Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2013 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wysokomazowieckiego. Posiada 114 miejsc, które są wykorzystane. W roku bieżącym ubyło 9 mieszkańców i 9 zostało przyjętych. Nowo przyjmowani mieszkańcy finansowani są na nowych zasadach, co ma wpływ na dochody Domu. Środki finansowe wydatkowane były na zadania, które są wliczane do kosztu utrzymania mieszkańca, dzięki czemu średni koszt utrzymania systematycznie wzrasta. W 2013 r. został ustalony w wysokości 2.564,01 zł. Pomimo tego, jest to jeden z najniższych kosztów utrzymania w województwie.

Dom świadczy mieszkańcom zakres usług zgodny ze standardami określonymi w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, a w szczególności zapewnia potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Podejmowane od dwóch lat i kontynuowane w roku bieżącym działania w zakresie poprawy funkcjonowania Domu w bardzo dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości świadczonych usług. W roku bieżącym kontynuowano prace remontowe. We własnym zakresie wykonano remont kaplicy za kwotę 9 tys. zł oraz odnowiono kolejne pomieszczenia wewnątrz obiektu: klatki schodowe, korytarze oraz szatnie pracowników. Odnowiono pozostałą część elewacji, wyremontowano wiatę wraz z paleniskiem oraz budynek na odpady.
W celu zmniejszenia kosztów odbioru odpadów wykonano dwa kompostowniki. Wyremontowano amfiteatr, zakupiono ławki i meble ogrodowe. Przebudowano również odpływ wody deszczowej i wymieniono 27 mb ogrodzenia posesji.
W bieżącym roku oczyszczono i pogłębiono istniejący zbiornik wodny.
W przyszłym roku staw zostanie zarybiony, a teren zagospodarowany, co będzie dodatkową atrakcją dla mieszkańców, a także poprawi estetykę otoczenia Domu.

W celu podniesienia jakości posiłków oraz lepszej organizacji pracy kuchni zakupiono zmywarkę kapturową, lodówkę na próbki, obieraczkę do warzyw i sterylizator do jaj, na łączną kwotę 22 tys. zł. Poprzez wykonywane od 2011 r. remonty, zakup nowych urządzeń do kuchni i pralni oraz zmianę organizacji pracy – Dom zapewnia mieszkańcom potrzeby bytowe na wysokim poziomie.

W maju br. zostały wprowadzone zmiany w ustawie o pomocy społecznej i koszty remontów nie są już wliczane do kosztu utrzymania mieszkańca. Do tej pory nie wliczano tylko wydatków inwestycyjnych. Dobrze się stało, że w okresie ostatnich dwóch lat odnowiono wiele pomieszczeń i przeprowadzono najpilniejsze remonty. Dzięki temu potrzeby bytowe zapewnione są na dobrym poziomie i można skierować działania w celu podwyższenia jakości usług opiekuńczych i wspomagających. Wszelkie wydatki, z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych, wliczane są do kosztu utrzymania mieszkańca. Im wyższy jest koszt utrzymania mieszkańca, tym wyższe są zarówno dochody z tytułu odpłatności za pobyt, ale również wysokość dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu dotyczącym domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym powinien wynosić 0,5 na jednego mieszkańca. Dom osiąga wymagany wskaźnik przy uwzględnieniu 14 wolontariuszy. Prowadzone są rozmowy aby w przyszłości część mieszkańców Domu objąć opieką długoterminową refundowaną przez NFZ. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększyłaby się ilość pracowników sprawujących opiekę nad mieszkańcami, bez kosztów ponoszonych przez Dom Pomocy Społecznej.

Na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oczekuje 8 osób. Aby przybliżyć osobom zainteresowanym zasady funkcjonowania Domu i pokazać warunki, w jakich mieszkają podopieczni wydano ulotkę informacyjną i zorganizowano Dzień Otwarty. Dom odwiedziło kilkanaście zainteresowanych osób, szkoda tylko, że nie było zainteresowania ze strony okolicznych ośrodków pomocy społecznej, które to kierują podopiecznych do domów pomocy społecznej.

