Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2012 rok

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom zapewnia mieszkańcom potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964). Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2012 r. został ustalony w wysokości 2.362,20 zł. Odpłatność w takiej wysokości ponosi zaledwie 37 mieszkańców. Pozostali mieszkańcy tj. 77 osób finansowanych jest z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 1.770,48 zł na jednego mieszkańca i jest to dotacja zmienna. W roku bieżącym ubyło 9 mieszkańców – 7 osób zmarło, 1 osoba została przeniesiona do innej placówki, zaś 1 usamodzielniła się. Dom pokrył z własnych środków koszty pogrzebu trzech mieszkańców.

W Domu przebywa 114 mieszkańców, w przedziale wiekowym od 19 do 85 lat. Średnia wieku wynosi 55 lat. Dwudziestu sześciu mieszkańców jest ubezwłasnowolnionych całkowicie, 2 ubezwłasnowolnionych częściowo, dla 36 ustanowiono kuratora. Ustanowienie opiekunów lub kuratorów daje umocowanie do prowadzenia spraw tych mieszkańców, którzy sami nie są w stanie kierować swoim postępowaniem.

Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje dwóch lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz psychiatra. Mieszkańcy ze świadczeń innych lekarzy specjalistów korzystają w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w poradni chirurgicznej, laryngologicznej, dermatologicznej, neurologicznej, ortopedycznej, endokrynologicznej, pulmonologicznej, chorób zakaźnych, ginekologicznej oraz stomatologicznej. W bieżącym roku mieszkańcy byli 20 razy hospitalizowani w szpitalach w Łomży, Białymstoku, Choroszczy i Wysokiem Mazowieckiem.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, opracowywane oddzielnie dla każdego mieszkańca. Plan określa indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańca, lecz w trakcie ciągłej opieki i terapii jest weryfikowany. Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom godnego życia oraz podnoszenie ich sprawności i aktywności. Bardzo ważną rolę w podnoszeniu sprawności mieszkańców odgrywa terapia i rehabilitacja. Terapia zajęciowa prowadzona jest przez terapeutów we współpracy z instruktorami kulturalno – oświatowymi w pięciu pracowniach: plastycznej, kulinarnej, rękodzieła, biblioterapii z elementami dydaktyki oraz muzykoterapii. Dodatkowo prowadzona jest ergoterapia, czyli terapia przez pracę, która uczy samodzielności życiowej. Jednak zaledwie trzech mieszkańców chętnie pomaga w pracach porządkowych na terenie obiektu. Zajęcia terapeutyczne w Domu są dobrowolne, uwzględniają możliwości, predyspozycje i zainteresowania mieszkańców. Z zajęć tych korzysta 48 mieszkańców, dodatkowo 14 osób uczestniczy w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenie „Natura”. W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach prowadzona jest rehabilitacja lecznicza, z której korzysta 99 osób. W ramach rehabilitacji leczniczej prowadzona jest kinezyterapia, fizykoterapia, hydromasaż oraz różne formy aktywności ruchowej. W celu poprawienia aktywności oraz sprawności fizycznej mieszkańców w bieżącym roku zakupiono: bieżnię, hula hop z wypustkami do masażu, siatkę do siatkówki, kijki do nordic walking, maty masujące oraz piłki do masażu. Mieszkańcy mają możliwość rozwoju własnych zainteresowań. Dla osób posiadających umiejętności gry na instrumentach muzycznych zakupiono akordeon i trąbkę o łącznej wartości 4.997 zł. Na prośbę mieszkańców umożliwiono podopiecznym placówki korzystanie z profesjonalnych usług fryzjerskich. Od maja br. do Domu systematycznie przyjeżdża fryzjer. Wykonano 123 usługi fryzjerskie. W celu poprawy warunków w tym zakresie zakupiono regulowany fotel fryzjerski.

Zadaniem Domu Pomocy Społecznej jest nie tylko zapewnienie potrzeb bytowych i opiekuńczych ale również stworzenie jak najlepszych warunków i atmosfery, aby mieszkańcy czuli się tutaj dobrze. Pracownicy Domu podejmują szereg działań, aby uprzyjemnić mieszkańcom pobyt w placówce. Sprawni mieszkańcy byli na wycieczkach w warszawskim ZOO, w Sanktuarium Maryjnym w Częstochowie oraz w kinie w Białymstoku. Jedenastu mieszkańców wzięło udział w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w górskiej uzdrowiskowej miejscowości Lądek-Zdrój. Taką możliwość podopieczni placówki mieli ostatnio sześć lat temu. Większą część kosztów wyjazdu – 11.443 zł sfinansowano ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

Dom ma na celu utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Mieszkańcy brali udział w konkursie na palmę wielkanocną, uczestniczyli w widowisku cyrkowym oraz wszelkich festynach, imprezach i targach organizowanych na terenie gminy i powiatu. Uczestniczyli w wielu imprezach organizowanych przez inne domy pomocy społecznej z naszego regionu m.in.: w Białymstoku, Łomży, Jałówce.

