rok, energii cieplnej o 4813 gigadżuli na rok oraz spadek emisji gazów cieplarnianych o 507 ton rocznie. W aspekcie społecznym projekt podniósł standard infrastruktury publicznej, zwiększając komfort termiczny w obiekcie
i poprawiając estetykę budynku. Inwestycja służyć będzie nie tylko mieszkańcom
i pracownikom Domu Pomocy Społecznej, ale również całej społeczności lokalnej ponieważ zwiększa ona bezpieczeństwo energetyczne całego regionu.

Celem projektu była oszczędność energetyczna, więc pozostałe prace nie wchodziły w zakres inwestycji. Dlatego po wielu pracach instalacyjnych wewnątrz budynku i wymianie stolarki trzeba wiele pomieszczeń odmalować, a przy okazji odnowić. Prace te wykonywane są sukcesywnie we własnym zakresie i jeszcze jakiś czas potrwają. Pomalowano już część pokoi mieszkalnych, pomieszczenia kuchenne, pralnię, korytarze i pomieszczenia w piwnicach: odmalowano kaplicę, położono tynk żywiczny
w świetlicy, odnowiono szatnie oraz siłownię. Wykonano generalny remont dwóch łazienek na parterze obiektu. Ułożono terakotę i zamontowano nowe poręcze na 5 wejściach bocznych do budynku głównego. Zlikwidowano napowietrzną linię telefoniczną. Zagospodarowano również teren przy instalacjach fotowoltaicznych utwardzając go 150 tonami tłucznia.

W trakcie realizacji inwestycji, a zwłaszcza przy wykonywaniu odwiertów duża część terenu była rozkopana. Przy okazji inwestycji w ramach własnych środków
i własnymi zasobami teren został podniesiony. Zakupiono i rozplantowano 200 ton ziemi. Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu po wykonanych odwiertach. Będzie tam druga część ogrodu i miejsce rekreacyjne dla mieszkańców. Znaczna część mieszkańców Domu chętnie spędza czas w ogrodzie, a niektórzy aktywnie uczestniczą
w pielęgnacji ogrodu i utrzymaniu zieleni, łącząc przyjemne z pożytecznym.

Podobnie jak w latach poprzednich systematycznie inwestowano również
w poprawę warunków bytowych. Na potrzeby mieszkańców zakupiono 10 tapczanów,
7 łóżek z materacami, 6 szafek przyłóżkowych oraz zestawy mebli. Na bieżąco wykonywane są naprawy i wymiana sprzętu oraz wyposażenia niszczonego przez mieszkańców.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskano środki na zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, wyposażonego w najazdy. Zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będzie dofinansowany przez PFRON kwotą 80 000 zł. Ogłoszono już dwa przetargi, lecz ze względu na krótki termin dostawy samochodu nie zgłosił się żaden oferent. Z chwilą podpisania aneksu do umowy w zakresie wydłużenia terminu na zakup samochodu, zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe
z terminem dostawy w pierwszym kwartale 2019 r.

Do chwili obecnej pozyskano do budżetu dochody z tytułu użyczenia domków – 16 500 tys. zł i z tytułu darowizn –18 tys. zł.

W bieżącym roku Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach kontrolowany był przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przed wydaniem decyzji o zwiększeniu liczby miejsc, a także przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział Białystok i Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Białymstoku. Żadna z kontroli nie wniosła uwag ani zastrzeżeń, pozytywnie oceniając funkcjonowanie placówki
w kontrolowanym okresie.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Domu we wszystkich dziedzinach, wymaga stałej, systematycznej pracy i zaangażowania, ale również codziennego nadzoru
i dbałości o wszystkie obszary funkcjonowania Domu. Poziom, na jakim obecnie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest efektem rzetelnej pracy
i zaangażowania wielu pracowników Domu, którzy dokładają wszelkich starań, aby utrzymać dotychczasowy poziom świadczonych usług, a w miarę możliwości go podwyższać. Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem Domu podejmowane są
w celu dalszego podnoszenia standardów w zakresie świadczonych usług,
z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.