W bieżącym roku kontynuowano działania mające na celu zwiększenie sprawności i samodzielności mieszkańców, aby mogli bardziej samodzielnie wykonywać podstawowe czynności codzienne. W celu poprawy sprawności fizycznej zakupiono urządzenia do ćwiczeń na kwotę 4.000 złotych. Część mieszkańców uczestniczyła w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Zakopanem, dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 5.700 zł. Wzbogacono również formy spędzania wolnego czasu mieszkańców, poprzez organizację wycieczek i wyjazdów na różne imprezy.

W roku bieżącym Dom korzystał ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, dzięki któremu 4 osoby zatrudniono w ramach prac interwencyjnych i 4 osoby odbyły staż. W zakresie poprawy organizacji i warunków pracy zakupiono kserokopiarkę, 2 komputery oraz 4 drukarki, na łączną kwotę 16.500 złotych.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej dyrektor jest obowiązany zapewnić pracownikom zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata uczestnictwo w szkoleniach na temat praw mieszkańca, kierunków prowadzonej terapii oraz metod pracy z mieszkańcami. W bieżącym roku zorganizowano pracownikom niezbędne szkolenia oraz umożliwiono podnoszenie kwalifikacji na kursach specjalistycznych, na co wydatkowano kwotę 6.500 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach zwrócił się do kilku firm o nieodpłatne przekazanie sprzętu, odzieży i obuwia. Pozyskano w ten sposób darowizny rzeczowe w postaci 420 par obuwia. Na organizację Przeglądu Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych pozyskano darowizny rzeczowe oraz kwotę 2.600 zł. Dom otrzymał również darowiznę z Fundacji PGE – Energia z serca, w kwocie 2.000 złotych na paczki świąteczne dla mieszkańców.

W bieżącym roku podjęto działania w celu likwidacji depozytów pieniężnych po zmarłych mieszkańcach. Od 2004 roku jest kilkanaście niepodjętych depozytów. W celu ich likwidacji należy przeprowadzić postępowania sądowe, w wyniku których środki finansowe zostaną przekazane na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy Ciechanowiec. Przygotowano i złożono w sądzie pierwsze wnioski o likwidację depozytu i stwierdzenie nabycia spadku.

Po sprzedaży wyeksploatowanych pojazdów, potrzeby przewozowe Domu w 2013 r. zapewniały dwa pojazdy: 9 osobowy bus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z 2004 r. i Volkswagen Caddy z 2008 r. W celu ułatwienia przejazdów w samochodzie Caddy zamontowano klimatyzację. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszaru D został przygotowany projekt na zakup nowego samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przy dofinansowaniu ze środków PFRON. We wrześniu wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w wyniku podpisanej umowy DPS otrzymał dofinansowanie w wysokości 60 % wartości pojazdu.
W wyniku postępowania przetargowego zakupiono fabrycznie nowy samochód marki Renault Trafic za kwotę 105.999 zł. Jest to 9 osobowy mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażony między innymi w najazdy wprowadzające wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową, mocowanie dla wózków inwalidzkich oraz pasy zabezpieczające osoby na wózkach. Samochód posiada zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz oraz antypoślizgowe progi przy stopniach wejściowych. Dzięki dofinansowaniu przez PFRON kwoty 63.600 złotych, Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach zakupił potrzebny samochód przy wyłożeniu z własnego budżetu kwoty 42.400 złotych. Nowy pojazd w pełni zabezpieczy potrzeby przewozowe mieszkańców Domu oraz poprawi bezpieczeństwo, komfort i wygodę podczas przewozów mieszkańców do placówek medycznych i na turnusy rehabilitacyjne. Umożliwi również podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach większy udział w życiu społecznym, poprzez wyjazdy na wycieczki, spotkania integracyjne, festyny i inne imprezy kulturalno-oświatowe.

W roku bieżącym, jeśli pozwolą na to środki budżetowe, planowana jest jeszcze wymiana złoża w stacji uzdatniania wody, której koszt wyniesie około 10 tysięcy złotych.

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach prowadzona jest w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz właściwego zakresu usług świadczonych zgodnie ze standardami i w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców Domu.