W Domu Pomocy Społecznej gościnnie występował Teatr Bajki z Krakowa, kolędnicy ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz młodzież szkolna z Gimnazjum w Ciechanowcu, która przygotowała występ z okazji Dnia Kobiet. Instruktorzy ds. kulturalno – oświatowych wraz z terapeutami organizują imprezy na terenie placówki, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W tym roku zostały zorganizowane m.in.: walentynki, topienie marzanny, ostatki, olimpiada sportowa, święto pieczonego ziemniaka, ogniska, grzybobranie, dzień seniora i wiele innych. W czerwcu odbył się kolejny Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, na organizację którego pozyskano darowizny rzeczowe oraz kwotę 2.600 zł.

W 2012 roku Dom Pomocy Społecznej korzystał ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, dzięki któremu 3 osoby zatrudniono w ramach prac interwencyjnych i 4 osoby odbywają staż. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskano środki na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zakupiono pralnico-wirówkę i suszarkę przemysłową za łączną kwotę 48.708 zł. W ramach umowy zatrudniono osobę niepełnosprawną na okres trzech lat. Przystosowując pomieszczenia pralni do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zlikwidowano zbędną kanalizację, wyrównano i ułożono nową posadzkę oraz pomalowano ściany, grzejniki i drzwi.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zatrudnionych jest 59 pracowników na 57 i ¼ etatu, w tym w zespole terapeutyczno-opiekuńczym 45 osób (43 i ¼ etatu). Dwie osoby przebywają na urlopie macierzyńskim i jedna na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Dwie osoby zatrudnione są na zastępstwo. Dwóch pracowników przeszło na emerytury pomostowe. Wprowadzone zmiany organizacyjne i zwiększenie zatrudnienia o jedną osobę na stanowisku pokojowej spowodowały uzyskanie standardu w zakresie wskaźnika zatrudnienia w wysokości 0,5 na jednego mieszkańca przy uwzględnieniu 13 wolontariuszy i stażystów.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. została wprowadzona nowa struktura organizacyjna, Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagradzania. Z uwagi na podwyższenie płacy minimalnej dokonano niezbędnej regulacji wynagrodzeń pracowników. Wydano 30 zarządzeń dotyczących organizacji i funkcjonowania Domu. Od stycznia br. wdrożono, zakupione kilka lat wcześniej, programy do obsługi kuchni: program Diety i Magazyn, które służą do prowadzenia ewidencji wydawanych produktów, ustalania diet i kaloryczności posiłków. Zakupiono również profesjonalny program kadrowy AGA, pakiet Office, Windows, program antywirusowy na łączną kwotę 3.969 zł oraz zestaw komputery za 3.299 zł. Wykupiono abonament na program LEX Silver w kwocie 2.435 zł, umożliwiający dostęp do aktów prawnych wraz z komentarzem. Dla pracowników socjalnych zakupiono program DOM do prowadzenia ewidencji socjalnej oraz osobowej mieszkańców placówki za 922 zł.

Wyżywienie mieszkańców zapewnia 8 pracowników kuchni (7 i ½ etatu), w tym dwie osoby zatrudnione na zastępstwo. W okresie 10 miesięcy wydano 104 tysiące posiłków. Średnia dzienna stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosi 7,45 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej przygotowywane są dwa zestawy posiłków, ponieważ mieszkańcy mają prawo wyboru zestawu.

W budżecie 2012 roku udało się wygospodarować środki na wymianę najbardziej wyeksploatowanych urządzeń kuchennych. Zakupiono nowoczesną patelnię elektryczną za kwotę 11. 458 zł, mikser do rozdrabniania posiłków dla mieszkańców z dietą papkową za kwotę 1.720 zł, piec konwekcyjno-parowy za kwotę 22.850 zł oraz kuchenkę mikrofalową, dwie kuchnie gazowe i chłodziarko-zamrażarkę za kwotę 3.440 zł. Na zakup wyposażenia kuchni wydatkowano łącznie 41.951 zł.

Od początku 2012 roku odnowiono 18 pomieszczeń: biuro szefa kuchni, pokój socjalny, salę do rehabilitacji, kuchenkę pomocniczą oraz 14 pokoi mieszkańców. Wykonano remont stołówki za kwotę 9.756 zł: pomalowano ściany, zabezpieczające listwy ścienne, zakupiono firany i obrazy. Z kwoty tej 6.531 zł wydano na zakup 90 nowych krzeseł. Zakupiono karnisze i firany na hol główny oraz klatkę schodową. Odmalowano korytarz na oddziale czwartym. Wycyklinowano 104 m2 parkietu w kawiarni za kwotę 6 tys. zł. W bieżącym roku zostanie jeszcze wymieniona wykładzina podłogowa na dwóch korytarzach i w świetlicy, na powierzchni 200 m2. Zostały również zakupione meble do pokoi mieszkańców i na terapię zajęciową oraz zestawy krzeseł na korytarze. Ze środków Domu zakupiono pościel, materace, odzież oraz środki higieny osobistej dla mieszkańców na kwotę 4.235 zł.

Wykonano dokumentację do pozwolenia wodno – prawnego na użytkowanie oczyszczalni ścieków oraz niezbędne przeglądy techniczne instalacji i budynków na kwotę 10.998 zł. Z uwagi, że Dom zamieszkuje 114 mieszkańców obiekt został wyposażony w system sygnalizacji pożarowej oraz wykonano połączenie tych urządzeń z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców placówki został zainstalowany monitoring wizyjny, zamontowano 16 kamer, koszt w 2012 r. to 4.700 zł.

Przeprowadzono wiele remontów i bieżących napraw, między innymi: wykonano zadaszenie i zamontowano daszki nad wejściami bocznymi do budynku, wykonano remont głównych schodów wejściowych, wymieniono 177 mb rynien, w pozostałych dokonano przeglądu i czyszczenia, wymieniono 7 grzejników, wykonano płukanie instalacji wodociągowej i zakupiono filtry do wody, wymieniono jedne drzwi zewnętrzne na drzwi aluminiowe przeszklone oraz dwoje drzwi wewnętrznych. Wykonano nowy metalowy kontener na śmieci KP7. Wymieniono na energooszczędne 13 lamp oświetleniowych zewnętrznych oraz 58 lamp wewnątrz budynku. Zakupiono podkaszarkę i kosiarkę spalinową za kwotę 2.398 zł. Pomalowano większą część elewacji budynku. Wykonano również kolejne prace porządkowe na zewnątrz budynku m.in.: usunięto cementowe podstawy ławek w amfiteatrze, poprawiono scenę, wyrównano teren, posadzono drzewka i zasiano trawę.

W bieżącym roku zostały zbyte dwa samochody Volkswagen Transporter rok produkcji 1993 oraz Seat Cordoba Vario z 1999 roku. Samochody były bardzo wyeksploatowane, nie nadawały się do przewozu osób niepełnosprawnych, pociągały za sobą jedynie zbędne koszty. W wyniku wypadku samochodowego Seat został poważnie uszkodzony i od ubezpieczyciela uzyskano odszkodowanie w wysokości 4.750 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ze sprzedaży samochodów uzyskano dochód w wysokości 7.950 zł. W planie finansowym na rok przyszły ujęto zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie dochodów budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 10 miesięcy br. wynosi 83 %, zaś wydatków 81 %. Największe dochody stanowi dotacja z PUW oraz odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Dodatkowe dochody pozyskano z tytułu użyczenia budynku dla Stowarzyszenia „Natura” – 18 tys. zł, wykorzystania domków wypoczynkowych – 12 tys. zł, odszkodowań, darowizn oraz z tytułu zagospodarowania odpadów.

Największe wydatki poza wynagrodzeniami pracowników to zakup: oleju opałowego – 285 tys. zł, żywności – 233 tys. zł, energii elektrycznej – 67 tys. zł, materiałów do napraw i remontów – 42 tys. zł, wyposażenia – 38 tys. zł, środków czystości – 22 tys. zł, leków – 19 tys. zł, a także bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne.

W bieżącym roku w Domu zostały przeprowadzone 4 kontrole zewnętrzne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Białymstoku, Państwową Inspekcję Pracy w Białymstoku i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. Kontrolujący funkcjonowanie Domu ocenili pozytywnie.

Działalność Domu prowadzona jest w celu zapewnienia odpowiedniego, zgodnego z obowiązującymi standardami, poziomu usług świadczonych dla mieszkańców z jednoczesnym poszanowaniem godności i praw mieszkańców oraz dążeniem do stałej poprawy warunków pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.